Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Martie 2017

EMBARGO

Embargo până vineri, 24 martie 2017, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Comunicare externă

Raportul anual 2016 al BCE

La data de 22 martie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2016 al BCE, care va fi prezentat Parlamentului European și va fi pus la dispoziția publicului pe website-ul BCE în 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene la 10 aprilie 2017. La aceeași dată, raportul va fi, de asemenea, prezentat Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European.

Infrastructura pieței și plăți

Evaluarea de către utilizatori a noilor conexiuni între sistemele de decontare a titlurilor de valoare

La data de 15 martie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat utilizarea a două noi conexiuni directe, de la Euroclear France la Clearstream Banking AG-system și de la Euroclear France la Monte Titoli, pentru decontarea operațiunilor de creditare ale Eurosistemului. Lista completă a conexiunilor directe și prin intermediar eligibile este disponibilă pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la conferirea de atribuții noi în materie de credite ipotecare către Central Bank of Cyprus

La data de 17 februarie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/3, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Cipru.

Avizul BCE cu privire la participarea Italiei la o serie de programe ale Fondului Monetar Internațional: extinderea Noilor acorduri de împrumut, contribuția la fondul „Poverty Reduction and Growth Trust” și un nou acord bilateral de împrumut

La data de 22 februarie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/4, la solicitarea Ministerului Economiei și Finanțelor din Italia.

Avizul BCE cu privire la furnizarea de informații și date de către sistemele de plăți, schemele de plăți, depozitarii de valori mobiliare și sistemele de compensare și decontare în Polonia

La data de 1 martie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/5, la solicitarea ministrului dezvoltării economice și finanțelor din Polonia.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență

La data de 8 martie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/6, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la anumite modificări ale cadrului juridic aplicabil creanțelor privind impozitul amânat în Grecia

La data de 15 martie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/7, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la limitarea obligației de a accepta plăți în numerar în Danemarca

La data de 21 martie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/8, la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară din Danemarca.

Guvernanță corporativă

Versiunea revizuită a documentului Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute

La data de 10 martie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat versiunea revizuită a documentului care definește bunele practici pentru selecția și mandatul auditorilor externi în conformitate cu articolul 27.1 din Statutul SEBC/BCE (Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute), adoptate inițial în luna octombrie 2008 și revizuite în iunie 2012. Acest text, publicat pe website-ul BCE, permite Consiliului guvernatorilor să asigure că recomandările sale adresate Consiliului UE în ceea ce privește numirea auditorilor externi ai BCN se bazează pe criterii de selecție corespunzătoare și armonizate.

Supraveghere bancară

Ghidul BCE privind analiza țintită a modelelor interne

La data de 17 februarie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica un proiect de Ghid al BCE privind analiza țintită a modelelor interne (Targeted Review of Internal Models – TRIM). Ghidul prezintă opinia BCE privind practicile adecvate de supraveghere și modul în care BCE înțelege să interpreteze dispozițiile relevante din dreptul UE privind modelele interne pentru riscul de credit, riscul de piață și riscul de credit al contrapartidei, precum și privind teme mai generale legate de guvernanța modelelor. Ghidul va fi publicat în timp util pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE și va fi optimizat în continuare pe parcursul proiectului TRIM.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind informațiile ICAAP și ILAAP colectate în scopul evaluării SREP

La data de 17 februarie 2017, în urma unei propuneri a Consiliului de supraveghere, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la intenția BCE de a se conforma Ghidului Autorității bancare europene (ABE) privind informațiile ICAAP și ILAAP colectate în scopul evaluării SREP (EBA/GL/2016/10). Acest ghid specifică informațiile pe care autoritățile competente ar trebui să le colecteze de la instituții referitor la procesul de evaluare a adecvării capitalului intern al băncilor (internal capital adequacy assessment process – ICAAP) și procesul de evaluare a adecvării lichidității interne (internal liquidity adequacy assessment process – ILAAP). Informații privind gradul de respectare a acestui ghid, care se aplică de la 1 ianuarie 2017, sunt publicate pe website-ul ABE.

Liniile directoare ale BCE privind creditele neperformante

La data de 8 martie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica versiunea finală a liniilor directoare ale BCE furnizate băncilor cu privire la creditele neperformante. Aceste linii directoare definesc măsurile, procesele și cele mai bune practici pe care băncile ar trebui să le încorporeze, ca prioritate, în procesul de soluționare a problemei creditelor neperformante. Liniile directoare se bazează pe o serie de bune practici identificate de un grup la nivel înalt privind creditele neperformante, alcătuit din membri ai personalului BCE și al autorităților competente, înființat de Consiliul de supraveghere în luna iulie 2015 cu mandatul de a elabora o abordare consecventă în materie de supraveghere cu privire la creditele neperformante. Acestea au fost precedate de o consultare publică organizată de BCE în perioada septembrie-noiembrie 2016. Liniile directoare, care se adresează instituțiilor de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (Regulamentul privind cerințele de capital) și sunt general aplicabile tuturor instituțiilor semnificative supravegheate direct în cadrul Mecanismului unic de supraveghere, inclusiv filialelor internaționale ale acestora, sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE, alături de sinteza reacțiilor primite în urma consultării publice.

Raportul anual 2016 privind activitățile de supraveghere

La data de 14 martie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2016 al BCE privind activitățile de supraveghere, elaborat în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul privind MUS, și a autorizat publicarea și transmiterea acestuia către Parlamentul European, Consiliu, Eurogrup, Comisia Europeană și parlamentele naționale ale statelor membre participante. Raportul este disponibil și pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Amendamente la deciziile BCE privind caracterul semnificativ

La data de 16 martie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la amendamentele propuse de Consiliul de supraveghere la deciziile BCE privind caracterul semnificativ, care reflectă schimbările produse în structura unor entități supravegheate direct de BCE și a luat notă de modificările aduse listei instituțiilor mai puțin semnificative supravegheate de autoritățile naționale competente. Lista instituțiilor semnificative și a celor mai puțin semnificative este actualizată periodic și este disponibilă pe website-ul BCE în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul-cadru privind MUS.

Contacte media