Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2017

Extern kommunikation

ECBS stöder offentliggörandet av en global uppförandekod för valutahandel

Den 25 maj 2017 publicerade ECB ett pressmeddelande som godkänts av ECB-rådet och ECB:s allmänna råd i vilket välkomnar man välkomnade offentliggörandet av en global uppförandekod för valutahandel. Alla medlemmarna i Europeiska centralbankssystemet, dvs. ECB och de nationella centralbankerna i samtliga EU-medlemsstater, visade härmed sitt starka engagemang i att stödja och främja efterlevnad av uppförandekoden i sina jurisdiktioner, som tillsammans spelar en avgörande roll på den globala valutamarknaden. De kommer särskilt att tillämpa uppförandekodens principer när de agerar i rollen som valutamarknadsaktörer och förväntar sig samma agerande av sina motparter.

Publicering av avtalet om tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen

För att ytterligare stärka transparensen i tilldelningen av nödkrediter (ELA) av nationella centralbanker beslutade ECB-rådet den 17 maj 2017 att offentliggöra avtalet. I avtalet om nödfallskrediter specificeras vilka regler som gäller för tillhandahållandet av nödkrediter och vilken ECB-rådets roll är. Dokumentet, publicerat på ECB s webbplats den 19 juni 2017, ersätter förfarandet för likviditetsstöd i nödlägen som publicerades i oktober 2013. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Target årsrapport 2016

Den 18 maj 2015 tog ECB-rådet del av Targets:s årsrapport 2016. Rapporten har publicerats på ECB:s webbplats. Target:s årsrapport ger information om Target2 betalningstrafik och operationella performans och beskriver den viktigaste utvecklingen under 2016. Årets rapport ger även ingående information om ämnen av särskild relevans 2016. I de fyra rutorna behandlas framför allt hur trafiken i Target2, inbördes beroende i Target2, uppgifter på transaktionsnivå och förordningen om systemviktiga betalningssystem samt Target2:s motståndskraft mot IT-attacker.

Lansering av ett Eurosystemsprojekt Target Instant Payment Settlement

Den 21 juni 2017 godkände ECB-rådet utvecklingen av ett alleuropeiskt system för ögonblicksbetalningar kallat Tips (Target Instant Payment Settlement). Tips-projektet ska vara en alleuropeisk tjänst för ögonblicksbetalningar som ska göra det möjligt för medborgare och företag att 24 timmar om dygnet, varje dag året runt kunna skicka pengar mellan varandra i realtid. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats och mer information kommer regelbundet att ges under fliken ”Payments & Markets” på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om Sveriges riksbanks finansiella oberoende

Den 18 maj 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/17 på begäran av det svenska finansministeriet.

ECB:s yttrande om begränsningar av kontantbetalningar i Portugal

Den 22 maj 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/18 på begäran av Republiken Portugals nationalförsamling.

ECB:s yttrande om kommissionen för granskning av alternativa förfaranden för tvistlösningar och bankstiftelsers reservfonder i Spanien

Den 26 maj 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/19 på begäran av Banco de España, som företrädde vice statssekreteraren för ekonomi och företagsstöd.

ECB:s yttrande om begränsningar för kontantbetalningar i Belgien

Den 30 maj 2017 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Belgien (CON/2017/20).

ECB:s yttrande om makrotillsynsåtgärder för att begränsa systemrisker i Österrike

Den 7 juni 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/21 på begäran av Österrikes finansministerium.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU

Den 7 juni 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/22 på eget initiativ.

ECB:s yttrande om en ny kategori av skuldinstrument, nytt makrotillsynsverktyg, inrättandet av en ny kategori av avvecklingsinstitut och uteslutandet av kvittningsrätt i Belgien

Den 8 juni 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/23 på begäran av chefen för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde den belgiska finansministern.

ECB:s yttrande om granskningen av Banka Slovenijes affärsverksamhet

Den 12 juni 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/24 på begäran av Sloveniens nationalförsamling.

