European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Jún 2017

Externá komunikácia

ESCB podporuje celosvetový kódex správania na devízových trhoch

Dňa 25. mája 2017 ECB zverejnila tlačovú správu schválenú Radou guvernérov a Generálnou radou, v ktorej uvítala zverejnenie celosvetového kódexu správania na devízových trhoch. Všetci členovia Európskeho systému centrálnych bánk, tzn. ECB a národné centrálne banky všetkých členských štátov EÚ, tak potvrdili, že sú pevne odhodlaní podporovať kódex a presadzovať jeho dodržiavanie v rámci svojich jurisdikcií, ktoré na globálnom devízovom trhu spoločne zohrávajú významnú úlohu. Predovšetkým sa ako účastníci devízového trhu budú riadiť zásadami kódexu a zároveň dodržiavanie kódexu očakávať aj od svojich tradičných obchodných zmluvných strán.

Zverejnenie dohody o poskytovaní núdzovej likvidity

V záujme zvýšenia transparentnosti poskytovania núdzovej likvidity (emergency liquidity assistance – ELA) národnými centrálnymi bankami Rada guvernérov dňa 17. mája 2017 rozhodla o zverejnení príslušnej dohody. Dohoda ELA stanovuje pravidlá poskytovania núdzovej likvidity a súvisiacu úlohu Rady guvernérov ECB. Tento dokument, zverejnený 19. júna 2017 na internetovej stránke ECB, nahrádza postupy ELA, ktoré boli zverejnené v októbri 2013. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Výročná správa o systéme TARGET za rok 2016

Dňa 18. mája 2017 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu o systéme TARGET za rok 2016. Správa bola následne zverejnená na internetovej stránke ECB. Výročná správa o systéme TARGET obsahuje informácie o aktivite v rámci systému TARGET2, o jeho operačnej výkonnosti a hlavných zmenách zaznamenaných v roku 2016. Tohtoročná správa tiež obsahuje podrobné informácie o témach, ktoré mali v roku 2016 mimoriadny význam, a v štyroch osobitných častiach sa zameriava na nasledujúce oblasti: vývoj aktivity v rámci systému TARGET2, vzájomné závislosti, údaje na úrovni jednotlivých transakcií, regulácia systémovo dôležitých platobných systémov a kybernetická odolnosť systému TARGET2.

Spustenie projektu Eurosystému „TARGET Instant Payment Settlement“

Dňa 21. júna 2017 Rada guvernérov schválila začiatok vývoja celoeurópskej služby okamžitého vyrovnania platieb – projektu „Target Instant Payment Settlement“ (TIPS). Cieľom projektu TIPS je poskytnúť celoeurópsku službu okamžitého vyrovnania platieb, ktorá občanom a podnikom umožní prevod peňazí v reálnom čase a ktorá bude dostupná 24 hodín denne počas celého roka. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Podrobnejšie informácie sa budú počas trvania projektu pravidelne zverejňovať na stránke ECB v časti „Payments & Markets“.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k finančnej nezávislosti Sveriges riksbank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/17 dňa 18. mája 2017 na žiadosť švédskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k obmedzeniam platieb v hotovosti v Portugalsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/18 dňa 22. mája 2017 na žiadosť portugalského republikového zhromaždenia.

Stanovisko ECB k zriadeniu Komisie pre monitorovanie alternatívneho riešenia sporov a k rezervným fondom bankových nadácií v Španielsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/19 dňa 26. mája 2017 na žiadosť Banco de España v mene štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti a podporu podnikania.

Stanovisko ECB k obmedzeniu platieb v hotovosti v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/20 dňa 30. mája 2017 na žiadosť belgického ministerstva financií.

Stanovisko ECB k makroprudenciálnym opatreniam na obmedzenie systémových rizík v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/21 dňa 7. júna 2017 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/22 dňa 7. júna 2017 z vlastnej iniciatívy.

Stanovisko ECB k novej kategórii dlhových nástrojov, novému makroprudenciálnemu nástroju, vytvoreniu novej kategórie inštitúcií vykonávajúcich vyrovnanie a vylúčeniu práva na započítanie v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/23 dňa 8. júna 2017 na žiadosť guvernéra Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique konajúceho v mene ministra financií.

Stanovisko ECB k auditu činnosti Banka Slovenije

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/24 dňa 12. júna 2017 na žiadosť predsedu národného zhromaždenia Slovinskej republiky.

