Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuni 2017

Avalikud suhted

EKPSi toetus valuutaturu üleilmsele tegevusjuhendile

25. mail 2017 avaldati EKP nõukogu ja üldnõukogu heakskiidetud pressiteade, milles väljendati heameelt valuutaturu üleilmse tegevusjuhendi ilmumise üle. Euroopa Keskpankade Süsteemi (kuhu kuuluvad EKP ja ELi liikmesriikide keskpangad) kõik liikmed kinnitasid kindlat pühendumust toetada ja edendada tegevusjuhendi täitmist oma jurisdiktsioonides, mis koos etendavad keskset osa üleilmsel välisvaluutaturul. Eelkõige järgivad liikmesriigid tegevusjuhendi põhimõtteid valuutaturu osalistena ja eeldavad sama ka oma tavapärastelt välisvaluutaga kauplemise vastaspooltelt.

Erakorralise likviidsusabi kokkuleppe avaldamine

17. mail 2017 otsustas EKP nõukogu avaldada erakorralise likviidsusabi kokkuleppe, et suurendada liikmesriikide keskpankade antava erakorralise likviidsusabi läbipaistvust. Erakorralise likviidsusabi kokkuleppes sätestatakse likviidsusabi andmise eeskirjad ja täpsustatakse EKP nõukogu asjaomast rolli. 19. juunil 2017 EKP veebilehel avaldatud dokument asendab erakorralise likviidsusabi andmise menetluskorra, mis avalikustati 2013. aasta oktoobris. Sellekohane pressiteade on samuti kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

TARGETi 2016. aasta aruanne

18. mail 2017 tutvus EKP nõukogu TARGETi 2016. aasta aruandega, mis avaldati seejärel EKP veebilehel. Aastaaruandes antakse ülevaade TARGET2s sooritatud maksetest, TARGET2 tegevustulemuslikkusest ja 2016. aastal toimunud peamistest muutustest. Aruandes antakse ühtlasi üksikasjalik ülevaade 2016. aastal tähelepanu keskmes olnud teemadest. Infokastides käsitletakse eelkõige TARGET2s sooritatud maksete arengut, TARGET2 vastastikseoseid, andmeid tehingute kaupa, süsteemselt oluliste maksesüsteemide regulatsiooni ja TARGET2 kübervastupidavusvõimet.

TARGETi kiirmaksete arveldamise eurosüsteemi projekti käivitamine

21. juunil 2017 kiitis EKP nõukogu heaks üleeuroopalise kiirmaksete arveldamise teenuse (TARGETi kiirmaksete arveldamine) väljatöötamise käivitamise. Projekti eesmärk on pakkuda üleeuroopalist kiirmaksete arveldamise teenust, mis võimaldab üksikisikutel ja ettevõtetel raha ülekandmist reaalajas ööpäev läbi kogu aasta vältel. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel. Projekti elluviimise ajal avaldatakse üldsusele korrapäraselt üksikasjalikumat teavet EKP veebilehe rubriigis „Payments & Markets”.

Õigusaktid

EKP arvamus Sveriges Riksbanki finantssõltumatuse kohta

18. mail 2017 võttis EKP nõukogu Rootsi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/17.

EKP arvamus sularahamaksete piirangute kohta Portugalis

22. mail 2017 võttis EKP nõukogu Portugali rahvusassamblee taotlusel vastu arvamuse CON/2017/18.

EKP arvamus pankade sihtasutuste reservifondide ja vaidluste lahendamise alternatiivsete menetluste jälgimiseks moodustatud komisjoni kohta Hispaanias

26. mail 2017 võttis EKP nõukogu Hispaania majandus- ja ettevõtlusküsimuste riigisekretäri nimel tegutsenud Hispaania keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2017/19.

EKP arvamus sularahamaksete piiramise kohta Belgias

30. mail 2017 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/20.

EKP arvamus süsteemsete riskide piiramiseks vajalike makrotasandi usaldatavusmeetmete kohta Austrias

7. juunil 2017 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/21.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, milles käsitletakse ennetava restruktureerimise raamistikke, uue võimaluse andmist ning restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksekohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid ning millega muudetakse direktiivi 2012/30/EL

7. juunil 2017 võttis EKP nõukogu omal algatusel vastu arvamuse CON/2017/22.

EKP arvamus võlainstrumentide uue liigi, makrotasandi usaldatavusjärelevalve uue instrumendi, uut liiki arveldusasutuse loomise ja tasaarvestusõiguste välistamise kohta Belgias

8. juunil 2017 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri nimel tegutsenud Belgia keskpanga presidendi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/23.

EKP arvamus Banka Slovenije tegevuse auditeerimise kohta

12. juunil 2017 võttis EKP nõukogu Sloveenia Vabariigi rahvusassamblee esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2017/24.

