Menu

Beslutninger truffet af Styrelsesrådet (ud over rentebeslutningerne)

Marts 2017

EMBARGO

Klausuleret til offentliggørelse fredag den 24. marts 2017, kl. 15.00 centraleuropæisk tid

Ekstern kommunikation

ECB's årsberetning 2016

Den 22. marts 2017 vedtog Styrelsesrådet ECB's årsberetning 2016, som vil blive forelagt Europa-Parlamentet og offentliggjort på ECB's websted den 10. april 2017 på 23 af Den Europæiske Unions officielle sprog. Årsberetningen forelægges samme dag for Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Brugernes vurdering af nye links mellem værdipapirafviklingssystemer

Den 15. marts 2017 godkendte Styrelsesrådet to nye direkte links – fra Euroclear France til Clearstream Banking AG-system og fra Euroclear France til Monte Titoli – til at blive anvendt til afvikling af Eurosystemets kreditoperationer. Den samlede fortegnelse over godkendte direkte og indirekte links findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om overdragelse af nye realkreditrelaterede opgaver til Cyperns centralbank

Den 17. februar 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/3 på anmodning af det cypriotiske finansministerium.

ECB's udtalelse om Italiens deltagelse i en række programmer fra Den Internationale Valutafond: Forlængelsen af de nye lånearrangementer, bidraget til fonden for fattigdomsreduktion og vækst og en ny bilateral låneaftale

Den 22. februar 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/4 på anmodning af det italienske økonomi- og finansministerium.

ECB's udtalelse om de oplysninger og data, som betalingssystemer, betalingsordninger, værdipapircentraler og clearing- og afviklingssystemer skal tilvejebringe i Polen

Den 1. marts 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/5 på anmodning af den polske økonomi- og finansminister.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens

Den 8. marts 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/6 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om visse ændringer af de juridiske rammer for udskudte skatteaktiver i Grækenland

Den 15. marts 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/7 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger i Danmark

Den 21. marts 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/8 på anmodning af Finanstilsynet.

Corporate governance

Revideret udgave af de grundlæggende principper for valg af og mandat for eksterne revisorer i henhold til artikel 27.1 i ESCB-/ECB-statutten

Den 10. marts 2017 vedtog Styrelsesrådet en revideret udgave af Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute (findes kun på engelsk), der blev vedtaget første gang i oktober 2008 og revideret i juni 2012. De grundlæggende principper, der er offentliggjort på ECB's websted, sikrer, at Styrelsesrådets indstillinger til Rådet om udpegning af eksterne revisorer for de nationale centralbanker er baseret på korrekte og harmoniserede udvælgelseskriterier.

Banktilsyn

ECB's vejledning til den målrettede gennemgang af interne modeller

Den 17. februar 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fra Tilsynsrådet om at offentliggøre et udkast til ECB's vejledning til den målrettede gennemgang af interne modeller (Targeted Review of Internal Models (TRIM)). TRIM-vejledningen indeholder ECB's syn på hensigtsmæssig tilsynspraksis, og hvordan ECB har til hensigt at fortolke relevant EU-lovgivning om interne modeller for kredit-, markeds- og modpartskreditrisiko samt emner i tilknytning til den overordnede forvaltning af modeller. Vejledningen vil senere blive offentliggjort på den del af ECB's websted, der vedrører banktilsynet, og den vil blive videreudviklet i løbet af TRIM-projektet.

Overholdelse af EBA's retningslinjer om ICAAP- og ILAAP-information indsamlet til SREP-formål

Den 17. februar 2017 gjorde Styrelsesrådet, efter et forslag fra Tilsynsrådet, ikke indsigelse mod ECB's hensigt om at overholde Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA's) retningslinjer for ICAAP- og ILAAP-information, der indsamles til SREP-formål (EBA/GL/2016/10). Retningslinjerne indeholder nærmere oplysninger om den information, som kompetente myndigheder skal indsamle fra institutter om processen til vurdering af intern kapital (ICAAP) og processen til vurdering af den interne likviditet (ILAAP). Den faktiske efterlevelse af disse retningslinjer, der har været i kraft siden 1. januar 2017, er offentliggjort på EBA's websted.

ECB's vejledning om misligholdte lån

Den 8. marts 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre ECB's endelige vejledning til banker om misligholdte lån. Vejledningen beskriver mål, processer og bedste praksis, som banker bør give prioritet, når de forsøger at løse problemer med misligholdte lån. Vejledningen er baseret på bedste praksis, som er identificeret af en højniveaugruppe vedrørende misligholdte lån bestående af medarbejdere i ECB og de kompetente nationale myndigheder. Gruppen, der blev nedsat af Tilsynsrådet i juli 2015, fik til opgave at udarbejde en ensartet tilsynsmæssig tilgang til misligholdte lån. Vejledningen har været genstand for en offentlig høring, som ECB afholdt mellem september og november 2016. Den henvender sig til kreditinstitutter, som defineret i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 (kapitalkravsforordningen), og gælder overordnet set for alle signifikante institutter under Den Fælles Tilsynsmekanismes direkte tilsyn, inkl. deres internationale datterselskaber. Den findes på den del af ECB's websted, der vedrører banktilsynet, sammen med en redegørelse for resultatet af høringen, der blev udarbejdet efter den offentlige høring.

Årsrapport om tilsynsvirksomheden i 2016

Den 14. marts 2017 vedtog Styrelsesrådet "Årsrapport for ECB's tilsynsvirksomhed 2016", som er udarbejdet i henhold til artikel 20 i SSM-forordningen. Styrelsesrådet gav samtidig tilladelse til, at rapporten blev offentliggjort og fremsendt til Europa-Parlamentet, Rådet, Eurogruppen, Europa-Kommissionen og de nationale parlamenter i de deltagende medlemslande. Den er offentliggjort på den del af ECB's websted, der vedrører banktilsynet.

Ændringer af ECB's signifikansafgørelser

Den 16. marts 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod forslag stillet af Tilsynsrådet om ændring af ECB's signifikansafgørelser, der afspejler ændringer af opbygningen af nogle enheder, som ECB fører direkte tilsyn med. Styrelsesrådet tog samtidig ændringer af listen over mindre signifikante institutter, som de kompetente myndigheder fører tilsyn med, til efterretning. Listen over signifikante institutter og mindre signifikante institutter opdateres regelmæssigt. Den er offentliggjort på ECB's websted i henhold til artikel 49 i SSM-rammeforordningen.

Medie- og pressehenvendelser