Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2017 m. kovo mėn.

EMBARGO

Draudimas skelbti iki 2017 m. kovo 24 d., penktadienio, 15:00 val. (CET)

Informacija visuomenei

ECB 2016 metų ataskaita

2017 m. kovo 22 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB 2016 metų ataskaitą. Ji bus pristatyta Europos Parlamentui, o 2017 m. balandžio 10 d. bus paskelbta ECB interneto svetainėje 23 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis. Tą pačią dieną ji bus pristatyta Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Naujos jungtys tarp vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų – naudotojų vertinimas

2017 m. kovo 15 d. Valdančioji taryba patvirtino dvi naujas tiesiogines jungtis (iš Euroclear France į Clearstream Banking AG-system ir iš Euroclear France į Monte Titoli) kaip tinkamas naudoti atsiskaitant už Eurosistemos kredito operacijas. Išsamus tinkamų tiesioginių ir daugiašalių jungčių sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su hipotekos kreditu, pavedimo Central Bank of Cyprus

2017 m. vasario 17 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/3 Kipro finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Italijos dalyvavimo keliose Tarptautinio valiutos fondo programose: naujųjų skolinimosi susitarimų pratęsimas, įnašas į Skurdo mažinimo ir augimo fondą ir naujas dvišalis paskolos susitarimas

2017 m. vasario 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/4 Italijos ekonomikos ir finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimo sistemų, mokėjimo schemų, vertybinių popierių depozitoriumų bei tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų teikiamos informacijos ir duomenų Lenkijoje

2017 m. kovo 1 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/5 Lenkijos ekonominės plėtros ir finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2014/59/ES nuostatas dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju

2017 m. kovo 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/6 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl tam tikrų atidėtųjų mokesčių turtą reglamentuojančių nuostatų dalinio pakeitimo Graikijoje

2017 m. kovo 15 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2017/7 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pareigos priimti mokėjimus grynaisiais pinigais ribojimo Danijoje

2017 m. kovo 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/8 Danijos finansų priežiūros institucijos prašymu.

ECB valdymas

Atnaujintas išorės auditorių atrankos ir įgaliojimų pagal ECBS / ECB statuto 27 straipsnio 1 dalį gerosios patirties dokumentas

2017 m. kovo 10 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintą išorės auditorių atrankos ir įgaliojimų pagal ECBS / ECB statuto 27 straipsnio 1 dalį gerosios patirties dokumentą. Pirminis dokumentas priimtas 2008 m. spalio mėn., o 2012 m. birželio mėn. paskelbta atnaujinta versija. Vadovaudamasi šiuo gerosios patirties dokumentu, skelbiamu ir ECB interneto svetainėje, Valdančioji taryba gali užtikrinti, kad jos rekomendacijos ES Tarybai dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių skyrimo yra pagrįstos tinkamais ir suderintais atrankos kriterijais.

Bankų priežiūra

ECB vadovas dėl tikslinės vidaus modelių peržiūros

Iki 2017 m. vasario 17 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ECB vadovo dėl tikslinės vidaus modelių peržiūros projektą. Vadove dėl tikslinės vidaus modelių peržiūros išdėstyta ECB nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos ir tai, kaip ECB ketina interpretuoti atitinkamus ES teisės aktus dėl kredito, rinkos ir sandorio šalių rizikai vertinti taikomų vidaus modelių ir dėl bendrų modelių valdymo klausimų. Vadovas bus paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje ir bus toliau atnaujinamas vykdant tikslinės vidaus modelių peržiūros projektą.

Atitiktis EBI gairėms dėl SREP tikslais renkamos informacijos apie ICAAP ir ILAAP

Iki 2017 m. vasario 17 d. Valdančioji taryba, Priežiūros valdybos siūlymu, nepareiškė prieštaraujanti ECB ketinimui laikytis Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairių dėl SREP tikslais renkamos informacijos apie ICAAP ir ILAAP (EBI/GL/2016/10). Šiose gairėse konkrečiai nurodoma, kokią informaciją, susijusią su vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesu (angl. ICAAP) ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo procesu (angl. ILAAP), kompetentingos valdžios institucijos turėtų rinkti iš kredito įstaigų. Kokiu mastu laikomasi šių gairių (jos pradėtos taikyti 2017 m. sausio 1 d.), pranešama EBI interneto svetainėje.

Rekomendacinis dokumentas bankams apie neveiksnias paskolas

Iki 2017 m. kovo 8 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ECB galutinį bankams skirtą rekomendacinį dokumentą apie neveiksnias paskolas. Šiame rekomendaciniame dokumente aprašomos priemonės, procesai ir geriausios praktikos pavyzdžiai, kuriais bankai turėtų vadovautis spręsdami NP problemą; ji bankams turėtų būti pirmenybinė. Dokumentas parengtas remiantis geriausios praktikos pavyzdžiais, kuriuos surinko iš ECB ir nacionalinių kompetentingų institucijų atstovų 2015 m. liepos mėn. Priežiūros valdybos sudaryta aukšto lygio darbo grupė. Jai buvo pavesta parengti suderintą priežiūrinę metodiką neveiksnių paskolų klausimu. Rekomendacinis dokumentas paskelbtas po 2016 m. rugsėjo–lapkričio mėn. vykusių ECB surengtų viešų konsultacijų. Jis yra skirtas kredito įstaigoms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 (Kapitalo reikalavimų reglamento) 4 straipsnio 1 dalyje, ir iš esmės visoms pagal Bendrą priežiūros mechanizmą tiesiogiai prižiūrimoms svarbioms įstaigoms ir jų tarptautinėms patronuojamosioms įmonėms. Rekomendacinis dokumentas ir viešų konsultacijų rezultatus apibendrinantis pareiškimas paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Priežiūros veiklos 2016 metų ataskaita

2017 m. kovo 14 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB priežiūros veiklos 2016 metų ataskaitą, parengtą pagal BPM reglamento 20 straipsnį, ir leido ją skelbti bei pateikti Europos Parlamentui, Tarybai, Euro grupei, Europos Komisijai ir dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams parlamentams. Ataskaita taip pat paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Iš dalies keičiami ECB sprendimai dėl svarbos

Iki 2017 m. kovo 16 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlytiems ECB sprendimų dėl svarbos pakeitimams, susijusiems su kai kurių ECB tiesiogiai prižiūrimų subjektų struktūros pokyčiais, ir susipažino su nacionalinių kompetentingų institucijų prižiūrimų mažiau svarbių įstaigų sąrašo pakeitimais. Svarbių įstaigų ir mažiau svarbių įstaigų sąrašas yra reguliariai atnaujinamas ir, vadovaujantis BPM pagrindų reglamento 4 straipsniu, skelbiamas ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai