Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2017. gada jūnijs

Ārējā komunikācija

ECBS atbalsts Globālā valūtas tirgus ētikas kodeksam

2017. gada 25. maijā ECB publicēja ECB Padomes un Ģenerālpadomes apstiprinātu paziņojumu presei, kurā tika atzinīgi vērtēta Globālā valūtas tirgus ētikas kodeksa publicēšana. ECB un visu ES dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kas kopā veido Eiropas Centrālo banku sistēmu, tajā apliecināja stingru apņemšanos atbalstīt un veicināt Kodeksa ievērošanu savās jurisdikcijās, kam visām kopā ir svarīga loma pasaules valūtas tirgū. Konkrētāk, tās ievēros Kodeksa principus, kad pašas darbosies kā valūtas tirgus dalībnieces, vienlaikus sagaidot, ka Kodeksu ievēros arī to pastāvīgie valūtas tirgus darījuma partneri.

Vienošanās par ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanu publicēšana

Lai turpmāk uzlabotu nacionālo centrālo banku (NCB) sniegtās ārkārtas likviditātes palīdzības caurredzamību, Padome 2017. gada 17. maijā nolēma publiskot ar to saistīto vienošanos. Vienošanās par ārkārtas likviditātes palīdzību izklāsta noteikumus, kas regulē ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanu, un ECB Padomes lomu šajā sakarā. Dokuments, kas 2017. gada 19. jūnijā publicēts ECB interneta vietnē, aizstāj 2013. gada oktobrī publiskotās ārkārtas likviditātes palīdzības procedūras. ECB interneta vietnē pieejams arī attiecīgs paziņojums presei.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

TARGET 2016. gada pārskats

Padome 2017. gada 18. maijā pieņēma zināšanai TARGET 2016. gada pārskatu, kas pēc tam tika publicēts ECB interneta vietnē. TARGET gada pārskatā sniegta informācija par TARGET2 maksājumu plūsmu, apkopoti darbības rezultāti un galvenās norises 2016. gadā. Šajā gada pārskatā sniegta arī detalizēta informācija par jautājumiem, kas bijuši īpaši aktuāli 2016. gadā, un pārskata četros ielikumos aplūkota attiecīgi TARGET2 maksājumu plūsmas attīstība, TARGET2 savstarpējā atkarība, transakciju līmeņa dati un sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu regulējums un TARGET2 noturība pret kiberuzbrukumiem.

Eurosistēmas TARGET ātro maksājumu norēķinu projekta uzsākšana

Padome 2017. gada 21. jūnijā apstiprināja Eiropas mēroga ātro maksājumu norēķinu pakalpojuma "TARGET ātro maksājumu norēķini" (Target Instant Payment Settlement; TIPS) izstrādes uzsākšanu. TIPS projekta mērķis ir sniegt Eiropas mēroga ātro maksājumu norēķinu pakalpojumu, kas ļaus iedzīvotājiem un uzņēmumiem veikt savstarpējus reālā laika naudas pārvedumus un kas būs pieejams 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā. ECB interneta vietnē pieejams attiecīgs paziņojums presei, un projekta īstenošanas posmā ECB interneta vietnes sadaļā "Maksājumi un tirgi" iedzīvotājiem regulāri tiks sniegta detalizēta informācija.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Sveriges Riksbank finansiālo neatkarību

Padome 2017. gada 18. maijā pieņēma Atzinumu CON/2017/17 pēc Zviedrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem Portugālē

Padome 2017. gada 22. maijā pieņēma Atzinumu CON/2017/18 pēc Portugāles Republikas Asamblejas lūguma.

ECB atzinums par Alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūru monitoringa komisiju un banku fondu rezerves fondiem Spānijā

Padome 2017. gada 26. maijā pieņēma Atzinumu CON/2017/19 pēc Banco de España lūguma valsts sekretāra ekonomikas un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos vārdā.

ECB atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežošanu Beļģijā

Padome 2017. gada 30. maijā pieņēma Atzinumu CON/2017/20 pēc Beļģijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par makroprudenciālajiem pasākumiem sistēmisko risku ierobežošanai Austrijā

Padome 2017. gada 7. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2017/21 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES

Padome 2017. gada 7. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2017/22 pēc savas iniciatīvas.

ECB atzinums par parāda instrumentu jaunu kategoriju, jaunu makroprudenciālo instrumentu, norēķinu iestāžu jaunas kategorijas izveidi un ieskaita tiesību nepiemērošanu Beļģijā

Padome 2017. gada 8. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2017/23 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique prezidenta lūguma finanšu ministra vārdā.

ECB atzinums par Banka Slovenije darbības revīziju Slovēnijā

Padome 2017. gada 12. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2017/24 pēc Slovēnijas Republikas Nacionālās Asamblejas prezidenta lūguma.

