Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Junij 2017

Obveščanje javnosti

ESCB podpira Svetovni kodeks ravnanja z devizami (Foreign Exchange Global Code of Conduct)

ECB je 25. maja 2017 objavila sporočilo za javnost, ki sta ga odobrila Svet ECB in Razširjeni svet ECB, v katerem je pozdravila izdajo Svetovnega kodeksa ravnanja z devizami. Vse članice Evropskega sistema centralnih bank, tj. ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU, so tako potrdile trdno zavezo, da bodo podpirale in spodbujale spoštovanje kodeksa v svojih jurisdikcijah, saj skupaj igrajo ključno vlogo na svetovnem deviznem trgu. Načela kodeksa bodo spoštovale zlasti, kadar bodo delovale kot udeleženke na deviznem trgu, obenem pa pričakujejo, da se bodo kodeksa držale tudi njihove stalne nasprotne stranke na deviznem trgu.

Objava dogovora o izredni likvidnostni pomoči

Svet ECB se je 17. maja 2017 odločil za javno objavo dogovora, s čimer se bo še dodatno povečala transparentnost v zvezi z izredno likvidnostno pomočjo, ki jo zagotavljajo nacionalne centralne banke. Dogovor določa pravila, ki veljajo za zagotavljanje izredne likvidnostne pomoči, in opredeljuje vlogo Sveta ECB s tem v zvezi. Dokument, ki je bil 19. junija 2017 objavljen na spletnem mestu ECB, nadomešča postopke pri dodelitvi izredne likvidnostne pomoči, objavljene oktobra 2013. Na spletnem mestu ECB je objavljeno tudi s tem povezano sporočilo za javnost.

Tržna infrastruktura in plačila

Letno poročilo TARGET 2016

Svet ECB se je 18. maja 2017 seznanil z letnim poročilom sistema TARGET za leto 2016, ki je bilo zatem objavljeno na spletnem mestu ECB. Poročilo vsebuje informacije o prometu v sistemu TARGET2 ter predstavlja uspešnost njegovega delovanja in glavna gibanja v letu 2016. V letošnje poročilo so vključene tudi podrobne informacije o temah, ki so v letu 2016 izstopale, štirje okvirji pa se osredotočajo na razvoj prometa v sistemu TARGET2, na soodvisnosti sistema TARGET2, na podatke na ravni transakcij in uredbo o sistemsko pomembnih plačilnih sistemih ter na kibernetsko odpornost sistema TARGET2.

Uvedba projekta Eurosistema za poravnavo takojšnjih plačil v sistemu TARGET

Svet ECB je 21. junija 2017 odobril začetek razvoja vseevropske storitve za poravnavo takojšnjih plačil, imenovane »Target Instant Payment Settlement« (TIPS). Cilj projekta TIPS je zagotoviti vseevropsko storitev za poravnavo takojšnjih plačil, ki bo državljanom in podjetjem omogočala, da si medsebojno nakazujejo denar v realnem času, in bo na voljo ves čas, 365 dni na leto. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB, podrobnejše informacije pa bodo v fazi izvedbe projekta javnosti redno na voljo v razdelku »Payments & Markets« na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o finančni neodvisnosti centralne banke Sveriges riksbank

Svet ECB je 18. maja 2017 Mnenje CON/2017/17 sprejel na zahtevo švedskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o omejitvah gotovinskih plačil na Portugalskem

Svet ECB je 22. maja 2017 Mnenje CON/2017/18 sprejel na zahtevo parlamenta Republike Portugalske.

Mnenje ECB o komisiji za spremljanje postopkov alternativnega reševanja sporov in rezervnih skladih bančnih skladov v Španiji

Svet ECB je 26. maja 2017 Mnenje CON/2017/19 sprejel na zahtevo centralne banke Banco de España, ki je za mnenje zaprosila v imenu španskega državnega sekretarja za gospodarstvo in podporo gospodarskim družbam.

Mnenje ECB o omejitvi gotovinskih plačil v Belgiji

Svet ECB je 30. maja 2017 Mnenje CON/2017/20 sprejel na zahtevo belgijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o makrobonitetnih ukrepih za omejitev sistemskih tveganj v Avstriji

Svet ECB je 7. junija 2017 Mnenje CON/2017/21 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ter spremembi Direktive 2012/30/EU.

Svet ECB je 7. junija 2017 Mnenje CON/2017/22 sprejel na lastno pobudo.

Mnenje ECB o novi kategoriji dolžniških instrumentov, novem makrobonitetnem instrumentu, vzpostavitvi nove kategorije poravnalnih institucij in izključitvi pravic do pobota v Belgiji

Svet ECB je 8. junija 2017 Mnenje CON/2017/23 sprejel na zahtevo guvernerja centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je za mnenje zaprosil v imenu ministra za finance.

Mnenje ECB o revidiranju poslovanja Banke Slovenije

Svet ECB je 12. junija 2017 Mnenje CON/2017/24 sprejel na zahtevo predsednika Državnega zbora Republike Slovenije.

Mnenje ECB o lastništvu subjekta s posebnim namenom za izdelavo eurobankovcev

Svet ECB je 16. junija 2017 Mnenje CON/2017/25 sprejel na zahtevo centralne banke Banco de España, ki je za mnenje zaprosila v imenu španskega podsekretarja za finance in javne službe.

Statistika

Poročilo o kakovosti statističnih podatkov za denarno in finančno statistiko euroobmočja za leto 2016

Svet ECB je 18. maja 2017 odobril poročilo o kakovosti denarnih in finančnih statističnih podatkov euroobmočja za leto 2016, ki je bilo nato objavljeno na spletnem mestu ECB. Poročilo o kakovosti podatkov, ki ga ECB pripravi vsaki dve leti, se osredotoča na zbiranje, pripravo in objavljanje statističnih podatkov, relevantnih za euroobmočje v letih 2015 in 2016, in določa deskriptivne in kvantitativne kazalnike kakovosti. V prvem razdelku so izpostavljene nedavno izvedene regulativne posodobitve, na katere so v obravnavanem obdobju precej vplivale nove zahteve v zvezi s podatki, ki jih je sprožila vzpostavitev enotnega mehanizma nadzora. Vprašanja, povezana s statističnimi procesi, in kvantitativni rezultati analize kakovosti podatkov, so v razdelku 2 oziroma 3 poročila.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Šestnajsti letni pregled mednarodne vloge eura

Svet ECB je 21. junija 2017 odobril objavo 16. letnega pregleda mednarodne vloge eura, ki proučuje, kako so euro uporabljali nerezidenti euroobmočja. Poročilo bo skupaj s sporočilom za javnost 5. julija 2017 objavljeno na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Spremembe odločitev ECB o pomembnosti

Svet ECB 17. in 23. maja 2017 ni ugovarjal spremembam, ki jih je Nadzorni odbor zaradi sprememb v strukturi nekaterih subjektov pod neposrednim nadzorom ECB predlagal glede odločitev ECB o pomembnosti. Svet se je seznanil tudi s spremembami na seznamu manj pomembnih institucij, ki jih nadzirajo pristojni nacionalni organi. Seznam pomembnih in manj pomembnih institucij se redno posodablja in je objavljen na spletnem mestu ECB v skladu s členom 49 okvirne uredbe o EMN.

Poročilo o popisu nacionalnega okvira za slaba posojila

Svet ECB 26. maja 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora o objavi poročila o popisu nacionalnih nadzorniških praks in pravnih okvirov, povezanih s slabimi posojili. Poročilo sledi prvemu poročilu o popisu, objavljenem septembra 2016, ki je bilo pripravljeno v tesnem sodelovanju z osmimi pristojnimi nacionalnimi organi in se je osredotočalo zlasti, a ne izključno na nastajajoče dobre prakse v jurisdikcijah z razmeroma velikim obsegom slabih posojil. V drugem poročilu je popis razširjen na preostalih 11 držav, ki sodelujejo v enotnem mehanizmu nadzora, kar omogoča celoten prikaz praks v euroobmočju na dan 31. decembra 2016 in podpira prispevek ECB k evropskemu dialogu o slabih posojilih. Poročilo je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Ugotovitev, da institucija »propada ali bo verjetno propadla«

Svet ECB 6. junija 2017 ni ugovarjal oceni, ki jo je pripravil Nadzorni odbor, in obvestilu Enotnemu odboru za reševanje, s katerima je ugotovljeno, da Banco Popular Español, S.A. propada ali bo verjetno propadla zaradi precejšnjega poslabšanja likvidnostnega položaja banke. Enotni odbor za reševanje je podal svoje mnenje o oceni, ki je bila pripravljena v skladu s členom 18(1) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje, v katerem se je z oceno strinjal. Po predložitvi končnega obvestila Enotnemu odboru za reševanje, so bili ustrezno obveščeni centralnobančna funkcija ECB, Evropska komisija, Evropski odbor za sistemska tveganja, Banco de España, špansko ministrstvo za gospodarstvo, industrijo in konkurenčnost ter španski sklad za zajamčene vloge. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Napotki ECB glede informacij o poslih, ki presegajo pogodbene obveznosti institucije v vlogi sponzorja ali institucije v vlogi originatorja

Svet ECB 6. junija 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora za objavo napotkov ECB glede informacij o poslih, ki presegajo pogodbene obveznosti institucije v vlogi sponzorja ali institucije v vlogi originatorja, opredeljene v členu 248(1) Uredbe (EU) št. 575/2013. Napotki, s katerimi so smernice EBA vključene v nadzorniško prakso v zvezi z izbranimi posli listinjenja, so objavljeni na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Stiki za medije