ECB:s yttrande om äganderätten till ett specialföretag för tillverkning av eurosedlar

Den 16 juni 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/25 på begäran av Banco de España, som företrädde vice statssekreteraren för finanser och offentlig förvaltning

Statistik

Kvalitetsrapport om statistikuppgifter 2016 om monetär och finansiell statistik för euroområdet

Den 18 maj 2017 godkände ECB-rådet kvalitetsrapporten om statistikuppgifter 2016 om monetär och finansiell statistik för euroområdet, som därefter publicerades på ECB:s webbplats. Rapporten utkommer två gånger per år och fokuserar på insamling av monetär och finansiell statistik som är relevant för euroområdet 2015 och 2016. Den ger vidare beskrivande och kvantitativa kvalitetsindikatorer. I det första stycket belyses de senast genomförda uppdateringarna, som under granskningsperioden kraftigt påverkades av nya krav på uppgifter p.g.a. inrättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). Frågor som rör statistiska förfaranden och kvantitativa resultat av analys av datakvalitet presenteras i stycke 2 och 3 i rapporten.

Internationellt och europeiskt samarbete

Den 16:e årliga översynen av eurons internationella roll

Den 21 juni 2017 godkände ECB-rådet publiceringen av den 16:e årliga översynen av eurons internationella roll, i vilken granskas hur euron används av invånare i länder utanför euroområdet under 2014. Rapporten och ett pressmeddelande publiceras på ECB:s webbplats den 5 juli 2017.

Banktillsyn

Ändringar i ECB:s beslut om instituts betydelse

Den 17 och den 23 maj 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot ändringsförslag från tillsynsnämnden avseende ECB:s beslut om betydelse, vilka återspeglade strukturförändringar vid vissa enheter som står under direkt tillsyn av ECB, och noterade ändringar i listan över mindre betydande enheter, vilka står under tillsyn av de nationella behöriga myndigheterna. Listan med betydande och mindre betydande institut uppdateras regelbundet och finns på ECB:s webbplats i enlighet med artikel 49 i ramförordningen om SSM.

Rapport om nationell kartläggning av nödlidande lån

Den 26 maj 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att offentliggöra en rapport om nationell kartläggning av nationella tillsynsförfaranden och rättsliga ramar för nödlidande lån (NPL). Den här rapporten kommer efter den första inventeringsrapporten, publicerad i september 2016, vilken färdigställdes i samarbete med åtta nationella behöriga myndigheter och främst, men inte uteslutande, var inriktad på bästa praxis i jurisdiktioner med relativt höga nivåer av nödlidande lån. I den andra rapporten utvidgades inventeringen till de återstående 11 länder som deltar i SSM. Således ger rapporten en total bild av praxis i euroområdet den 31 december 2016 och den ger stöd åt ECB:s bidrag till europeiska dialogen om nödlidande lån. Rapporten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Tillkännagivande om att ett institut håller på att fallera eller sannolikt komma att fallera

Den 6 juni 2017 motsatte sig ECB-rådet inte en bedömning från tillsynsnämnden och meddelandet till den gemensamma resolutionsnämnden om att Banco Popular Español S.A. höll på att fallera eller sannolikt skulle komma att fallera som resultat av den betydande försämringen i bankens likviditetssituation. Den gemensamma resolutionsnämnden konsulterades om utkastet till bedömning som utarbetats i överensstämmelse med artikel 18.1 i förordningen om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen och instämde med bedömningen. Efter det att den sista delgivningen lämnats till Gemensamma resolutionsnämnden informerades ECB:s centralbanksfunktion, Europeiska kommissionen, Europeiska systemrisknämnden, Banco de España, det spanska ministeriet för ekonomi, näringsliv och konkurrens samt den spanska fonden för insättningsgarantier. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

ECB:s vägledning avseende information om transaktioner som går utöver ett de avtalsmässiga förpliktelserna för ett medverkande institut eller ett institut som är originator.

Den 6 juni 2017 motsatte sig ECB-rådet inte ett förslag från tillsynsnämnden att publicera ECB:s vägledning avseende information om transaktioner som går utöver de avtalsmässiga förpliktelserna för ett medverkande institut eller ett institut som är originator i enlighet med artikel 248.1 i förordning (EU) nr 575/2013 Vägledningen, som införlivar EBA:s riktlinjer för tillsynspraxis avseende värdepapperiseringstransaktioner finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Kontakt för media