ECB atzinums par euro banknošu izgatavošanas īpaša nolūka uzņēmumu īpašumtiesībām

Padome 2017. gada 16. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2017/25 pēc Banco de España lūguma Spānijas valsts sekretāra vietnieka finanšu un civildienesta jautājumos vārdā.

Statistiska

2016. gada statistikas datu kvalitātes pārskats par euro zonas monetāro un finanšu statistiku

Padome 2017. gada 18. maijā apstiprināja 2016. gada kvalitātes pārskatu par euro zonas monetāro un finanšu statistiku, kas pēc tam tika publicēts ECB interneta vietnē. Šajā datu kvalitātes pārskatā, kas tiek sagatavots reizi divos gados, aplūkota euro zonai svarīgo monetārās un finanšu statistikas datu vākšana, apkopošana un izplatīšana 2015. un 2016. gadā un sniegti aprakstoši un kvantitatīvi kvalitātes rādītāji. Tā 1. sadaļā uzmanība pievērsta nesen īstenotajām regulatīvajām pārmaiņām, kuras pārskata periodā būtiski ietekmēja nepieciešamība pēc jauniem datiem saistībā ar Vienotā uzraudzības mehānisma izveidi. Pārskata 2. un 3. sadaļā attiecīgi aplūkoti ar statistikas procesiem saistītie jautājumi un datu kvalitātes analīzes kvantitatīvie rezultāti.

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

16. gada pārskats par euro starptautisko lomu

Padome 2017. gada 21. jūnijā deva atļauju publicēt 16. gada pārskatu par euro starptautisko lomu, kurā aplūkotas norises saistībā ar ārpus euro zonas esošo valstu rezidentu darījumiem ar euro. Pārskats kopā ar paziņojumu presei 2017. gada 5. jūlijā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Grozījumi ECB lēmumos par nozīmīgumu

Padome 2017. gada 17. un 23. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinātajiem grozījumiem attiecībā uz ECB lēmumiem par nozīmīgumu, kas atspoguļo dažu iestāžu, kuras atrodas ECB tiešā uzraudzībā, strukturālās pārmaiņas, kā arī pieņēma zināšanai pārmaiņas mazāk nozīmīgu iestāžu sarakstos, kas atrodas valstu kompetento iestāžu uzraudzībā. Nozīmīgo iestāžu un mazāk nozīmīgo iestāžu saraksts tiek regulāri aktualizēts un ir pieejams ECB interneta vietnē saskaņā ar VUM pamatregulas 49. pantu.

Pārskats par dažādās valstīs spēkā esošā ienākumus nenesošo kredītu regulējuma apzināšanu

Padome 2017. gada 26. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt pārskatu, kurā apzināta dažādu valstu uzraudzības prakse un juridiskais regulējums saistībā ar ienākumus nenesošiem kredītiem (INK). Šis pārskats seko 2016. gada septembrī publicētajam pirmajam apzināšanas pārskatam, kurš tika sagatavots ciešā sadarbībā ar astoņu valstu kompetentajām iestādēm un bija vērsts pamatā uz jaunāko labāko praksi jurisdikcijās ar augstu INK līmeni, kā arī citiem jautājumiem. Šajā otrajā pārskatā apzinātas pārējās 11 valstis, kas piedalās Vienotajā uzraudzības mehānismā, tādējādi nodrošinot pilnīgu priekšstatu par euro zonas valstīs līdz 2016. gada 31. decembrim pastāvošo praksi un papildinot ECB devumu Eiropas dialogā par INK. Pārskats pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Paziņojums, ka iestāde "kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga"

Padome 2017. gada 6. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes sagatavoto novērtējumu un paziņojumu Vienotajai noregulējuma valdei, kurā secināts, ka Banco Popular Español S.A. kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga sakarā ar būtisku šīs bankas likviditātes stāvokļa pasliktināšanos. Par novērtējumu, kas sagatavots saskaņā ar Vienotā noregulējuma mehānisma regulas 18. panta 1) punktu, notika konsultācija ar Vienotā noregulējuma valdi, kura piekrita novērtējumam. Pēc galīgā novērtējuma iesniegšanas Vienotā noregulējuma valdei attiecīgi tika informēta ECB centrālās bankas funkcija, Eiropas Komisija, Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, Banco de España, Spānijas Ekonomikas, rūpniecības un konkurētspējas ministrija un Spānijas Noguldījumu garantiju fonds. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

ECB norādījumi saistībā ar informāciju par darījumiem, kurus sponsoriestāde vai iniciatoriestāde veic papildus savām līgumsaistībām

Padome 2017. gada 6. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ECB norādījumus saistībā ar informāciju par darījumiem, kurus sponsoriestāde vai iniciatoriestāde veic papildus savām līgumsaistībām, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 248. panta 1) punktu. Norādījumi, kas iekļauj EBI pamatnostādnes uzraudzības praksē saistībā ar atsevišķiem vērtspapīrošanas darījumiem, pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei