European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Marec 2017

EMBARGO

Nezverejňovať do 15.00 hod. SEČ v piatok 24. marca 2017

Externá komunikácia

Výročná správa ECB za rok 2016

Dňa 22. marca 2017 Rada guvernérov schválila Výročnú správu ECB za rok 2016. Výročná správa bude predložená Európskemu parlamentu a na internetovej stránke ECB bude zverejnená 10. apríla 2017 v 23 úradných jazykoch Európskej únie. V ten istý deň bude predložená Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Používateľské hodnotenie nových prepojení medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi

Dňa 15. marca 2017 Rada guvernérov schválila dve nové priame prepojenia, medzi Euroclear France a Clearstream Banking AG-system a medzi Euroclear France a Monte Titoli, ktoré sa majú používať pri vyrovnaní úverových operácií Eurosystému. Zoznam všetkých akceptovateľných priamych a nepriamych prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k povereniu Central Bank of Cyprus novými úlohami v oblasti hypotekárnych úverov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/3 dňa 17. februára 2017 na žiadosť cyperského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k účasti Talianska na niektorých programoch Medzinárodného menového fondu: na rozšírení nových mechanizmov pôžičiek, na príspevku k Programu na zníženie chudoby a podporu rastu a na novej bilaterálnej dohode o pôžičke

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/4 dňa 22. februára 2017 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k poskytovaniu informácií a údajov platobnými systémami, platobnými režimami, depozitármi cenných papierov a systémami zúčtovania a vyrovnania v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/5 dňa 1. marca 2017 na žiadosť poľského ministra hospodárskeho vývoja a financií.

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/6 dňa 8. marca 2017 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k niektorým zmenám právneho rámca pre odložené daňové pohľadávky v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/7 dňa 15. marca 2017 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k obmedzeniu povinnosti prijímať platby v hotovosti v Dánsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/8 dňa 21. marca 2017 na žiadosť dánskeho úradu pre finančný dohľad.

Správa a riadenie

Revízia osvedčených postupov výberu a mandátu externých audítorov v súlade s článkom 27.1 Štatútu ESCB/ECB

Dňa 10. marca 2017 Rada guvernérov schválila upravené znenie osvedčených postupov výberu a mandátu externých audítorov (Good Practices for the selection and mandate of External Auditors) v súlade s článkom 27.1 Štatútu ESCB/ECB, ktoré boli prvýkrát prijaté v októbri 2008 a následne upravené v júni 2012. Postupy, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke ECB, umožňujú Rade guvernérov zabezpečiť, aby jej odporúčania Rade EÚ v súvislosti s vymenovávaním externých audítorov centrálnych bánk boli založené na adekvátnych a harmonizovaných výberových kritériách.

Bankový dohľad

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa cieleného hodnotenia interných modelov

Dňa 17. februára 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť návrh všeobecných zásad ECB týkajúcich sa cieleného hodnotenia interných modelov (Targeted Review of Internal Models – TRIM). ECB vo všeobecných zásadách hodnotenia TRIM objasňuje svoj pohľad na adekvátne postupy dohľadu, ako aj svoje zámery, pokiaľ ide o výklad relevantných právnych predpisov EÚ o interných modeloch na výpočet kreditného rizika, trhového rizika a rizika zmluvnej strany a o všeobecných otázkach súvisiacich s riadením modelov. Všeobecné zásady budú čoskoro zverejnené na internetovej stránke bankového dohľadu ECB a počas trvania projektu TRIM sa budú priebežne aktualizovať.

Súlad s usmerneniami EBA týkajúcimi sa informácií ICAAP a ILAAP zbieraných na účely procesu SREP

Dňa 17. februára 2017 Rada guvernérov na základe návrhu Rady pre dohľad nevzniesla žiadne námietky proti zámeru ECB zabezpečiť súlad s usmerneniami Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) k informáciám týkajúcim sa ICAAP a ILAAP zhromaždeným na účely SREP (EBA/GL/2016/10). Tieto usmernenia stanovujú, ktoré informácie týkajúce sa interného procesu hodnotenia kapitálovej primeranosti (internal capital adequacy assessment process – ICAAP) a interného procesu hodnotenia likvidity (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP) majú príslušné orgány zbierať od inštitúcií. Rozsah dodržiavania týchto usmernení, ktoré platia od 1. januára 2017, je zverejnený na internetovej stránke EBA.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa postupu bánk v prípade problémových úverov

Dňa 8. marca 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť konečné znenie všeobecných zásad ECB týkajúcich sa postupu bánk v prípade problémových úverov (non-performing loans – NPL). Všeobecné zásady uvádzajú opatrenia, procesy a optimálne postupy, ktoré by mali banky prioritne uplatňovať pri riešení problematiky NPL. Zásady vychádzajú z viacerých optimálnych postupov, ktoré stanovila skupina na vysokej úrovni zameraná na oblasť NPL. Táto skupina, pozostávajúca z pracovníkov ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov, bola zriadená v júli 2015 Radou pre dohľad s cieľom vypracovať konzistentný postup dohľadu v oblasti NPL. Zverejneniu všeobecných zásad predchádzala verejná konzultácia, ktorá prebiehala od septembra do novembra 2016. Všeobecné zásady, ktoré sú určené úverovým inštitúciám v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (nariadenia o kapitálových požiadavkách) a vo všeobecnosti sa vzťahujú na všetky významné inštitúcie pod priamym dohľadom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu vrátane ich medzinárodných dcérskych spoločností, sú spolu so súhrnom odpovedí na pripomienky prijaté v rámci verejnej konzultácie k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Výročná správa o činnosti dohľadu za rok 2016

Dňa 14. marca 2017 Rada guvernérov prijala výročnú správu ECB o činnosti dohľadu za rok 2016 vypracovanú v súlade s článkom 20 nariadenia o SSM a schválila jej zverejnenie a odovzdanie Európskemu parlamentu, Rade, Euroskupine, Európskej komisii a národným parlamentom zúčastnených členských štátov. Správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Zmena rozhodnutí ECB o významnosti

Rada guvernérov 16. marca 2017 nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad na zmenu rozhodnutí ECB o významnosti v dôsledku zmien štruktúry niektorých subjektov, nad ktorými ECB vykonáva priamy dohľad, a vzala na vedomie zmeny zoznamu menej významných inštitúcií, ktoré sú pod dohľadom príslušných vnútroštátnych orgánov. V súlade s článkom 49 nariadenia o rámci SSM sa zoznam významných inštitúcií a menej významných inštitúcií pravidelne aktualizuje a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá