Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Marzec 2017

EMBARGO

Embargo do godz. 15.00 CET w piątek 24 marca 2017

Komunikacja zewnętrzna

Raport roczny EBC za rok 2016

22 marca 2017 Rada Prezesów zatwierdziła Raport roczny EBC 2016, który 10 kwietnia 2017 zostanie przekazany Parlamentowi Europejskiemu i ukaże się na stronie internetowej EBC w 23 językach urzędowych UE. Tego samego dnia raport zostanie przedstawiony Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu.

Infrastruktura rynku i płatności

Ocena użytkowa nowych połączeń między systemami rozrachunku papierów wartościowych

15 marca 2017 Rada Prezesów zatwierdziła na potrzeby zabezpieczania operacji kredytowych Eurosystemu dwa nowe połączenia bezpośrednie: od Euroclear France do Clearstream Banking AG‑system i od Euroclear France do Monte Titoli. Wykaz wszystkich kwalifikowanych połączeń bezpośrednich i pośrednich jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie przekazania Central Bank of Cyprus nowych zadań związanych z kredytami hipotecznymi

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/3 w dniu 17 lutego 2017 na wniosek cypryjskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie udziału Włoch w niektórych programach Międzynarodowego Funduszu Walutowego: przedłużenie nowego porozumienia pożyczkowego, wkład do funduszu powierniczego wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (PRGT) oraz nowa dwustronna umowa pożyczkowa

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/4 w dniu 22 lutego 2017 na wniosek włoskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie przekazywania danych i informacji przez systemy płatności, schematy płatnicze, depozyty papierów wartościowych i systemy rozrachunku w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/5 w dniu 1 marca 2017 na wniosek polskiego ministra rozwoju i finansów.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/6 w dniu 8 marca 2017 na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie zmian ram prawnych dotyczących aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/7 w dniu 15 marca 2017 na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie ograniczenia obowiązku akceptowania płatności gotówkowych w Danii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/8 w dniu 21 marca 2017 na wniosek duńskiego organu nadzoru finansowego.

Zarządzanie wewnętrzne

Znowelizowane zasady dobrej praktyki w zakresie wyboru i mandatu zewnętrznych biegłych rewidentów zgodnie z art. 27 ust. 1 statutu ESBC i EBC

10 marca 2017 Rada Prezesów zatwierdziła znowelizowaną wersję dokumentu Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute, przyjętego w październiku 2008 i znowelizowanego w czerwcu 2012. Dzięki tym zasadom zalecenia Rady Prezesów dla Rady UE w sprawie wyznaczenia zewnętrznych audytorów krajowych banków centralnych są oparte na właściwych i jednolitych kryteriach. Dokument jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Przewodnik o ukierunkowanym przeglądzie modeli wewnętrznych

17 lutego 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie projektu dokumentu ECB Guide for the Targeted Review of Internal Models (TRIM). Opisano w nim, jakie praktyki nadzorcze EBC uważa za właściwe i jak zamierza interpretować przepisy prawa UE dotyczące modeli wewnętrznych do pomiaru ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego kontrahenta; przedstawiono także opinię EBC o ogólnych aspektach zarządzania modelami. Przewodnik zostanie opublikowany na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu i będzie na bieżąco uzupełniany w czasie trwania przeglądu TRIM.

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie zbierania informacji na temat ICAAP i ILAAP na potrzeby procesu SREP

17 lutego 2017 na wniosek Rady ds. Nadzoru Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec zamiaru stosowania się przez EBC do Wytycznych dotyczących informacji na temat ICAAP oraz ILAAP gromadzonych do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) (EBA/GL/2016/10). Dokument ten określa, jakie informacje właściwe organy powinny otrzymywać od instytucji w ramach procesów ICAAP (wewnętrzna ocena adekwatności kapitałowej) i ILAAP (wewnętrzna ocena adekwatności płynnościowej). Zakres stosowania wytycznych, które weszły w życie 1 stycznia 2017, jest podany na stronie internetowej EUNB.

Rekomendacja EBC w sprawie kredytów zagrożonych

8 marca 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację ostatecznej wersji rekomendacji dla banków w sprawie kredytów zagrożonych. Określa ona środki, procesy i najlepsze praktyki, które banki powinny w pierwszym rzędzie stosować przy rozwiązywaniu tego problemu. Opiera się na najlepszych praktykach wskazanych przez grupę roboczą wysokiego szczebla ds. kredytów zagrożonych, w której skład weszli eksperci z EBC i właściwych organów krajowych; została ona ustanowiona przez Radę ds. Nadzoru w lipcu 2015 z zadaniem wypracowania spójnego podejścia nadzorczego do tych kredytów. Rekomendacja została opublikowana po konsultacjach społecznych prowadzonych przez EBC od września do listopada 2016. Skierowana jest do instytucji kredytowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (rozporządzenie CRR) i dotyczy wszystkich instytucji istotnych objętych bezpośrednim nadzorem w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego wraz z ich międzynarodowymi spółkami zależnymi. Jest dostępna, wraz z podsumowaniem konsultacji, na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Raport roczny z działalności nadzorczej za rok 2016

14 marca 2017 Rada Prezesów przyjęła Raport roczny EBC z działalności nadzorczej 2016, sporządzony zgodnie z art. 20 rozporządzenia SSM, oraz wyraziła zgodę na jego publikację i przekazanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie UE, Eurogrupie, Komisji Europejskiej i parlamentom uczestniczących państw członkowskich. Raport jest także dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zmiany w decyzjach EBC w sprawie istotności

16 marca 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec zaproponowanej przez Radę ds. Nadzoru rewizji decyzji EBC w sprawie istotności, będącej wynikiem zmian w strukturze niektórych podmiotów nadzorowanych bezpośrednio przez EBC, i zapoznała się ze zmianami na liście instytucji mniej istotnych nadzorowanych przez właściwe organy krajowe. Zgodnie z art. 49 rozporządzenia ramowego SSM lista instytucji istotnych i mniej istotnych jest regularnie aktualizowana i publikowana na stronie internetowej EBC.

Kontakt z mediami