Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

март 2017 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 15:00 ч. централноевропейско време в петък, 24 март 2017 г.

Външна комуникация

Годишен доклад на ЕЦБ за 2016 г.

На 22 март 2017 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за 2016 г., който ще бъде представен на Европейския парламент и публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 23 официални езика на ЕС на 10 април 2017 г. На тази дата той ще бъде представен и пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент.

Пазарна инфраструктура и плащания

Оценка на потребителите на нови връзки между системи за сетълмент на ценни книжа

На 15 март 2017 г. Управителният съвет одобри две нови преки връзки – между Euroclear France и Clearstream Banking AG-system и между Euroclear France и Monte Titoli. Те ще бъдат използвани за сетълмент по кредитни операции на Евросистемата. Пълният списък на всички допустими преки и релейни връзки е достъпен на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с ипотечните кредити

На 17 февруари 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/3 по искане на Министерството на финансите на Кипър.

Становище на ЕЦБ относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд: удължаване на Новите кредитни споразумения, вноската в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа и нов двустранен договор за заем

На 22 февруари 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/4 по искане на Министерството на икономиката и финансите на Италия.

Становище на ЕЦБ относно предоставянето на информация и данни от платежни системи, платежни схеми, депозитари на ценни книжа и системи за клиринг и сетълмент в Полша

На 1 март 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/5 по искане на министъра на икономическото развитие и финансите на Полша.

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност

На 8 март 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/6 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно някои изменения в правната рамка на отсрочените данъчни активи в Гърция

На 15 март 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/7 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно ограничаването на задължението за получаване на плащания в брой в Дания

На 21 март 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/8 по искане на Службата за финансов надзор в Дания.

Административно управление

Преработена версия на „Добри практики за подбора и правомощията на външните одитори в съответствие с член 27.1 от Устава на ЕСЦБ/ЕЦБ“

На 10 март 2017 г. Управителният съвет одобри преработена версия на „Добри практики за подбора и правомощията на външните одитори в съответствие с член 27.1 от Устава на ЕСЦБ/ЕЦБ“, приети първоначално през октомври 2008 г. и преработени през юни 2012 г. Добрите практики, които са публикувани на уебсайта на ЕЦБ, позволяват на Управителния съвет да гарантира, че препоръките му към Съвета на ЕС при назначаването на външни одитори на НЦБ, се основават на подходящи и хармонизирани критерии за подбор.

Банков надзор

Ръководство на ЕЦБ относно целевия преглед на вътрешните модели

На 17 февруари 2017 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува проект на ръководство на ЕЦБ относно целевия преглед на вътрешните модели. Ръководството отразява позицията на ЕЦБ по отношение на подходящите надзорни практики, както и начина, по който ЕЦБ възнамерява да тълкува приложимото законодателство на ЕС относно вътрешни модели за кредитен риск, пазарен риск и кредитен риск от страна на контрагента и относно по-общи теми, свързани с модели за управление. Ръководството ще бъде своевременно публикувано на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ и ще подлежи на допълнително усъвършенстване в течение на проекта за целеви преглед на вътрешните модели.

Съответствие с Насоките на ЕБО относно информацията, свързана с вътрешния анализ на адекватността на капитала и вътрешния анализ на адекватността на ликвидността, събирана за целите на процеса на надзорен преглед и оценка

На 17 февруари 2017 г. по предложение на Надзорния съвет Управителният съвет не предяви възражения срещу намерението на ЕЦБ да изпълни Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно информацията, свързана с вътрешния анализ на адекватността на капитала и вътрешния анализ на адекватността на ликвидността, събирана за целите на процеса на надзорен преглед и оценка (EBA/GL/2016/10). Те определят информацията, свързана с вътрешния анализ на адекватността на капитала и вътрешния анализ на адекватността на ликвидността, която компетентните органи трябва да събират от институциите. Обхватът на съответствието с тези насоки, които се прилагат от 1 януари 2017 г., е оповестен на уебсайта на ЕБО.

Практически указания на ЕЦБ относно необслужваните кредити

На 8 март 2017 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да публикува окончателните Практически указания на ЕЦБ към банките относно необслужваните кредити. Тези указания представят мерки, процеси и най-добри практики, които банките трябва приоритетно да прилагат при преодоляване на проблема с необслужваните кредити. Изготвени са въз основа на редица най-добри практики, идентифицирани от група на високо равнище по необслужваните кредити, съставена от служители на ЕЦБ и НКО. Тя е създадена от Надзорния съвет през юли 2015 г. със задачата да изработи последователен надзорен подход към необслужваните кредити. Практическите указания се публикуват след публична консултация, проведена от ЕЦБ от септември до ноември 2016 г. Указанията, които са адресирани до кредитни институции по смисъла на член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (Регламент за капиталовите изисквания) и са общоприложими за всички значими институции под пряк надзор на единния надзорен механизъм, включително и техните международни дъщерни дружества, са публикувани на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ заедно с обобщение на коментарите от публичната консултация.

Годишен доклад за надзорната дейност за 2016 г.

На 14 март 2017 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност за 2016 г., изготвен в съответствие с член 20 от Регламента за ЕНМ, и одобри неговото публикуване и изпращането му до Европейския парламент, Съвета, Еврогрупата, Европейската комисия и националните парламенти на участващите държави членки. Докладът е публикуван и на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Изменения на решения на ЕЦБ относно значимостта

На 16 март 2017 г. Управителният съвет не изрази възражения срещу измененията, предложени от Надзорния съвет по решения на ЕЦБ за значимостта във връзка с промени, настъпили в структурата на няколко институции под пряк надзор на ЕЦБ, и взе под внимание промените в списъка с по-малко значимите институции, които са под надзора на националните компетентни органи. Списъкът на значимите и по-малко значимите институции се актуализира редовно и е достъпен на уебсайта на ЕЦБ в съответствие с член 49 на Рамковия регламент за ЕНМ.

Данни за контакт за медиите