Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

maaliskuu 2017

EMBARGO

Julkaisuvapaa perjantaina 24.3.2017 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Viestintä

EKP:n vuosikertomus 2016

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.3.2017 julkaistavaksi EKP:n vuosikertomuksen vuodelta 2016. Vuosikertomus julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 23:llä EU:n virallisella kielellä 10.4.2017, ja samana päivänä se esitellään Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle.

Markkinainfrastruktuuri ja maksujärjestelmät

Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien väliset uudet linkit

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.3.2017 suorat linkit Euroclear Francesta Clearstream Banking AG-systemiin sekä Euroclear Francesta Monte Titoliin käytettäviksi eurojärjestelmän luotto-operaatioiden selvityksessä. EKP:n verkkosivuilla on luettelo kaikista hyväksyttävistä linkeistä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto uusien asuntolainoihin liittyvien tehtävien antamisesta Kyproksen keskuspankille

EKP:n neuvosto antoi 17.2.2017 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/3.

EKP:n lausunto Italian osallistumisesta useisiin Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmiin: New Arrangements to Borrow -sopimuksen laajentaminen, osallistuminen Poverty Reduction and Growth -trustiin ja uusi kahdenvälinen lainasopimus

EKP:n neuvosto antoi 22.2.2017 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/4.

EKP:n lausunto maksujärjestelmiä, maksujärjestelyjä, arvopaperikeskuksia ja maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevista tiedonantovaatimuksista Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 1.3.2017 Puolan talouskehitys- ja valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2017/5.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on vakuudettomien velkainstrumenttien asettaminen maksukyvyttömyyttä koskevaan ensisijaisuusjärjestykseen

EKP:n neuvosto antoi 8.3.2017 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2017/6.

EKP:n lausunto laskennallisia verosaatavia koskevan sääntelyn tietyistä muutoksista Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 15.3.2017 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/7.

EKP:n lausunto käteismaksujen vastaanottamista koskevan velvoitteen rajoittamisesta Tanskassa

EKP:n neuvosto antoi 21.3.2017 Tanskan finanssivalvontaviranomaisen pyynnöstä lausunnon CON/2017/8.

Hallinto ja valvonta

Ulkoisten tilintarkastajien valintaa ja mandaattia koskevat hyvät käytännöt

EKP:n neuvosto hyväksyi 10.3.2017 uuden version lokakuussa 2008 vahvistetuista ja kesäkuussa 2012 tarkistetuista ulkoisten tilintarkastajien valintaa ja mandaattia koskevista hyvistä käytännöistä. Ulkopuolisista tilintarkastajista määrätään EKPJ:n ja EKP:n perussäännön artiklassa 27.1. Näiden käytäntöjen avulla varmistetaan, että kansallisten keskuspankkien ulkopuolisia tilintarkastajia koskevat EKP:n neuvoston suositukset EU:n neuvostolle perustuvat asianmukaisiin ja yhtenäisiin kriteereihin. Hyvät käytännöt ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Sisäisten mallien erityisarviointia koskevat EKP:n ohjeet

EKP:n neuvosto jätti 17.2.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista luonnos sisäisten mallien erityisarviointia koskeviksi EKP:n ohjeiksi. Ohjeisiin kirjataan arviointikäytännöt, joita EKP pitää tarkoituksenmukaisina, sekä EKP:n tapa tulkita luotto-, markkina- ja vastapuoliriskien laskennassa käytettäviin sisäisiin malleihin sekä mallien yleiseen hallinnointiin sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä. Ohjeet julkaistaan EKP:n pankkivalvontasivuilla, ja niitä hiotaan edelleen erityisarvioinnin edetessä.

Valvojan arviointiprosessia varten kerättävistä ICAAP- ja ILAAP-tiedoista annettujen EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto päätti valvontaelimen esityksestä 17.2.2017 jättää vastustamatta EKP:n aikomusta noudattaa valvojan arviointiprosessia varten kerättävistä ICAAP- ja ILAAP-tiedoista annettuja Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) ohjeita (EBA/GL/2016/10). Ohjeissa eritellään tiedot, jotka toimivaltaisten viranomaisten tulisi kerätä laitoksilta niiden sisäisistä pääoman riittävyyden arviointimenettelyistä (ICAAP) ja likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyistä (ILAAP). Ohjeita on sovellettu 1.1.2017 alkaen. Niiden noudattamista koskevat ilmoitukset ovat saatavilla EPV:n verkkosivuilla.

EKP:n ohjeet järjestämättömien saamisten käsittelystä

EKP:n neuvosto jätti 8.3.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista EKP:n lopulliset ohjeet pankeille järjestämättömien saamisten käsittelystä. Ohjeisiin on kirjattu toimenpiteitä, prosesseja ja parhaita käytäntöjä, jotka pankkien tulisi omaksua järjestämättömien saamisten käsittelyssä. Ohjeet perustuvat EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten asiantuntijoista koostuneen korkean tason työryhmän määrittämiin parhaisiin käytäntöihin (valvontaelin perusti työryhmän heinäkuussa 2015 ja antoi sille tehtäväksi laatia johdonmukaiset järjestämättömiä saamisia koskevat valvontaperiaatteet). Ohjeet on viimeistelty syys-marraskuussa 2016 järjestetyn kuulemismenettelyn pohjalta. Ne koskevat vakavaraisuusasetuksen (asetus [EU] N:o 575/2013) artiklan 4 kohdan 1 määritelmän mukaisia luottolaitoksia, ja niitä sovelletaan kaikkiin yhteisen valvontamekanismin suoran valvonnan piirissä oleviin merkittäviin laitoksiin (myös niiden ulkomaisiin tytäryhtiöihin). Ohjeet ja yhteenveto kuulemismenettelyssä saadusta palautteesta on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Pankkivalvonnan toimintakertomus vuodelta 2016

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.3.2017 EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuodelta 2016 sekä sen julkaisemisen ja lähettämisen Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, euroryhmälle, Euroopan komissiolle ja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisille parlamenteille. YVM-asetuksen artiklan 20 mukaisesti laadittu toimintakertomus on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Muutoksia laitosten merkittävyyttä koskeviin päätöksiin

EKP:n neuvosto jätti 16.3.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdottamia muutoksia eräiden EKP:n suorassa valvonnassa olevien merkittävien laitosten merkittävyyttä koskeviin päätöksiin. Taustalla olivat muutokset laitosten rakenteessa. EKP:n neuvosto myös tutustui kansallisten toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa olevien vähemmän merkittävien laitosten luettelossa tapahtuneisiin muutoksiin. Luettelot merkittävistä ja vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä on julkaistu EKP:n verkkosivuilla YVM-kehysasetuksen artiklan 49 mukaisesti, ja niitä päivitetään säännöllisesti.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle