Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

březen 2017

EMBARGO

Embargo na zveřejnění do 15.00 SEČ v pátek 24. března 2017

Externí komunikace

Výroční zpráva ECB za rok 2016

Rada guvernérů schválila 22. března 2017 výroční zprávu ECB za rok 2016, která bude předložena Evropskému parlamentu a dne 10. dubna 2017 zveřejněna na internetových stránkách ECB ve 23 úředních jazycích Evropské unie. V tentýž den bude rovněž předložena Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti Evropského parlamentu.

Tržní infrastruktura a platební styk

Uživatelské posouzení nových spojení mezi systémy vypořádání obchodů s cennými papíry

Rada guvernérů schválila 15. března 2017 dvě nová přímá spojení z Euroclear France do Clearstream Banking AG-system a z Euroclear France do Monte Titoli pro účely vypořádání úvěrových operací Eurosystému. Úplný seznam způsobilých přímých a zprostředkovaných spojení je uveden na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k pověření Central Bank of Cyprus novými úkoly v oblasti hypotečních úvěrů

Rada guvernérů přijala 17. února 2017 stanovisko CON/2017/3 na žádost kyperského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k účasti Itálie na několika programech Mezinárodního měnového fondu: rozšíření Nové dohody o zápůjčce, příspěvku do Fondu na snížení chudoby a podporu růstu a nové bilaterální dohodě o úvěru

Rada guvernérů přijala 22. února 2017 stanovisko CON/2017/4 na žádost italského ministerstva hospodářství a financí.

Stanovisko ECB k poskytování informací a údajů platebními systémy, platebními schématy, depozitáři cenných papírů a zúčtovacími a vypořádacími systémy v Polsku

Rada guvernérů přijala 1. března 2017 stanovisko CON/2017/5 na žádost polského ministra pro hospodářský rozvoj a finance.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii

Rada guvernérů přijala 8. března 2017 stanovisko CON/2017/6 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k některým změnám právního rámce pro odložené daňové pohledávky v Řecku

Rada guvernérů přijala 15. března 2017 stanovisko CON/2017/7 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k omezení povinnosti přijímat platby v hotovosti v Dánsku

Rada guvernérů přijala 21. března 2017 stanovisko CON/2017/8 na žádost dánského orgánu pro finanční dohled.

Správa a řízení

Upravené ověřené postupy pro výběr a mandát externích auditorů v souladu s článkem 27.1 statutu ESCB a ECB

Rada guvernérů schválila 10. března 2017 upravené znění ověřených postupů pro výběr a mandát externích auditorů v souladu s článkem 27.1 statutu ESCB a ECB, které byly poprvé přijaty v říjnu 2008 a upraveny v červnu 2012. Ověřené postupy, kterou jsou zveřejněny na internetových stránkách ECB, umožňují Radě guvernérů zajistit, aby její doporučení Radě EU týkající se jmenování externích auditorů národních centrálních bank byla založena na řádných a harmonizovaných kritériích výběru.

Bankovní dohled

Obecné pokyny ECB k cílenému přezkumu interních modelů

Rada guvernérů nevznesla 17. února 2017 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit návrh obecných pokynů ECB k cílenému přezkumu interních modelů (TRIM). Obecné pokyny k cílenému přezkumu interních modelů vyjadřují pohled ECB na odpovídající postupy dohledu a na to, jak ECB hodlá vykládat příslušné právní předpisy EU o interních modelech pro případy úvěrového a tržního rizika a úvěrového rizika protistrany a o všeobecném modelu správy a řízení. Obecné pokyny budou včas zveřejněny na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu a během projektu TRIM budou dále zdokonalovány.

Dodržování obecných zásad Evropského orgánu pro bankovnictví k informacím o interních postupech pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) a přiměřenosti likvidity (ILAAP) shromažďovaným pro účely přezkumu a vyhodnocení (SREP)

V návaznosti na návrh Rady dohledu nevznesla Rada guvernérů 17. února 2017 námitky k záměru ECB dodržovat obecné zásady Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) k informacím o interních postupech pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) a přiměřenosti likvidity (ILAAP) shromažďovaným pro účely přezkumu a vyhodnocení (SREP) (EBA/GL/2016/10). Tyto obecné zásady uvádějí informace, které by příslušné orgány měly shromažďovat od institucí v souvislosti s interními bankovními postupy pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) a interními postupy pro hodnocení přiměřenosti likvidity (ILAAP). Rozsah dodržování těchto obecných pokynů, které se uplatňují od 1. ledna 2017, je zveřejněn na internetových stránkách Evropského orgánu pro bankovnictví.

Pokyny ECB k nespláceným úvěrům

Rada guvernérů nevznesla 8. března 2017 námitky proti návrhu Rady dohledu zveřejnit konečné znění pokynů ECB k postupu bank v případě nesplácených úvěrů. Tyto pokyny uvádějí opatření, procesy a osvědčené postupy, které by banky měly prioritně uplatňovat při řešení nesplácených úvěrů. Jsou založeny na řadě osvědčených postupů určených pracovní skupinou na vysoké úrovni pro nesplácené úvěry, která sestává z pracovníků ECB a vnitrostátních příslušných orgánů a kterou zřídila Rada dohledu v červenci 2015 s mandátem vypracovat konzistentní přístup dohledu k nespláceným úvěrům. Navazují na veřejnou konzultaci vedenou ECB mezi zářím a listopadem 2016. Pokyny, které jsou určeny úvěrovým institucím ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 (nařízení o kapitálových požadavcích) a vztahují se na všechny významné instituce podléhající přímému dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu včetně jejich mezinárodních dceřiných společností, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu spolu se souhrnem vyhodnocení připomínek v návaznosti na veřejnou konzultaci.

Výroční zpráva o činnosti dohledu za rok 2016

Rada guvernérů přijala 14. března 2017 výroční zprávu ECB o činnosti dohledu za rok 2016 vypracovanou v souladu s článkem 20 nařízení o SSM a schválila její zveřejnění a předání Evropskému parlamentu, Radě, Euroskupině, Evropské komisi a národním parlamentům zúčastněných členských států. Zpráva je rovněž k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Změny rozhodnutí ECB o statusu významnosti

Rada guvernérů nevznesla 16. března 2017 námitku proti změnám navrženým Radou dohledu u rozhodnutí ECB o statusu významnosti. Zohlednila tak změny, které nastaly ve struktuře několika subjektů, nad nimiž ECB vykonává přímý dohled, a vzala na vědomí změny v seznamu méně významných institucí, na které dohlížejí vnitrostátní příslušné orgány. Seznam významných a méně významných institucí je pravidelně aktualizován na internetových stránkách ECB v souladu s článkem 49 nařízení o rámci SSM.

Kontakty pro média