Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

lipanj 2017.

Obavještavanje javnosti

ESSB podržava Globalni kodeks ponašanja za devizna tržišta

Europska središnja banka (ESB) objavila je 25. svibnja 2017. priopćenje za javnost, koje su odobrili Upravno vijeće i Opće vijeće ESB-a, u kojem se pozdravlja objava Globalnog kodeksa ponašanja za devizna tržišta. Sve članice Europskog sustava središnjih banaka, odnosno ESB i nacionalne središnje banke svih država članica EU-a, time su potvrdile čvrsto opredjeljenje za podržavanje i promicanje pridržavanja Kodeksa u svojim jurisdikcijama, koje zajedno imaju ključnu ulogu na globalnom deviznom tržištu. One će se pridržavati načela Kodeksa kada djeluju kao sudionici na deviznim tržištima i isto tako očekuju da se njihove druge ugovorne strane s kojima redovito trguju na deviznim tržištima pridržavaju Kodeksa.

Objava sporazuma o hitnoj likvidnosnoj pomoći

Radi veće transparentnosti u vezi s hitnom likvidnosnom pomoći koju pružaju nacionalne središnje banke Upravno vijeće odlučilo je 17. svibnja 2017. objaviti povezani sporazum. U sporazumu o hitnoj likvidnosnoj pomoći određuju se pravila za pružanje hitne likvidnosne pomoći i uloga Upravnog vijeća ESB-a s tim u vezi. Tim dokumentom, koji je objavljen 19. lipnja 2017. na mrežnim stranicama ESB-a zamjenjuju se postupci povezani s hitnom likvidnosnom pomoći objavljeni u listopadu 2013. Na mrežnim stranicama ESB-a može se pronaći i povezano priopćenje za javnost.

Tržišna infrastruktura i plaćanja

Godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2016.

Upravno vijeće primilo je 18. svibnja 2017. na znanje godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2016., koje je potom objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a. Godišnje izvješće o sustavu TARGET sadržava informacije o platnom prometu u sustavu TARGET2, njegovoj operativnoj uspješnosti i glavnim kretanjima u 2016. godini. Ovogodišnje izvješće sadržava i detaljne informacije o temama koje su bile posebno važne u 2016. U četiri okvira naglasak je stavljen na kretanja prometa u sustavu TARGET2, međuovisnosti sustava TARGET2, transakcijske podatke i Uredbu o sistemski važnim platnim sustavima te kiberotpornost sustava TARGET2.

Eurosustav pokreće projekt namire trenutnih plaćanja sustava TARGET

Upravno vijeće odobrilo je 21. lipnja 2017. pokretanje projekta razvoja paneuropske usluge namire trenutnih plaćanja, namira trenutnih plaćanja sustava TARGET (TIPS). Svrha je projekta TIPS pružanje paneuropske usluge namire trenutnih plaćanja koja će građanima i poduzećima omogućiti prijenos novca u realnom vremenu i koja će biti dostupna cijeli dan, 365 dana u godini. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a. U fazi realizacije podrobnije informacije redovito će se objavljivati na mrežnoj stranici ESB-a Payments & Markets.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o financijskoj neovisnosti središnje banke Sveriges Riksbank

Upravno vijeće donijelo je 18. svibnja 2017. Mišljenje CON/2017/17 na zahtjev švedskog Ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o ograničenjima gotovinskih uplata u Portugalu

Upravno vijeće donijelo je 22. svibnja 2017. Mišljenje CON/2017/18 na zahtjev portugalskog parlamenta.

Mišljenje ESB-a o Povjerenstvu za praćenje postupaka alternativnog rješavanja sporova i pričuvnim sredstvima bankarskih fondova u Španjolskoj

Upravno vijeće donijelo je 26. svibnja 2017. Mišljenje CON/2017/19 na zahtjev središnje banke Banco de España, podnesen u ime španjolskoga državnog tajnika za gospodarstvo i podršku poduzetništvu.

Mišljenje ESB-a o ograničenju gotovinskih plaćanja u Belgiji

Upravno vijeće donijelo je 30. svibnja 2017. Mišljenje CON/2017/20 na zahtjev belgijskog Ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o makrobonitetnim mjerama kojima se ograničavaju sistemski rizici u Austriji

Upravno vijeće donijelo je 7. lipnja 2017. Mišljenje CON/2017/21 na zahtjev austrijskog Ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama povećanja učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU

Upravno vijeće samoinicijativno je 7. lipnja 2017. donijelo Mišljenje CON/2017/22.

Mišljenje ESB-a o novoj kategoriji dužničkih instrumenata, novom makrobonitetnom alatu, stvaranju nove kategorije institucija namire i isključenju prava prijeboja u Belgiji

Upravno vijeće donijelo je 8. lipnja 2017. Mišljenje CON/2017/23 na zahtjev guvernera središnje banke Nationale banke van België / Banque Nationale de Belgique, podnesen u ime ministra financija.

