Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

ožujak 2017.

EMBARGO

Zabrana objave do 15:00 po srednjoeuropskom vremenu u petak, 24. ožujka 2017.

Obavještavanje javnosti

Godišnje izvješće ESB-a za 2016.

Upravno vijeće donijelo je 22. ožujka 2017. Godišnje izvješće ESB-a za 2016., koje će biti predstavljeno Europskom parlamentu i objavljeno 10. travnja 2017. na mrežnim stranicama ESB-a na 23 službena jezika Europske unije. Ono će se toga dana predstaviti i Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta.

Tržišna infrastruktura i plaćanja

Korisnička procjena novih veza između sustava namire vrijednosnih papira

Upravno vijeće odobrilo je 15. ožujka 2017. dvije nove izravne veze, između sustava Euroclear France i Clearstream Banking AG te između sustava Euroclear France i Monte Titoli, za upotrebu u namiri kreditnih poslova Eurosustava. Cjelovit popis prihvatljivih izravnih i neizravnih veza može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o dodjeli novih zadaća povezanih s hipotekarnim kreditima središnjoj banci Bank of Cyprus

Upravno vijeće donijelo je 17. veljače 2017. na zahtjev ciparskog Ministarstva financija Mišljenje CON/2017/3.

Mišljenje ESB-a o sudjelovanju Italije u više programa Međunarodnog monetarnog fonda: produljenje Novih programa zaduživanja, doprinos Fondu za smanjenje siromaštva i povećanje rasta te novi dvostrani ugovor o zajmu

Upravno vijeće donijelo je 22. veljače 2017. na zahtjev talijanskog Ministarstva gospodarstva i financija Mišljenje CON/2017/4.

Mišljenje ESB-a o pružanju informacija i podataka od strane platnih sustava, platnih shema, depozitorija vrijednosnih papira te sustava poravnanja i namire u Poljskoj

Upravno vijeće donijelo je 1. ožujka 2017. na zahtjev poljskog ministra gospodarskog razvoja i financija Mišljenje CON/2017/5.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji

Upravno vijeće donijelo je 8. ožujka 2017. na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta Mišljenje CON/2017/6.

Mišljenje ESB-a o određenim izmjenama pravnog okvira za odgođenu poreznu imovinu u Grčkoj

Upravno vijeće donijelo je 15. ožujka 2017. na zahtjev grčkog Ministarstva financija Mišljenje CON/2017/7.

Mišljenje ESB-a o ograničavanju obveze primanja gotovinskih plaćanja u Danskoj

Upravno vijeće donijelo je 21. ožujka 2017. na zahtjev danskog tijela za financijski nadzor Mišljenje CON/2017/8.

Upravljanje

Revidirane upute Dobre prakse za odabir i mandat vanjskih revizora u skladu s člankom 27. stavkom 1. Statuta ESSB-a/ESB-a

Upravno vijeće ESB-a odobrilo je 10. ožujka 2017. revidiranu verziju uputa Dobre prakse za odabir i mandat vanjskih revizora u skladu s člankom 27. stavkom 1. Statuta ESSB-a/ESB-a, koje su prvi put donesene u listopadu 2008., a revidirane su u lipnju 2012. Tim uputama, koje su objavljene na mrežnim stranicama ESB-a, Upravno vijeće osigurava da se njegove preporuke Vijeću EU-a o imenovanju vanjskih revizora nacionalnih središnjih banaka temelje na pravilnim i usklađenim kriterijima odabira.

Nadzor banaka

Vodič ESB-a za ciljanu provjeru internih modela

Upravno vijeće nije 17. veljače 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi Nacrt vodiča ESB-a za ciljanu provjeru internih modela. U Vodiču je sadržano stajalište ESB-a o primjerenim nadzornim praksama i načinu na koji ESB namjerava tumačiti mjerodavno pravo EU-a o internim modelima za kreditni i tržišni rizik te kreditni rizik druge ugovorne strane kao i o općim temama povezanim s upravljanjem modelima. Vodič će se pravodobno objaviti na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka i dodatno će se razrađivati tijekom projekta ciljane provjere internih modela.

Usklađenost sa Smjernicom o informacijama o postupku ICAAP i postupku ILAAP koje se prikupljaju za 
potrebe postupka nadzorne provjere i ocjene

Na prijedlog Nadzornog odbora Upravno vijeće nije 17. veljače 2017. imalo prigovor na namjeru ESB-a da se uskladi sa Smjernicom Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o postupku procjene 
adekvatnosti internog kapitala (ICAAP) i postupku procjene adekvatnosti interne likvidnosti (ILAAP) koje se prikupljaju za potrebe postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP) (EBA/GL/2016/10). U Smjernici se utvrđuju informacije povezane s postupcima ICAAP i ILAAP koje nadležna tijela trebaju prikupljati od institucija. ESB se pridržava Smjernice od 1. siječnja 2017., a na mrežnim stranicama EBA-e objavljena je obavijest o tome u kojoj mjeri ESB to čini.

Upute ESB-a o neprihodonosnim kreditima

Upravno vijeće nije 8. ožujka 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objave konačne upute ESB-a bankama o neprihodonosnim kreditima. U tim se uputama opisuju mjere, postupci i najbolje prakse koje bi banke, kao prioritet, trebale primijeniti u postupanju s neprihodonosnim kreditima. Temelje se na brojnim najboljim praksama koje je utvrdila skupina na visokoj razini za neprihodonosne kredite. Ta se skupina sastoji od stručnjaka ESB-a i nacionalnih nadležnih tijela, a osnovao ju je Nadzorni odbor u srpnju 2015. sa zaduženjem da razvije dosljedan nadzorni pristup neprihodonosnim kreditima. Objavi uputa prethodilo je javno savjetovanje koje je ESB organizirao od rujna do studenoga 2016. Upute su namijenjene kreditnim institucijama u smislu članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 (Uredba o kapitalnim zahtjevima) i općenito su primjenjive na sve značajne institucije pod izravnim nadzorom Jedinstvenog nadzornog mehanizma, uključujući njihova međunarodna društva kćeri. Dostupne su na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka, zajedno s izjavom o povratnim informacijama objavljenom nakon javnog savjetovanja.

Godišnje izvješće o nadzornim aktivnostima za 2016.

Upravno vijeće donijelo je 14. ožujka 2017. Godišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima za 2016., sastavljeno u skladu s člankom 20. Uredbe o SSM-u, i odobrilo njegovu objavu i dostavljanje Europskom parlamentu, Vijeću, Euroskupini, Europskoj komisiji i nacionalnim parlamentima država članica sudionica. Dostupno je i na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Izmjene odluka ESB-a o značajnosti

Upravno vijeće nije 16. ožujka 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora o izmjenama odluka ESB-a o značajnosti u skladu s promjenama u strukturi pojedinih subjekata koje ESB izravno nadzire i primilo je na znanje izmjene popisa manje značajnih institucija, koje nadziru nacionalna nadležna tijela. Popis značajnih institucija i manje značajnih institucija redovito se posuvremenjuje i dostupan je na mrežnim stranicama ESB-a u skladu s člankom 49. Okvirne uredbe o SSM-u.

Kontaktni podatci za medije