Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Czerwiec 2017

Komunikacja zewnętrzna

ESBC popiera globalny kodeks postępowania dla rynku walutowego

25 maja 2017 EBC wydał komunikat prasowy zatwierdzony przez Radę Prezesów i Radę Ogólną EBC, w którym wyraził zadowolenie z publikacji globalnego kodeksu postępowania dla rynku walutowego (Foreign Exchange Global Code of Conduct). Wszyscy członkowie Europejskiego Systemu Banków Centralnych (tj. EBC oraz krajowe banki centralne wszystkich państw członkowskich UE) wyraźnie zadeklarowali, że będą popierać kodeks i propagować jego przestrzeganie w swoich krajach, które łącznie odgrywają bardzo ważną rolę na światowym rynku walutowym. Członkowie ESBC będą sami przestrzegać kodeksu podczas prowadzenia operacji na tym rynku i oczekiwać tego od swoich kontrahentów.

Publikacja porozumienia w sprawie awaryjnego wsparcia płynnościowego

Aby jeszcze bardziej zwiększyć przejrzystość przyznawania awaryjnego wsparcia płynnościowego (ELA) przez krajowe banki centralne, 17 maja 2017 Rada Prezesów podjęła decyzję o upublicznieniu porozumienia w sprawie ELA. Porozumienie to określa zasady przyznawania wsparcia oraz rolę Rady Prezesów EBC w tym zakresie. Zastępuje procedury udzielania awaryjnego wsparcia płynnościowego opublikowane w październiku 2013. Zostało zamieszczone na stronie internetowej EBC 19 czerwca 2017 wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie.

Infrastruktura rynku i płatności

TARGET – raport roczny 2016

18 maja 2017 Rada Prezesów zapoznała się z dokumentem TARGET Annual Report 2016, który został następnie opublikowany na stronie internetowej EBC. Raport ten zawiera statystyki płatności przetwarzanych w systemie TARGET2 oraz informacje o jego wynikach operacyjnych i głównych zmianach, jakie miały miejsce w 2016 roku. Tegoroczny raport zawiera także omówienie kwestii, które były szczególnie ważne w 2016 roku; cztery ramki są poświęcone: tendencjom w ilości przetwarzanych płatności, współzależnościom w systemie, jednostkowym danym o transakcjach oraz rozporządzeniu w sprawie systemów płatności o znaczeniu systemowym i odporności cybernetycznej systemu TARGET2.

Eurosystem uruchamia projekt rozliczania płatności natychmiastowych w systemie TARGET

21 czerwca 2017 Rada Prezesów wyraziła zgodę na rozpoczęcie prac nad ogólnoeuropejską usługą rozliczania płatności natychmiastowych – Target Instant Payment Settlement (TIPS). Celem projektu TIPS jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom przesyłania między sobą pieniędzy w czasie rzeczywistym przez całą dobę, 365 dni w roku. Na stronie internetowej EBC jest dostępny komunikat prasowy w tej sprawie, a w fazie realizacji projektu szczegółowe informacje będą regularnie publikowane w dziale „Payments & Markets”.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie niezależności finansowej Sveriges riksbank

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/17 w dniu 18 maja 2017 na wniosek szwedzkiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie ograniczenia płatności gotówkowych w Portugalii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/18 w dniu 22 maja 2017 na wniosek portugalskiego Zgromadzenia Republiki.

Opinia EBC w sprawie komisji ds. monitorowania procedur alternatywnego rozwiązywania sporów oraz funduszy rezerwowych fundacji bankowych w Hiszpanii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/19 w dniu 26 maja 2017 na wniosek Banco de España złożony w imieniu hiszpańskiego sekretarza stanu ds. gospodarki i wspierania biznesu.

Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/20 w dniu 30 maja 2017 na wniosek belgijskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC o środkach makroostrożnościowych mających na celu ograniczenie ryzyka systemowego w Austrii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/21 w dniu 7 czerwca 2017 na wniosek austriackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/22 w dniu 7 czerwca 2017 z własnej inicjatywy.

Opinia EBC w sprawie nowej kategorii instrumentów dłużnych, nowych narzędzi makroostrożnościowych, ustanowienia nowej kategorii instytucji rozrachunku oraz wyłączenia praw do potrącenia w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/23 w dniu 8 czerwca 2017 na wniosek prezesa Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique złożony w imieniu ministra finansów Belgii.

Opinia EBC w sprawie kontroli działalności Banka Slovenije

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/24 w dniu 12 czerwca 2017 na wniosek przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii.

Opinia EBC w sprawie uprawnień właścicielskich do podmiotu specjalnego przeznaczenia zajmującego się wytwarzaniem banknotów euro

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/25 w dniu 16 czerwca 2017 na wniosek Banco de España złożony w imieniu hiszpańskiego podsekretarza stanu ds. finansów i służby cywilnej.

Statystyka

Raport na temat jakości statystyk monetarno-finansowych strefy euro za rok 2016

18 maja 2017 Rada Prezesów zatwierdziła raport na temat jakości statystyk monetarno-finansowych strefy euro za rok 2016, który został następnie opublikowany na stronie internetowej EBC. Raport ten ukazuje się co dwa lata. W obecnym wydaniu omówiono gromadzenie, zestawianie i udostępnianie statystyk monetarno-finansowych strefy euro za lata 2015 i 2016 oraz podano opisowe i ilościowe wskaźniki jakości. W pierwszej części przedstawiono wprowadzone niedawno aktualizacje sprawozdań regulacyjnych, na które w analizowanym okresie mocno wpłynęły nowe wymagania sprawozdawcze wynikające z powstania jednolitego mechanizmu nadzorczego. W drugiej części raportu omówiono kwestie dotyczące procesów statystycznych, a w trzeciej – wyników ilościowych analizy jakości danych.

Współpraca międzynarodowa i europejska

16. roczny przegląd międzynarodowej roli euro

21 czerwca 2017 Rada Prezesów zatwierdziła publikację 16. wydania rocznego raportu The international role of the euro, w którym przedstawiono tendencje w używaniu euro przez nierezydentów strefy euro. Raport wraz z komunikatem prasowym zostanie opublikowany na stronie internetowej EBC 5 lipca 2017.

Nadzór bankowy

Zmiany w decyzjach EBC dotyczących istotności

17 i 23 maja 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec zaproponowanych przez Radę ds. Nadzoru zmian do decyzji EBC dotyczących istotności – wynikają one ze zmian w strukturze niektórych podmiotów nadzorowanych bezpośrednio przez EBC – i zapoznała się ze zmianami na liście instytucji mniej istotnych nadzorowanych przez właściwe organy krajowe. Zgodnie z art. 49 rozporządzenia ramowego SSM lista instytucji istotnych i mniej istotnych jest ogłaszana na stronie internetowej EBC i regularnie aktualizowana.

Raport z zestawieniem krajowych rozwiązań w zakresie kredytów zagrożonych

26 maja 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację raportu z zestawieniem krajowych praktyk nadzorczych i ram prawnych dotyczących kredytów zagrożonych. Poprzedni raport na ten temat, opublikowany we wrześniu 2016 roku, został przygotowany w ścisłej współpracy z ośmioma właściwymi organami krajowymi i dotyczył przede wszystkim najlepszych praktyk wprowadzanych w państwach o stosunkowo wysokim poziomie kredytów zagrożonych. W drugim raporcie przedstawiono zestawienie także dla pozostałych 11 państw uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym; daje on zatem pełny obraz praktyk w strefie euro na dzień 31 grudnia 2016 i w ten sposób wzmacnia wkład EBC w europejski dialog na ten temat. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Uznanie instytucji za „znajdującą się na progu upadłości lub zagrożoną upadłością”

6 czerwca 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec oceny opracowanej przez Radę ds. Nadzoru oraz zawiadomienia skierowanego do Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB), w którym stwierdzono, że Banco Popular Español S.A. na skutek znacznego pogorszenia się sytuacji płynnościowej znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością. SRB po konsultacji zgodziła się z oceną przygotowaną zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia o jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Po przekazaniu do SRB ostatecznej wersji zawiadomienia przesłano je również do wiadomości: pionu bankowości centralnej EBC, Komisji Europejskiej, Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Banco de España, hiszpańskiego ministerstwa gospodarki, przemysłu i konkurencyjności oraz hiszpańskiego funduszu gwarantowania depozytów. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Rekomendacja EBC w sprawie informacji o transakcjach wykraczających poza obowiązki umowne instytucji sponsorującej lub inicjującej

6 czerwca 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację rekomendacji EBC w sprawie informacji o transakcjach wykraczających poza obowiązki umowne instytucji sponsorującej lub inicjującej wynikające z art. 248 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Rekomendacja obejmuje zalecenia EUNB dotyczące praktyk nadzorczych w odniesieniu do wybranych transakcji sekurytyzacyjnych. Jest dostępna na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Kontakt z mediami