Stanovisko ECB k vlastníctvu subjektu účelovo vytvoreného na výrobu eurobankoviek

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/25 dňa 16. júna 2017 na žiadosť Banco de España v mene zástupcu štátneho tajomníka pre financie a verejnú správu.

Štatistika

Správa o kvalite menovej a finančnej štatistiky eurozóny za rok 2016

Dňa 18. mája 2017 Rada guvernérov schválila správu o kvalite menovej a finančnej štatistiky eurozóny za rok 2016, ktorá bola následne zverejnená na internetovej stránke ECB. Táto správa o kvalite štatistických údajov (zverejňovaná raz za dva roky) sa zameriava na zber, zostavovanie a zverejňovanie menovej a finančnej štatistiky eurozóny v rokoch 2015 a 2016 a uvádza deskriptívne a kvantitatívne ukazovatele kvality. Prvá časť správy informuje o nedávno zavedených aktualizáciách v oblasti regulácie, ktoré boli počas sledovaného obdobia výrazne ovplyvnené novými dátovými potrebami v súvislosti so zriadením jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM). Druhá časť sa zaoberá otázkami štatistických procesov a tretia časť prináša kvantitatívne výsledky analýzy kvality údajov.

Medzinárodná a európska spolupráca

Vydanie 16. výročnej správy o medzinárodnej úlohe eura

Dňa 21. júna 2017 Rada guvernérov schválila vydanie 16. výročnej správy o medzinárodnej úlohe eura, ktorá hodnotí vývoj používania eura nerezidentmi eurozóny. Správa bude spolu s tlačovou správou zverejnená 5. júla 2017 na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Zmeny rozhodnutí ECB o významnosti

Rada guvernérov 17. a 23. mája 2017 nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad na zmenu rozhodnutí ECB o významnosti v dôsledku zmien štruktúry niektorých subjektov, nad ktorými ECB vykonáva priamy dohľad, a vzala na vedomie zmeny zoznamu menej významných inštitúcií, ktoré sú pod dohľadom príslušných vnútroštátnych orgánov. V súlade s článkom 49 nariadenia o rámci SSM sa zoznam významných inštitúcií a menej významných inštitúcií pravidelne aktualizuje a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Súhrnná správa o národných postupoch v oblasti problémových úverov

Dňa 26. mája 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť správu so súhrnom národných postupov dohľadu a právnych rámcov súvisiacich s problémovými úvermi (non-performing loans – NPL). Správa nadväzuje na prvú súhrnnú správu zverejnenú v septembri 2016, ktorá bola vypracovaná v úzkej spolupráci s ôsmimi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a okrem iného sa zameriavala najmä na vznikajúce osvedčené postupy v jurisdikciách s pomerne vysokou úrovňou NPL. Druhá súhrnná správa obsahuje aj informácie za zvyšných 11 krajín patriacich do jednotného mechanizmu dohľadu. Prináša tak ucelený prehľad postupov v eurozóne k 31. decembru 2016 a obohacuje tak príspevok ECB k európskemu dialógu na tému NPL. Správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Vyhlásenie inštitúcie za „zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu“

Dňa 6. júna 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti hodnoteniu vypracovanému Radou pre dohľad a oznámeniu Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií, ktoré konštatuje, že banka Banco Popular Español S.A. zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá v dôsledku výrazného zhoršenia jej stavu likvidity. Hodnotenie vypracované v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií bolo s Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií konzultované a rada s hodnotením súhlasila. Po predložení konečného znenia oznámenia Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií boli náležite informované aj útvary ECB plniace funkciu centrálnej banky, Európska komisia, Európsky výbor pre systémové riziká, Banco de España, španielske ministerstvo hospodárstva, priemyslu a konkurencieschopnosti a španielsky fond ochrany vkladov. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa informácií o transakciách nad rámec zmluvných povinností inštitúcie, ktorá je sponzorom alebo originátorom

Dňa 6. júna 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť všeobecné zásady ECB týkajúce sa informácií o transakciách nad rámec zmluvných povinností inštitúcie, ktorá je sponzorom alebo originátorom v zmysle článku 248 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Všeobecné zásady, ktoré začleňujú usmernenia EBA do postupov dohľadu v súvislosti s vybranými sekuritizačnými transakciami, sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá