Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Mars 2017

EMBARGO

Får ej publiceras före 15:00 centraleuropeisk tid fredagen den 24 mars 2017

Extern kommunikation

ECB:s årsrapport 2016

Den 22 mars 2017 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport för 2016. Rapporten kommer att överlämnas till Europaparlamentet och finns på ECB:s webbplats på EU:s 23 officiella språk den 10 april 2017. Samma datum kommer den också att presenteras för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Användarbedömning om nya länkar mellan värdepappersavvecklingssystem

Den 15 mars 2017 godkände ECB-rådet två nya direktlänkar, från Euroclear France till Clearstream Banking AG-system och från Euroclear France till Monte Titoli, för avvecklingen av kredittransaktioner i Eurosystemet. Listan med alla godtagbara direkta länkar och relälänkar finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om nya uppgifter för Central Bank of Cyprus i samband med hypotekslån

Den 17 februari 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/3 på begäran av finansministeriet i Cypern.

ECB:s yttrande om Italiens deltagande i olika IMF-program: en förlängning av de nya lånearrangemangen, bidraget till fonden för fattiga länder samt ett nytt bilateralt lånearrangemang

Den 22 februari 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/4 på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet.

ECB:s yttrande om skyldigheter för betalningssystem, värdepapperscentraler samt clearing- och avvecklingssystem att tillhandahålla information och data i Polen

Den 1 mars 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/5 på begäran av det polska ministeriet för ekonomisk utveckling och finans.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki

Den 8 mars 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/6 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om ändringar av reglerna om uppskjuten skatt i Grekland

Den 15 mars 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/7 på begäran av finansministeriet i Grekland.

ECB:s yttrande om begränsning av skyldigheten att ta emot kontantbetalningar i Danmark

Den 21 mars 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/8 på begäran av den danska finansövervakningsmyndigheten.

Organisationsstyrning

Reviderad god praxis vid val och utnämning av externa revisorer i enlighet med artikel 27.1 i ECBS/ECB-stadgan

Den 10 mars 2017 godkände ECB-rådet en omarbetad version av ”Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute”. De antogs första gången i oktober 2008 och reviderades i juni 2012. ”Good Practices”, som publiceras på ECB:s webbplats, gör det möjligt för ECB-rådet att säkerställa att dess rekommendationer till EU-rådet om utnämning av externa revisorer för de nationella centralbankerna baseras på sunda och harmoniserade urvalskriterier.

Banktillsyn

ECB:s vägledning om riktad granskning av interna modeller

Den 17 februari 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att offentliggöra ett utkast till ECB-vägledning om riktad granskning av interna modeller (TRIM). I vägledningen om TRIM förklaras ECB:s syn på lämplig tillsynspraxis och hur ECB har för avsikt att tolka relevant EU-lagstiftning om interna modeller för kredit-, marknads- och motpartskreditisk samt ECB:s syn på allmänna frågor om modellstyrning. Vägledningen kommer att publiceras på webbplatsen för ECB:s banktillsyn och kommer att anpassas ytterligare under TRIM-projektets gång.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer för information om IKU och ILU som samlas in inom ramen för ÖUP

Den 17 februari 2017, efter ett förslag från tillsynsnämnden, hade ECB-rådet inga invändningar mot ECB:s avsikt att följa Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer för information om IKU och ILU som samlas in inom ramen för ÖUP (EBA/GL/2016/10). I dessa riktlinjer anges den information som behöriga myndigheter ska samla in från institut med avseende på den interna kapitalutvärderingsprocessen (IKU) och den interna likviditetsutvärderingsprocessen (ILU). På ECB:s webbplats finns information om omfattningen av efterlevnaden av dessa riktlinjer, vilka gäller från den 1 januari 2017.

ECB:s vägledning om nödlidande lån

Den 8 mars 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att offentliggöra ECB:s vägledning till banker om nödlidande lån. I denna vägledning förklaras, bedöms och behandlas bästa praxis som banker bör prioritera i hanteringen av nödlidande lån. Den är baserad på exempel på bästa praxis som identifierats av en högnivågrupp om nödlidande lån, bestående av personal från ECB och nationella behöriga myndigheter, som tillsynsnämnden inrättade i juli 2017 med uppdraget att utarbeta ett enhetligt förhållningssätt till nödlidande lån. Den följer på ett offentligt samråd som ECB höll mellan september och november 2016. Vägledningen vänder sig till kreditinstitut i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) nr 575/2013 (CRR) och är allmänt sett tillämplig för alla betydande institut under direkt tillsyn av den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM), inbegripet deras internationella dotterföretag. Den finns på webbplatsen för ECB:s banktillsyn, liksom även det feedbackdokument som följde på det offentliga samrådet.

Årsrapport om tillsynsverksamheten 2016

Den 14 mars 2017 antog EU-rådet ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten, vilken utarbetats i enlighet med artikel 20 i SSM-förordningen, och godkände att den offentliggörs och överlämnas till Europaparlamentet, EU-rådet, Eurogruppen och EU-kommissionen samt till de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna. Den finns också på webbplatsen för ECB:s banktillsyn.

Ändringar i ECB:s beslut om instituts betydelse

Den 16 mars 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot ändringsförslag från tillsynsnämnden avseende ECB:s beslut om betydelse, vilka återspeglade strukturförändringar vid vissa enheter som står under direkt tillsyn av ECB, och noterade ändringar i listan över mindre betydande enheter, vilka står under tillsyn av de nationella behöriga myndigheterna. Listan med betydande och mindre betydande institut uppdateras regelbundet och finns på ECB:s webbplats i enlighet med artikel 49 i ramförordningen om SSM.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media