Mišljenje ESB-a o reviziji poslovanja Banke Slovenije

Upravno vijeće donijelo je 12. lipnja 2017. Mišljenje CON/2017/24 na zahtjev predsjednika parlamenta Republike Slovenije.

Mišljenje ESB-a o vlasništvu subjekta posebne namjene za proizvodnju euronovčanica

Upravno vijeće donijelo je 16. lipnja 2017. Mišljenje CON/2017/25 na zahtjev središnje banke Banco de España, podnesen u ime španjolskog državnog podtajnika za financije i kadrovske poslove.

Statistika

Izvješće o kvaliteti statističkih podataka za 2016. o monetarnim i financijskim statističkim podatcima

Upravno vijeće odobrilo je 18. svibnja 2017. izvješće o kvaliteti monetarnih i financijskih statističkih podataka europodručja, koje je potom objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a. U dvogodišnjem izvješću o kvaliteti podataka naglasak je stavljen na prikupljanje, obradu i diseminaciju monetarnih i financijskih statističkih podataka za europodručje u 2015. i 2016. Izvješće sadržava deskriptivne i kvantitativne pokazatelje kvalitete. Prvi odjeljak govori o nedavno provedenim regulativnim prilagodbama, koje su u promatranom razdoblju bile pod znatnim utjecajem novih zahtjeva za podatcima zbog osnivanja jedinstvenog nadzornog mehanizma. O pitanjima povezanima sa statističkim procesima i kvantitativnim rezultatima analize kvalitete podataka govori se u 2. odnosno 3. odjeljku izvješća.

Međunarodna i europska suradnja

Šesnaesti godišnji pregled međunarodne uloge eura

Upravno vijeće odobrilo je 21. lipnja 2017. objavu 16. godišnjeg pregleda međunarodne uloge eura, u kojem se govori o tome kako su nerezidenti europodručja upotrebljavali euro. Izvješće će se, zajedno s priopćenjem za javnost, objaviti na mrežnim stranicama ESB-a 5. srpnja 2017.

Nadzor banaka

Izmjene odluka ESB-a o značajnosti

Upravno vijeće nije 17. i 23. svibnja 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora o izmjenama odluka ESB-a o značajnosti u skladu s promjenama u strukturi pojedinih subjekata koje ESB izravno nadzire i primilo je na znanje izmjene popisa manje značajnih institucija, koje nadziru nacionalna nadležna tijela. Popis značajnih institucija i manje značajnih institucija redovito se posuvremenjuje i dostupan je na mrežnim stranicama ESB-a u skladu s člankom 49. Okvirne uredbe o SSM-u.

Izvješće o nacionalnim okvirima za neprihodnosne kredite

Upravno vijeće nije 26. svibnja 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi izvješće o nacionalnim nadzornim praksama i pravnim okvirima u vezi s neprihodonosnim kreditima. Riječ je o drugom takvom izvješću. U prvom, koje je objavljeno u rujnu 2016. i sastavljeno u bliskoj suradnji s osam nacionalnih nadležnih tijela, naglasak je, među ostalim, stavljen na nove najbolje prakse u jurisdikcijama s relativno viskom razinom neprihodonosnih kredita. Drugo izvješće obuhvaća i preostalih 11 država koje sudjeluju u jedinstvenom nadzornom mehanizmu te tako pruža potpunu sliku praksi u europodručju 31. prosinca 2016. i obogaćuje doprinos ESB-a europskom dijalogu o neprihodnosnim kreditima. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama nadzora banaka ESB-a.

Proglašeno je da jedna institucija propada ili je vjerojatno da će propasti

Dana 6. lipnja 2017. Upravno vijeće nije iznijelo prigovor na ocjenu Nadzornog odbora i obavijest Jedinstvenom sanacijskom odboru sa zaključkom da Banco Popular Español S.A. propada ili je vjerojatno da će propasti zbog znatnog pogoršanja likvidnosnog stanja banke. Jedinstveni sanacijski odbor, koji je konzultiran u vezi s tom ocjenom na temelju članka 18. stavka 1. Uredbe o jedinstvenom nadzornom mehanizmu, složio se s njom. Po dostavljanju konačne obavijesti Jedinstvenom sanacijskom odboru obaviješteni su centralnobankarska funkcija ESB-a, Europska komisija, Europski odbor za sistemske rizike, središnja banka Banco de España, španjolsko Ministarstvo gospodarstva, industrije i konkurentnosti te španjolski fond za osiguranje depozita. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama nadzora banaka ESB-a.

Upute ESB-a o informacijama o transakcijama koje nisu predviđene ugovornim obvezama institucije sponzora ili institucije inicijatora

Upravno vijeće nije 6. lipnja 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objave upute ESB-a o informacijama o transakcijama koje nisu predviđene ugovornim obvezama institucije sponzora ili institucije inicijatora iz članka 248. stavka 1. Uredbe (EU) 575/2013. Upute, kojima se u nadzornu praksu ugrađuju EBA-ine smjernice u vezi s određenim sekuritizacijskim transakcijama mogu se pronaći na mrežnim stranicama nadzora banaka ESB-a.

Kontaktni podatci za medije