Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

ноември 2017 г.

Пазарни операции

Допустимост на условни транзитни обезпечени облигации за покупки по третата програма за закупуване на обезпечени облигации

На 20 ноември 2017 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2017/37 за изменение на Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации. Изменението отразява решението, прието от Управителния съвет на 4 октомври 2017 г., да изключи, считано от 1 февруари 2018 г., обезпечените облигации, известни като условни транзитни обезпечени облигации, от покупките по третата програма за закупуване на обезпечени облигации, ако са емитирани от лице с първия най-добър рейтинг на емитент под степен на кредитно качество 3. Решението отразява потенциално по-високите рискове при тези инструменти, свързани с тяхната сложна структура, която предвижда, че различни предварително определени събития могат да доведат до значително удължаване на матуритета на облигациите и до промяна в структурата на плащания. Решението ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и е налично на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност

Преглед на финансовата стабилност – ноември 2017

На 22 ноември 2017 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – ноември 2017“, който разглежда основните източници на риск и уязвимост за финансовата система в еврозоната и предоставя изчерпателен анализ на нейния капацитет да абсорбира неблагоприятни сътресения. Прегледът предстои да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 29 ноември 2017 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Преглед на Регламента относно системно важните платежни системи и приемане на спомагателни правни документи

На 3 ноември 2017 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2017/32 за изменение на Регламент (ЕС) № 795/2014 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи, както и три спомагателни правни акта: Решение ЕЦБ/2017/33 относно процедурните аспекти във връзка с налагането на корективни мерки за неизпълнение на Регламент (ЕС) № 795/2014, Регламент ЕЦБ/2017/34 за изменение на Регламент (ЕО) № 2157/1999 относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции и Решение ЕЦБ/2017/35 относно методологията за изчисляване на санкциите за нарушения на надзорните изисквания за системно важните платежни системи. В регламента за изменение са взети предвид коментарите, получени в рамките на публичната консултация по темата, някои от които откроиха необходимост от пояснения. За тази цел Управителният съвет реши да публикува обяснителна бележка, изготвена от Комитета за пазарна инфраструктура и плащания на Евросистемата/ЕСЦБ, така че да спомогне за доброто разбиране на измененията в Регламента за СВПС и на основанията за тях. Правните актове и обяснителната бележка са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Промяна в състава на Съвета за пазарна инфраструктура

На 15 ноември 2017 г. Управителният съвет назначи г-жа Кирси Рипати, старши съветник в Suomen Pankki – Finlands Bank, на мястото на г-н Рон Берндсен като член на Съвета за пазарна инфраструктура, с незабавно действие и за срок до 31 януари 2019 г. Съставът на Съвета за пазарна инфраструктура е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Надзорен доклад на Евросистемата за 2016 г.

На 20 ноември 2017 г. Управителният съвет одобри Надзорен доклад на Евросистемата за 2016 г. и публикуването му на уебсайта на ЕЦБ. В доклада се описва надзорната дейност на Евросистемата в периода от средата на 2014 г. до края на 2016 г. Той обхваща и надзорните дейности и динамика в началото на 2017 г., а в перспектива посочва главните дейности, предвидени в областта на наблюдението върху инфраструктурата на финансовите пазари и платежните инструменти в непосредствено бъдеще. Докладът съдържа също раздели по теми като незабавни плащания, киберсигурност и изискванията на Директива за платежните услуги 2 - регулаторни технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента и обща и сигурна комуникация. Той е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно ролята на Národná banka Slovenska в надзора по отношение на образованието на финансовите посредници и финансовите представители

На 27 октомври 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/43 по искане на Министерството на финансите на Словашката република.

Становище на ЕЦБ относно платежните услуги в Кипър

На 27 октомври 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/44 по искане на министъра на финансите на Кипър.

Становище на ЕЦБ относно измененията в рамката на Съюза за капиталовите изисквания на кредитните институции и инвестиционните посредници

На 8 ноември 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/46 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно промени в рамката на Съюза за управление на кризи

На 8 ноември 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/47 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно помощта за местните кредитополучатели в затруднено финансово положение и помощта за доброволното преструктуриране на местните кредити, деноминирани или индексирани в чуждестранна валута, в Полша

На 9 ноември 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/48 по искане на парламента на Полша.

Административно управление

Преразглеждане на мандата на Комитета за одит

На 2 ноември 2017 г. Управителният съвет одобри преработения мандат на Комитета за одит. В резултат от преразглеждането бяха внесени някои незначителни промени, главно отразяващи развитието на обстоятелствата в ЕЦБ и най-добрите практики, наблюдавани в мандатите на комитетите за одит на съответни съпоставими организации. Преработеният мандат е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Годишен отчет на ЕЦБ

На 16 ноември 2017 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2017/36 за изменение на Решение (ЕС) 2016/2247 относно годишните отчети на Европейската централна банка. Рамката за финансово отчитане на ЕЦБ е изменена така, че да отрази промяна в одиторския стандарт ISA 700 Формиране на мнение и докладване върху финансови отчети. Решението за изменение ще гарантира, че отчетната рамка на ЕЦБ все така ще позволява тя да получава неизменена „вярна и честна представа“ в одиторския доклад по нейния годишен отчет. Решението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Статистика

Публикуване на нови статистически данни за паричния пазар в евро

На 15 ноември 2017 г. Управителният съвет отбеляза редовното публикуване на статистически данни за паричния пазар в евро, което се основава на подробните данни от статистическата отчетност за паричните пазари, в съответствие с рамката на ЕЦБ за качество на статистическите данни и с обществения ангажимент по отношение на европейската статистика от страна на Европейската система на централните банки. Тези статистически данни обхващат общия размер на оборота и среднопретегления лихвен процент за периода на поддържане на резервите на ЕЦБ в сегмента на необезпечения пазар, както и средните дневни обеми през периода на поддържане за онези матуритети, за които са налице достатъчно данни. Първата такава публикация, предназначена да засили прозрачността на пазара и да подобри функционирането на паричния пазар, излезе на 21 ноември 2017 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Решение на ЕЦБ относно значимостта на една поднадзорна кредитна институция

На 9 ноември 2017 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет относно значимостта на една поднадзорна кредитна институция. Списъкът на поднадзорните лица се актуализира редовно и е наличен на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите