Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juni 2017

Ekstern kommunikation

Støtte fra ESCB til Foreign Exchange Global Code of Conduct

Den 25. maj 2017 udsendte ECB en pressemeddelelse, der var godkendt af Styrelsesrådet og ECB's styrelsesråd, og som bifaldt offentliggørelsen af det globale kodeks for adfærd i valutamarkedet. Alle medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker, dvs. ECB og de nationale centralbanker i alle EU-medlemsstater, bekræftede hermed, at de er stærkt engagerede i at støtte og fremme efterlevelse af kodekset i deres respektive lande, som tilsammen spiller en væsentlig rolle i det globale valutamarked. De vil således efterleve kodeksets principper, når de handler som markedsdeltagere på valutamarkedet, og tilsvarende forventer de, at deres normale modparter i valutahandler efterlever kodekset.

Offentliggørelse af aftalen om likviditetsstøtte i krisesituationer

For yderligere at fremme gennemsigtigheden i forbindelse med de nationale centralbankers ydelse af likviditetsstøtte i krisesituationer (ELA) besluttede Styrelsesrådet 17. maj 2017 at offentliggøre den dertil knyttede aftale. ELA-aftalen fastsætter reglerne for at yde ELA samt ECB's styrelsesråds rolle i denne forbindelse. Dokumentet, der blev offentliggjort 19. juni 2017 på ECB's websted, erstatter de ELA-procedurer, som blev offentliggjort i oktober 2013. Der findes også en pressemeddelelse om dette på ECB’s websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Årsberetning om Target for 2016

Den 18. maj 2017 tog Styrelsesrådet årsberetningen om Target for 2016 til efterretning. Beretningen blev efterfølgende offentliggjort på ECB's websted. Årsberetningen om Target indeholder oplysninger om Target2-betalinger, systemets driftsresultater og de vigtigste nyheder i 2016. Dette års rapport giver også nærmere oplysninger om emner, der var af særlig relevans i 2016, og de fire bokse i rapporten sætter fokus på henholdsvis udviklingen i Target2-betalinger, den indbyrdes afhængighed i Target2, data på transaktionsniveau og forordningen om systemisk vigtige betalingssystemer og Target2's modstandskraft mod cyberangreb.

Eurosystemets projekt til udvikling af en Target-afviklingstjeneste for straksbetalinger sættes i gang

Den 21. juni 2017 godkendte Styrelsesrådet, at udviklingen af en afviklingstjeneste for straksbetalinger på europæisk plan, "Target Instant Payment Settlement" eller (TIPS), sættes i gang. Formålet med TIPS-projektet er at tilbyde en afviklingstjeneste for straksbetalinger på europæisk plan, som vil gøre det muligt for borgere og virksomheder at overføre penge til hinanden i realtid, og som kan anvendes alle døgnets timer, årets 365 dage. En pressemeddelelse i tilknytning hertil findes på ECB's websted. I gennemførelsesfasen vil offentligheden med jævne mellemrum få nærmere oplysninger om projektet. Disse vil blive offentliggjort i afsnittet "Payments & Markets" på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om Sveriges Riksbanks finansielle uafhængighed

Den 18. maj 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/17 på anmodning af det svenske finansministerium.

ECB's udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger i Portugal

Den 22. maj 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/18 på anmodning af Republikken Portugals Nationalforsamling.

ECB's udtalelse om kommissionen for overvågning af alternative tvistbilæggelsesprocedurer og bankfondes reserver i Spanien

Den 26. maj 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/19 på anmodning af Banco de España, på vegne af den spanske minister for økonomiske anliggender og erhvervsfremme.

ECB's udtalelse om begrænsning af kontantbetalinger i Belgien

Den 30. maj 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/20 på anmodning af det belgiske finansministerium.

ECB's udtalelse om makroprudentielle foranstaltninger med henblik på at begrænse systemiske risici i Østrig

Den 7. juni 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/21 på anmodning af det østrigske finansministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU

Den 7. juni 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/22 på eget initiativ.

ECB's udtalelse om en ny kategori af gældsinstrumenter, et nyt makroprudentielt værktøj, oprettelsen af en ny kategori af afviklingsinstitutter og udelukkelsen af modregningsret i Belgien

Den 8. juni 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/23 på anmodning af direktøren for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (for finansministeren).

ECB's udtalelse om revisionen af Banka Slovenijes forretningsaktiviteter

Den 12. juni 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/24 på anmodning af formanden for Republikken Sloveniens Nationalforsamling.

ECB's udtalelse om ejerskabet af en enhed med særligt formål med henblik på produktion af eurosedler

Den 16. juni 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/25 på anmodning af Banco de España, på vegne af den spanske undersekretær for finanser og offentlig ansatte.

Statistik

2016-rapporten om kvaliteten af de statistiske data, som anvendes til euroområdets monetære og finansielle statistikker

Den 18. maj 2017 godkendte Styrelsesrådet rapporten for 2016 om kvaliteten af de monetære og finansielle statistikker i euroområdet. Rapporten blev efterfølgende offentliggjort på ECB's websted. Denne halvårlige rapport om datakvaliteten sætter fokus på indsamling, udarbejdelse og formidling af monetære og finansielle statistikker, som var relevante for euroområdet i 2015 og 2016, og indeholder deskriptive og kvantitative indikatorer for kvalitet. I første del fremhæves nyligt gennemførte opdateringer af bestemmelserne, der i den betragtede periode i høj grad blev påvirket af de nye datakrav, som etableringen af Den Fælles Tilsynsmekanisme har udløst. Spørgsmål i relation til statistiske processer og de kvantitative resultater af analysen af datakvaliteten findes i henholdsvis anden og tredje del af rapporten.

Internationalt og europæisk samarbejde

16. årlige gennemgang af euroens internationale rolle

Den 21. juni 2017 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af den 16. årlige gennemgang af euroens internationale rolle. I rapporten gennemgås residenter uden for euroområdets anvendelse af euroen. Rapporten offentliggøres sammen med en pressemeddelelse på ECB's websted 5. juli 2017.

Banktilsyn

Ændring af ECB's signifikansafgørelser

Den 17. og 23. maj 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om ændring af ECB's signifikansafgørelser, der afspejler ændringer af opbygningen af nogle enheder, som ECB fører direkte tilsyn med. Styrelsesrådet tog samtidig ændringer af fortegnelsen over mindre signifikante institutter, som de kompetente nationale myndigheder fører tilsyn med, til efterretning. Fortegnelsen over signifikante institutter og mindre signifikante institutter opdateres regelmæssigt. Den offentliggøres på ECB's websted i henhold til artikel 49 i SSM-rammeforordningen.

Rapport om kortlægningen af nationale rammer i relation til misligholdte lån

Den 26. maj 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre en rapport om kortlægningen af den nationale tilsynspraksis og de nationale retlige rammer i relation til misligholdte lån. Rapporten følger op på den første kortlægning, der blev offentliggjort i september 2016 og afsluttet i tæt samarbejde med otte kompetente nationale myndigheder, og som navnlig − men ikke udelukkende − fokuserede på ny bedste praksis i lande med en forholdsvis høj andel af misligholdte lån. Denne anden rapport udvider kortlægningen til at omfatte de resterende 11 lande, der deltager i Den Fælles Tilsynsmekanisme. Den giver derfor et fuldstændigt billede af praksis i euroområdet pr. 31. december 2016 og understøtter ECB's bidrag til den europæiske dialog om misligholdte lån. Rapporten findes på ECB Banktilsyns websted.

Erklæring om, at et institut er "nødlidende eller forventeligt nødlidende"

Den 6. juni 2017 gjorde Styrelsesrådet hverken indsigelse mod en vurdering, som Tilsynsrådet havde udarbejdet, eller meddelelsen til Den Fælles Afviklingsinstans, der konkluderede, at Banco Popular Español S.A. var nødlidende eller forventeligt nødlidende som følge af den betydelige forværring af bankens likviditetsforhold. Den Fælles Afviklingsinstans blev hørt vedrørende vurderingen, der blev udarbejdet i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordningen om Den Fælles Afviklingsmekanisme, og kunne tilslutte sig vurderingen. Efter at Den Fælles Afviklingsinstans havde fået forelagt den endelige meddelelse blev centralbankdelen af ECB, Europa-Kommissionen, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, Banco de España, det spanske ministerium for økonomi, industri og konkurrenceevne samt den spanske indskydergarantifond informeret herom. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB Banktilsyns websted.

ECB's vejledning om information om transaktioner, der går ud over et organiserende instituts eller et eksponeringsleverende instituts kontraktlige forpligtelser

Den 6. juni 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fra Tilsynsrådet om at offentliggøre ECB guidance on information on transactions which go beyond the contractual obligations of a sponsor institution or an originator institution under Article 248(1) of Regulation (EU) No 575/2013. Vejledningen, der indarbejder EBA-retningslinjer i tilsynspraksis, for så vidt angår udvalgte securitisationstransaktioner, findes på ECB Banktilsyns websted.

Medie- og pressehenvendelser