EKP arvamus euro pangatähtede tootmise eriotstarbelise üksuse omandi kohta

16. juunil 2017 võttis EKP nõukogu Hispaania rahandusküsimuste ja avaliku teenistuse aseriigisekretäri nimel tegutsenud Hispaania keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2017/25.

Statistika

2016. aasta aruanne euroala raha- ja finantsstatistika andmete kvaliteedi kohta

18. mail 2017 kiitis EKP nõukogu heaks 2016. aasta aruande euroala raha- ja finantsstatistika andmete kvaliteedi kohta, mis avaldati seejärel EKP veebilehel. Iga kahe aasta järel avaldatavas aruandes keskendutakse euroala jaoks aastatel 2015 ja 2016 oluliste raha- ja finantsstatistika andmete kogumisele, koostamisele ja levitamisele ning selles esitatakse kirjeldavad ja kvantitatiivsed kvaliteedinäitajad. Aruande esimeses osas antakse ülevaade hiljuti rakendatud regulatiivsetest muudatustest, mida vaatlusperioodil mõjutas olulisel määral ühtse järelevalvemehhanismi asutamisest tingitud nõudlus uute andmete järele. Aruande teises osas kirjeldatakse statistiliste protsessidega seotud teemasid ja kolmandas osas esitatakse andmekvaliteedi analüüsi kvantitatiivsed tulemused.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Kuueteistkümnes aastaaruanne euro rahvusvahelise tähtsuse kohta

21. juunil 2017 andis EKP nõukogu loa avaldada euro rahvusvahelist tähtsust käsitlev kuueteistkümnes aastaaruanne, milles vaadeldakse muutusi euro kasutamises euroalaväliste riikide residentide poolt. Aruanne koos pressiteatega avaldatakse EKP veebilehel 5. juulil 2017.

Pangandusjärelevalve

Olulisust käsitlevate EKP otsuste muudatused

17. ja 23. mail 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga muuta EKP olulisust käsitlevaid otsuseid, et kajastada mõne EKP otsese järelevalve alla kuuluva üksuse struktuuris toimunud muutusi. Samuti tutvus nõukogu muudatustega riiklike pädevate asutuste järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste krediidiasutuste nimekirjas. Oluliste ja vähem oluliste krediidiasutuste loetelu ajakohastatakse korrapäraselt ja see on kättesaadav EKP veebilehel kooskõlas ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse artikliga 49.

Ülevaatlik aruanne riikide tavade kohta viivislaenude käsitlemisel

26. mail 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada aruanne, milles antakse ülevaade viivislaenudega seotud riikide järelevalvetavadest ja õigusraamistikest. Esimene aruanne riikide tavade kohta, mis avaldati 2016. aasta septembris, koostati tihedas koostöös kaheksa riikliku pädeva asutusega ja selles keskenduti eelkõige uutele parimatele tavadele suhteliselt suure viivislaenude osakaaluga jurisdiktsioonides. Teises aruandes antakse ülevaade ülejäänud 11 ühtses järelevalvemehhanismis osaleva riigi tavadest. Kokkuvõttes antakse seega põhjalik ülevaade euroalal rakendatavatest tavadest seisuga 31. detsember 2016, toetades ühtlasi EKP panust üleeuroopalisse dialoogi viivislaenude kohta. Aruanne on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Avaldus maksejõuetu või tõenäoliselt maksejõuetuks jääva krediidiasutuse kohta

6. juunil 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu koostatud hinnangule ja ühtsele kriisilahendusnõukogule esitatud teatisele, milles järeldati, et Banco Popular Español S.A. on panga likviidsusolukorra märkimisväärse halvenemise tõttu maksejõuetu või jääb tõenäoliselt maksejõuetuks. Vastavalt ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 18 lõikele 1 konsulteeriti hinnangu koostamisel ühtse kriisilahendusnõukoguga, kes nõustus antud hinnanguga. Pärast lõpliku teate esitamist ühtsele kriisilahendusnõukogule teavitati ka EKPd (keskpanga funktsioonis), Euroopa Komisjoni, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, Hispaania keskpanka, Hispaania majandus-, tööstus- ja konkurentsiküsimuste ministeeriumit ning Hispaania hoiuste tagamise fondi. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP suunised, mis käsitlevad teavet tehingute kohta, mis ületavad sponsorist või väärtpaberistamise tehingu algatajast krediidiasutuse või investeerimisühingu lepingulisi kohustusi

6. juunil 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada EKP suunised, mis käsitlevad teavet tehingute kohta, mis ületavad sponsorist või väärtpaberistamise tehingu algatajast krediidiasutuse või investeerimisühingu lepingulisi kohustusi määruse (EL) nr 575/2013 artikli 248 lõike 1 kohaselt. Suunised, millega järelevalvetavasse lisatakse Euroopa Pangandusjärelevalve suunised teatud väärtpaberistamistehingute kohta, on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Kontaktandmed