Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2017 m. birželio mėn.

Informacija visuomenei

ECBS remia Visuotinį valiutų rinkos dalyvių elgesio kodeksą

2017 m. gegužės 25 d. ECB paskelbė Valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos patvirtiną pranešimą spaudai, kuriame palankiai įvertintas Visuotinio valiutų rinkos dalyvių elgesio kodekso paskelbimas. Visi Europos centrinių bankų sistemos nariai, t. y. ECB ir visų ES valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai, kurie kartu atlieka svarbų vaidmenį pasaulinėje valiutų rinkoje, patvirtino, kad yra tvirtai įsipareigoję laikytis šio Kodekso ir skatinti jo laikytis savo jurisdikcijose. Centriniai bankai šio Kodekso principų visų pirma laikysis veikdami kaip prekybos užsienio valiutomis rinkos dalyviai ir tikisi, kad tą darys ir jų prekybos užsienio valiutomis sandorių šalys.

Skelbiamas susitarimas dėl likvidumo pagalbos kritiniais atvejais teikimo

Valdančioji taryba, siekdama užtikrinti didesnį skaidrumą nacionaliniams centriniams bankams teikiant likvidumo pagalbą kritiniais atvejais, 2017 m. gegužės 17 d. nusprendė viešai paskelbti atitinkamą susitarimą. Susitarime dėl likvidumo pagalbos kritiniais atvejais teikimo nustatytos tokios pagalbos teikimo taisyklės ir atitinkamas ECB valdančiosios tarybos vaidmuo. 2017 m. birželio 19 d. ECB interneto svetainėje paskelbtu dokumentu pakeičiama 2013 m. spalio mėn. paskelbta likvidumo pagalbos kritiniu atveju teikimo tvarka. ECB interneto svetainėje paskelbtas ir pranešimas spaudai apie tai.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Sistemos TARGET 2016 metų ataskaita

2017 m. gegužės 18 d. Valdančioji taryba susipažino su sistemos TARGET 2016 metų ataskaita; po to ji buvo paskelbta ECB interneto svetainėje. Sistemos TARGET metų ataskaitoje skelbiama informacija apie sistemos TARGET2 srautus, veiklos rezultatus ir svarbiausius 2016 m. įvykusius pokyčius. Šioje metų ataskaitoje taip pat pateikiama išsami informacija klausimais, kurie buvo itin aktualūs 2016 m. Keturiuose metų ataskaitos intarpuose daugiausia dėmesio skirta sistemos TARGET2 srautų raidai, sistemos tarpusavio sąryšiams, operacijų duomenims ir reglamentui dėl sisteminės svarbos mokėjimo sistemų bei sistemos TARGET2 atsparumui kibernetiniams išpuoliams.

Pradedamas Eurosistemos TARGET momentinių mokėjimų atsiskaitymų projektas

2017 m. birželio 21 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą pradėti kurti Europos momentinių mokėjimų atsiskaitymų sistemą (TIPS). Šio projekto tikslas — teikti visoje Europoje veikiančią greitųjų mokėjimų atsiskaitymų paslaugą, kuri leis piliečiams ir įmonėms pervesti pinigus realiu laiku bet kuriuo paros metu bet kurią metų dieną. Pranešimas apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje. Įgyvendinant šį projektą išsamesnė informacija bus reguliariai skelbiama ECB interneto svetainės dalyje Payments & Markets.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Sveriges Riksbank finansinio nepriklausomumo

2017 m. gegužės 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/17 Švedijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo Portugalijoje

2017 m. gegužės 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/18 Portugalijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos prašymu.

ECB nuomonė dėl Komisijos, skirtos stebėti alternatyvias ginčų sprendimo procedūras, ir dėl bankų fondų atsargų Ispanijoje

2017 m. gegužės 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/19 Banco de España prašymu, kuris buvo pateiktas Ispanijos Ekonomikos ir paramos verslui reikalų valstybės sekretoriaus vardu.

ECB nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo Belgijoje

2017 m. gegužės 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/20 Belgijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl makroprudencinių priemonių, skirtų sisteminei rizikai riboti, Austrijoje

2017 m. birželio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/21 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES

2017 m. birželio 7 d. Valdančioji taryba savo iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2017/22.

ECB nuomonė dėl naujos skolos priemonių kategorijos, naujos makroprudencinės priemonės, naujos atsiskaitymų institucijos įsteigimo ir įskaitymo netaikymo Belgijoje

2017 m. birželio 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/23 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique valdytojo, veikiančio finansų ministro vardu, prašymu.

ECB nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito

2017 m. birželio 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/24 Slovėnijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl eurų banknotų gamybą vykdančio specialios paskirties subjekto akcijų savininkų teisių

2017 m. birželio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/25 Banco de España prašymu, kuris buvo pateiktas Ispanijos Finansų ir valstybės tarnybos reikalų sekretoriaus pavaduotojo vardu.

