Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec 2017

EMBARGO

Prepoved objave do 15.00 po srednjeevropskem času v petek, 24. marca 2017

Obveščanje javnosti

Letno poročilo ECB 2016

Svet ECB je 22. marca 2017 potrdil Letno poročilo ECB za leto 2016, ki bo predloženo Evropskemu parlamentu in 10. aprila 2017 v 23 uradnih jezikih Evropske unije objavljeno na spletnem mestu ECB. Na ta dan bo predloženo tudi Odboru za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta.

Tržna infrastruktura in plačila

Uporabniška ocena novih povezav med sistemi poravnave vrednostnih papirjev

Svet ECB je 15. marca 2017 odobril dve novi neposredni povezavi, ki se lahko uporabljata za poravnavo kreditnih operacij Eurosistema, in sicer od Euroclear France do Clearstream Banking AG-system in od Euroclear France do Monte Titoli. Seznam vseh primernih povezav je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o prenosu novih nalog v zvezi s hipotekarnimi krediti na centralno banko Central Bank of Cyprus

Svet ECB je 17. februarja 2017 Mnenje CON/2017/3 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o udeležbi Italije v več programih Mednarodnega denarnega sklada: podaljšanju novega sporazuma o izposojanju, prispevku v sklad za zmanjševanje revščine in rast ter novi dvostranski posojilni pogodbi

Svet ECB je 22. februarja 2017 Mnenje CON/2017/4 sprejel na zahtevo italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance.

Mnenje ECB o zagotavljanju informacij in podatkov s strani plačilnih sistemov, plačilnih shem, depotnih družb ter klirinških in poravnalnih sistemov na Poljskem

Svet ECB je 1. marca 2017 Mnenje CON/2017/5 sprejel na zahtevo poljskega ministra za gospodarski razvoj in finance.

Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti

Svet ECB je 8. marca 2017 Mnenje CON/2017/6 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o nekaterih spremembah pravnega okvira za odložene terjatve za davek v Grčiji

Svet ECB je 15. marca 2017 Mnenje CON/2017/7 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o omejitvi obveznosti prejemanja gotovinskih plačil na Danskem

Svet ECB je 21. marca 2017 Mnenje CON/2017/8 sprejel na zahtevo danskega urada za finančni nadzor.

Upravljanje in vodenje

Revidirane dobre prakse za izbiro in mandat zunanjih revizorjev po členu 27.1 Statuta ESCB/ECB

Svet ECB je 10. marca 2017 odobril revidirano različico dobrih praks za izbiro in mandat zunanjih revizorjev po členu 27.1 Statuta ESCB/ECB, ki so bile prvotno sprejete oktobra 2008 in revidirane junija 2012. Dobre prakse, ki so objavljene na spletnem mestu ECB, omogočajo Svetu ECB, da njegova priporočila Svetu EU o imenovanju zunanjih revizorjev nacionalnih centralnih bank temeljijo na primernih in poenotenih merilih za izbor.

Bančni nadzor

Vodnik ECB za ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov

Svet ECB 17. februarja 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi osnutek vodnika ECB za ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov (Targeted Review of Internal Models,TRIM). V vodniku je predstavljeno stališče ECB o primernih nadzorniških praksah in opisano, kako namerava ECB tolmačiti relevantno zakonodajo EU o notranjih modelih za kreditno in tržno tveganje ter kreditno tveganje nasprotne stranke ter zakonodajo o splošnem upravljanju modelov. Vodnik bo objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru in še dodatno izpopolnjen v času trajanja projekta TRIM.

Skladnost s smernicami EBA o pridobivanju informacij o ICAAP in ILAAP za namene procesa SREP

Svet ECB 17. februarja 2017 ni ugovarjal nameri ECB, da na predlog Nadzornega odbora začne izvajati določila Smernice Evropskega bančnega organa (EBA) o pridobivanju informacij o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) za namene nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (EBA/GL/2016/10). Smernice določajo, katere informacije morajo pristojni organi pridobivati od institucij v zvezi s procesoma ICAAP in ILAAP. Obseg skladnosti s temi smernicami, ki veljajo od 1. januarja 2017, je objavljen na spletnem mestu EBA.

Napotki ECB v zvezi s slabimi posojili

Svet ECB 8. marca 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi končno različico napotkov ECB bankam v zvezi s slabimi posojili. Napotki opisujejo ukrepe, procese in dobre prakse, ki jih morajo banke prednostno uvesti v svoje postopke za obravnavo slabih posojil. Temeljijo na vrsti dobrih praks, ki jih je ugotovila skupina na visoki ravni o slabih posojilih. V skupini so bili predstavniki ECB in pristojnih nacionalnih organov, ustanovljena pa je bila julija 2015 z nalogo, da razvije enoten nadzorniški pristop k obravnavi slabih posojil. Napotki so bili sprejeti po javni obravnavi, ki je potekala od septembra do novembra 2016. Naslovljeni so na kreditne institucije, kot so opredeljene v členu 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (uredbe o kapitalskih zahtevah), in splošno veljajo za vse pomembne institucije pod neposrednim nadzorom ECB, vključno z njihovimi mednarodnimi podrejenimi družbami. Objavljeni so na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje.

Letno poročilo o nadzornih aktivnostih 2016

Svet ECB je 14. marca 2017 potrdil Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih 2016, pripravljeno v skladu s členom 20 uredbe o enotnem mehanizmu nadzora (EMN), ter odobril njegovo objavo in predložitev Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Euroskupini, Evropski komisiji in nacionalnim parlamentom sodelujočih držav članic. Na voljo je tudi na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Spremembe odločitev ECB o pomembnosti

Svet ECB 16. marca 2017 ni ugovarjal spremembam, ki jih je Nadzorni odbor zaradi sprememb v strukturi nekaterih subjektov pod nadzorom ECB predlagal glede odločitev ECB o pomembnosti. Svet se je seznanil tudi s spremembami na seznamu manj pomembnih institucij, ki jih nadzirajo pristojni nacionalni organi. Seznam pomembnih in manj pomembnih institucij se redno posodablja in je objavljen na spletnem mestu ECB v skladu s členom 49 okvirne uredbe o EMN.

Stiki za medije