Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2017. gada marts

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz piektdienai, 2017. gada 24. martam, plkst. 15.00 pēc Viduseiropas laika

Ārējā komunikācija

ECB 2016. gada pārskats

Padome 2017. gada 22. martā apstiprināja ECB 2016. gada pārskatu, kurš 2017. gada 10. aprīlī tiks iesniegts Eiropas Parlamentam un publicēts ECB interneta vietnē 23 oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Šajā dienā ar to tiks iepazīstināta arī Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Jauno saikņu starp vērtspapīru norēķinu sistēmām lietotāju novērtējums

Padome 2017. gada 15. martā apstiprināja par atbilstošām izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās divas jaunas tiešās saites no Euroclear France uz Clearstream Banking AG-system un no Euroclear France uz Monte Titoli. ECB interneta vietnē pieejams pilns visu atbilstošo tiešo un daudzpusējo saikņu saraksts.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par jaunu ar hipotekāro kredītu saistītu uzdevumu uzticēšanu Central Bank of Cyprus

Padome 2017. gada 17. februārī pieņēma Atzinumu CON/2017/3 pēc Kipras Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Itālijas dalību vairākās Starptautiskā Valūtas fonda programmās – Jaunās aizņemšanās kārtības pagarināšanu, iemaksu Nabadzības samazināšanas un izaugsmes trastā un jaunu divpusējo kredīta līgumu

Padome 2017. gada 22. februārī pieņēma Atzinumu CON/2017/4 pēc Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par to, kā informāciju un datus sniedz maksājumu sistēmas, maksājumu shēmas, vērtspapīru depozitāriji un klīringa un norēķinu sistēmas Polijā

Padome 2017. gada 1. martā pieņēma Atzinumu CON/2017/5 pēc Polijas Ekonomikas attīstības un finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/59/ES groza attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā

Padome 2017. gada 8. martā pieņēma Atzinumu CON/2017/6 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par noteiktiem grozījumiem atliktā nodokļa aktīvu tiesiskajā regulējumā Grieķijā

Padome 2017. gada 15. martā pieņēma Atzinumu CON/2017/7 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par pienākuma pieņemt maksājumus skaidrā naudā ierobežojumiem Dānijā

Padome 2017. gada 21. martā pieņēma Atzinumu CON/2017/8 pēc Dānijas Finanšu uzraudzības iestādes lūguma.

Korporatīvā pārvaldība

Ārējo revidentu izvēles un pilnvarojuma labākā prakse saskaņā ar ECBS/ECB Statūtu 27.1. pantu jaunā redakcijā

Padome 2017. gada 10. martā jaunā redakcijā apstiprināja "Ārējo revidentu izvēles un pilnvarojuma labāko praksi saskaņā ar ECBS/ECB Statūtu 27.1. pantu", kas sākotnēji apstiprināta 2008. gada oktobrī un pārskatīta 2012. jūnijā. Labākā prakse, kas publicēta ECB interneta vietnē, ļauj Padomei nodrošināt, ka tās ieteikumi ES Padomei par NCB ārējo revidentu iecelšanu balstās uz atbilstošiem un saskaņotiem izvēles kritērijiem.

Banku uzraudzība

ECB norādījumi par iekšējo modeļu mērķpārbaudi

Padome 2017. gada 17. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ECB norādījumu projektu par iekšējo modeļu mērķpārbaudi (IMMP). Norādījumos par IMMP izklāstīts ECB skatījums par atbilstošu uzraudzības praksi un to, kā ECB plāno interpretēt attiecīgos ES tiesību aktus par kredīta, tirgus un darījumu partneru kredītrisku iekšējiem modeļiem, kā arī par vispārējiem modeļu pārvaldības jautājumiem. Norādījumi drīzumā tiks publicēti ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē un tiks sīkāk izstrādāti IMMP projekta īstenošanas laikā.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par ICAAP un ILAAP informāciju, kas vākta UPNP nolūkiem

Padome 2017. gada 17. februārī pēc Uzraudzības valdes ierosinājuma neiebilda ECB nodomam nodrošināt atbilstību Eiropas Banku iestādes (EBI) pamatnostādnēm par ICAAP un ILAAP informāciju, kas vākta UPNP nolūkiem (EBA/GL/2016/10). Šajās pamatnostādnēs norādīts, kāda informācija kompetentajām iestādēm jāvāc no iestādēm attiecībā uz iekšējo kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu (ICAAP) un iekšējo likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu (ILAAP). Šo pamatnostādņu, ko piemēro no 2017. gada 1. janvāra, ievērošana atspoguļota EBI interneta vietnē.

ECB norādījumi par ienākumus nenesošiem kredītiem

Padome 2017. gada 8. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem (INK) galīgo versiju. Norādījumos aplūkoti pasākumi, procedūras un labākā prakse, kas bankām kā prioritāte jāpiemēro attiecībā uz pieeju INK. To pamatā ir virkne labāko prakšu, ko konstatējusi INK jautājumu augsta līmeņa grupa, kurā ietilpa ECB un valstu kompetento iestāžu speciālisti un kuru izveidoja Uzraudzības valde 2015. gada jūlijā, nosakot pilnvaras izstrādāt konsekventu uzraudzības pieeju INK. Pirms norādījumu publicēšanas ECB no 2016. gada septembra līdz novembrim notika sabiedriskā apspriešana. Norādījumi, kas adresēti kredītiestādēm Regulas (ES) 575/2013 (kapitāla prasību regula) 4. panta 1. punkta izpratnē un vispārēji piemērojami visām Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros tiešā veidā uzraudzītajām nozīmīgajām iestādēm, t.sk. to starptautiskajām meitassabiedrībām, pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par atbildēm pēc sabiedriskās apspriešanas.

2016. gada pārskats par uzraudzības darbību

Padome 2017. gada 14. martā apstiprināja ECB 2016. gada pārskatu par uzraudzības darbību, kas sagatavots saskaņā ar VUM regulas 20. pantu, un deva atļauju to publicēt un nosūtīt Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eurogrupai, Eiropas Komisijai un iesaistīto dalībvalstu parlamentiem. Tas pieejams arī ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Grozījumi ECB lēmumos par nozīmīgumu

Padome 2017. gada 16. martā neiebilda pret Uzraudzības padomes ierosinātajiem grozījumiem attiecībā uz ECB lēmumiem par nozīmīgumu, kas atspoguļo dažu iestāžu, kuras atrodas ECB tiešā uzraudzībā, strukturālās pārmaiņas, kā arī pieņēma zināšanai izmaiņas mazāk nozīmīgu iestāžu sarakstos, kas atrodas valstu kompetento iestāžu uzraudzībā. Nozīmīgo iestāžu un mazāk nozīmīgo iestāžu saraksts saskaņā ar VUM pamatregulas 49. pantu tiek regulāri aktualizēts un ir pieejams ECB interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei