Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Märts 2017

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi, reedel, 24. märtsil 2017

Avalikud suhted

EKP aastaaruanne 2016

22. märtsil 2017 võttis EKP nõukogu vastu EKP 2016. aasta aruande, mis esitatakse Euroopa Parlamendile ja avaldatakse EKP veebilehel Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles 10. aprillil 2017. Samal kuupäeval tutvustatakse aruannet Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonile.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Väärtpaberiarveldussüsteemidevaheliste uute ühenduste hindamine

15. märtsil 2017 kiitis EKP nõukogu heaks kahe uue otseühenduse (Euroclear France`i ja Clearstream Banking AG-system`i vahel ning Euroclear France`i ja Monte Titoli vahel) kasutamise eurosüsteemi laenuoperatsioonides. Kõlblike otse- ja kaudühenduste terviklik loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus uute hüpoteeklaenudega seotud ülesannete andmise kohta Central Bank of Cyprusele

17. veebruaril 2017 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/3.

EKP arvamus Itaalia osalemise kohta Rahvusvahelise Valuutafondi programmides: laiendatud uutes laenukokkulepetes, vaesuse vähendamise ja majanduskasvu toetamise programmis ja uues kahepoolses laenulepingus

22. veebruaril 2017 võttis EKP nõukogu Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/4.

EKP arvamus maksesüsteemide, makseskeemide, väärtpaberidepositooriumite ning kliiring- ja arveldussüsteemide poolt teabe ja andmete andmise kohta Poolas

1. märtsil 2017 võttis EKP nõukogu Poola majandus- ja rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2017/5.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses tagamata võlainstrumentide järjestusega maksejõuetusmenetluse hierarhias

8. märtsil 2017 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/6.

EKP arvamus edasilükkunud tulumaksu varade õigusraamistiku muudatuste kohta Kreekas

15. märtsil 2017 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/7.

EKP arvamus Taani sularahamaksete vastuvõtmise kohustuse piiramise kohta

21. märtsil 2017 võttis EKP nõukogu Taani finantsjärelevalve taotlusel vastu arvamuse CON/2017/8.

Üldjuhtimine

Muudatused dokumendis „Välisaudiitorite valiku ja volitustega seotud head tavad vastavalt EKPSi/EKP põhikirja artiklile 27.1”

10. märtsil 2017 kiitis EKP nõukogu heaks 2008. aasta oktoobris vastu võetud ja 2012. aasta juunis muudetud dokumendi „Välisaudiitorite valiku ja volitustega seotud head tavad vastavalt EKPSi/EKP põhikirja artiklile 27.1” uuendatud versiooni. Head tavad võimaldavad EKP nõukogul esitada ELi nõukogule oma soovitused keskpankade välisaudiitorite määramise kohta asjakohaste ja ühtlustatud valikukriteeriumide alusel. Häid tavasid käsitlev dokument on avaldatud EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

EKP juhend sisemudelite sihipärase läbivaatamise kohta

17. veebruaril 2017 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada EKP juhendi eelnõu sisemudelite sihipärase läbivaatamise kohta. Juhendis esitatakse EKP seisukoht seoses asjakohaste järelevalvetavadega ning antakse ülevaade sellest, kuidas EKP kavatseb tõlgendada ELi õigusakte, mis käsitlevad krediidi-, turu- ja vastaspoole krediidiriski arvutamise sisemudeleid ning mudelite juhtimist üldisemalt. Juhend avaldatakse peatselt EKP pangandusjärelevalve veebilehel ja seda täiustatakse sisemudelite sihipärase läbivaatamise projekti raames ka edaspidi.

EBA suuniste EBA/GL/2016/10 järgimine

17. veebruaril 2017 tegi EKP nõukogu järelevalvenõukogu ettepanekul otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses EKP kavatsusega järgida Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suuniseid järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi eesmärgil sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsessi ja sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi raames kogutava teabe kohta (EBA/GL/2016/10). Suunistes täpsustatakse, milliseid andmeid peavad pädevad asutused krediidiasutustelt koguma seoses sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsessi ja sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessiga. Alates 1. jaanuarist 2017 kohaldatavate suuniste järgimise ulatus avalikustatakse EBA veebilehel.

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta

8. märtsil 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada lõplikult vormistatud EKP suunised pankadele viivislaenude kohta. Need sisaldavad meetmeid, menetlusi ja parimaid tavasid, mida pangad peaksid viivislaenude käsitlemisel esmajärjekorras rakendama. Suunised tuginevad parimatele tavadele, mille on kindlaks teinud kõrgetasemeline viivislaenude töörühm. Järelevalvenõukogu moodustas EKP ja riiklike pädevate asutuste töötajatest koosneva kõrgetasemelise töörühma 2015. aasta juulis eesmärgiga välja töötada viivislaenude järelevalve järjepidevad põhimõtted. Enne suuniste vastuvõtmist korraldas EKP avaliku konsultatsiooni, mis kestis 2016. aasta septembrist novembrini. Suunised on adresseeritud määruse (EL) nr 575/2013 (kapitalinõuete määrus) artikli 4 lõikes 1 määratletud krediidiasutustele ja investeerimisühingutele ning neid kohaldatakse üldiselt kõigi ühtse järelevalvemehhanismi otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste ja nende rahvusvaheliste tütarettevõtjate suhtes. Suunised koos avalikule konsultatsioonile järgnenud tagasiside aruandega on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Järelevalveülesannete täitmist käsitlev 2016. aasta aruanne

14. märtsil 2017 võttis EKP nõukogu vastu EKP järelevalveülesannete täitmist käsitleva 2016. aasta aruande, mis on koostatud vastavalt ühtse järelevalvemehhanismi määruse artiklile 20, ja andis loa esitada see Euroopa Parlamendile, ELi nõukogule, eurorühmale, Euroopa Komisjonile ja osalevate liikmesriikide parlamentidele. Aastaaruanne on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Olulisust käsitlevate EKP otsuste muudatused

16. märtsil 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga muuta EKP olulisust käsitlevaid otsuseid, et kajastada mõne EKP otsese järelevalve alla kuuluva üksuse struktuuris toimunud muutusi. Samuti tutvus nõukogu muudatustega riiklike pädevate asutuste järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste krediidiasutuste nimekirjas. Oluliste ja vähem oluliste krediidiasutuste loetelu ajakohastatakse korrapäraselt ja see on kättesaadav EKP veebilehel kooskõlas ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse artikliga 49.

Kontaktandmed