Statistika

2016 m. statistinių duomenų kokybės ataskaita: euro zonos pinigų ir finansų statistika

2017 m. gegužės 18 d. Valdančioji taryba patvirtino 2016 m. euro zonos pinigų ir finansų statistikos kokybės ataskaitą; vėliau ji buvo paskelbta ECB interneto svetainėje. Šioje kas dvejus metus rengiamoje duomenų kokybės ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama euro zonos 2015 ir 2016 m. pinigų ir finansų statistikos rinkimui, rengimui ir skelbimui. Čia taip pat pateikiami aprašomieji ir kiekybiniai kokybės rodikliai. Pirmame ataskaitos skyriuje nurodyti neseniai atnaujinti reglamentuojantys nuostatai. Pokyčiams didelės įtakos turėjo tai, kad apžvelgiamu laikotarpiu sukūrus Bendrą priežiūros mechanizmą atsirado papildomų duomenų poreikis. Informacija apie statistikos procesus ir duomenų kokybės analizės kiekybinius rezultatus pateikiama atitinkamai 2 ir 3 ataskaitos skyriuose.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas Europoje

Šešioliktoji metinė euro tarptautinio vaidmens apžvalga

2017 m. birželio 21 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti šešioliktąją metinę euro tarptautinio vaidmens apžvalgą. Joje nagrinėjamos euro naudojimo, kalbant apie ne euro zonos rezidentus, tendencijos. Ataskaita ir atitinkamas pranešimas spaudai bus paskelbti ECB interneto svetainėje 2017 m. liepos 5 d.

Bankų priežiūra

Iš dalies keičiami ECB sprendimai dėl svarbos

Iki 2017 m. gegužės 17 d. ir 23 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlytiems ECB sprendimų dėl svarbos pakeitimams, susijusiems su kai kurių ECB tiesiogiai prižiūrimų subjektų struktūros pokyčiais, ir susipažino su nacionalinių kompetentingų institucijų prižiūrimų mažiau svarbių įstaigų sąrašo pakeitimais. Svarbių įstaigų ir mažiau svarbių įstaigų sąrašas yra reguliariai atnaujinamas ir, vadovaujantis BPM pagrindų reglamento 49 straipsniu, skelbiamas ECB interneto svetainėje.

Ataskaita apie nacionalinių praktikų ir sistemų neveiksnių paskolų klausimais sąvadą

Iki 2017 m. gegužės 26 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ataskaitą apie parengtą nacionalinių priežiūros institucijų praktikos ir teisinių sistemų neveiksnių paskolų klausimais sąvadą. Tai jau antra ataskaita po 2016m. rugsėjo mėn. paskelbto sąvado, kurį glaudžiai tarpusavyje bendradarbiaudami parengė ECB ir aštuonios nacionalinės priežiūros institucijos. Jame ypač daug dėmesio buvo skiriama (bet ne tik) palyginti didelį NP portfelį turinčiose jurisdikcijose besiformuojančiai geriausiai praktikai. Šioje antrojoje ataskaitoje pateikiama informacija ir apie likusias 11 Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančių šalių, tad apimamos visos 2016 m. gruodžio 31 d. euro zonoje taikytos praktikos ir pagrindžiamas ECB indėlis į Europoje vykstantį dialogą NP klausimu. Ataskaita paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Įstaigos paskelbimas „žlungančia arba galinčia žlugti“

Iki 2017 m. birželio 6 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos parengtam vertinimo projektui ir Bendrai pertvarkymo valdybai skirto pranešimo projektui. Minėtame pranešime daroma išvada, kad dėl reikšmingai pablogėjusių Banco Popular Español S.A. likvidumo rodiklių, jis yra žlunganti arba galinti žlugti įstaiga. Dėl vertinimo, parengto pagal Reglamento dėl bendro pertvarkymo mechanizmo 18 straipsnio 1 dalį buvo konsultuotasi su Bendra pertvarkymo valdyba ir pastaroji vertinimui pritarė. Galutinis pranešimas buvo pateiktas Bendrai pertvarkymo valdybai ir apie tai buvo atitinkamai informuota už centrinio banko funkcijas atsakinga ECB dalis, Europos Komisija, Europos sisteminės rizikos valdyba, Banco de España, Ispanijos ūkio, pramonės ir konkurencingumo ministerija ir Ispanijos indėlių garantijų fondas. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB rekomendacinis dokumentas dėl informavimo apie sandorius, kurių neapima įstaigos rėmėjos arba įstaigos iniciatorės sutartinės prievolės

Iki 2017 m. birželio 6 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ECB rekomendacinį dokumentą dėl informavimo apie sandorius, kurių neapima įstaigos rėmėjos arba įstaigos iniciatorės sutartinės prievolės, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 248 straipsnio 1 dalimi. Rekomendacinis dokumentas apima EBI gaires, skirtas priežiūrinei praktikai, taikomai tam tikriems pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriams, ir yra paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai