Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

November 2017

Turuoperatsioonid

Pikendatava tähtajaga kaetud võlakirjade ostukõlbulikkus kaetud võlakirjade kolmandas ostukavas

20. novembril 2017 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2017/37, millega muudetakse otsust EKP/2014/40 kaetud võlakirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta. Muudatus kajastab nõukogu 4. oktoobri 2017. aasta otsust arvata kaetud võlakirjade kolmandast ostukavast 1. veebruari 2018. aasta seisuga välja pikendatava tähtajaga kaetud võlakirjad (conditional pass-through covered bonds), kui need on emiteerinud asutus, mille paremuselt esimene krediidihinnang jääb allapoole krediidikvaliteedi astmest 3. Otsus kajastab nende instrumentide keerukast struktuurist tulenevat suuremate riskide võimalust, mistõttu mitmesugused eelnevalt kindlaks määratud sündmused võivad kaasa tuua võlakirja tähtaja märkimisväärse pikenemise ja maksestruktuuri muutumise. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja on kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus

2017. aasta novembri finantsstabiilsuse ülevaade

22. novembril 2017 andis EKP nõukogu loa avaldada 2017. aasta novembri finantsstabiilsuse ülevaade, milles hinnatakse euroala finantssüsteemi stabiilsust ohustavate riskide ja süsteemi nõrkade külgede peamisi põhjuseid ning analüüsitakse põhjalikult euroala finantssüsteemi suutlikkust pidada vastu majandusšokkidele. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel 29. novembril 2017.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Süsteemselt oluliste maksesüsteemide määruse läbivaatamine ja täiendavate õigusdokumentide vastuvõtmine

3. novembril 2017 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2017/32, millega muudetakse määrust (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise nõuete kohta, ning kolm täiendavat õigusakti, nimelt otsuse EKP/2017/33 parandusmeetmete kohaldamise menetlusliku külje kohta määruse (EL) nr 795/2014 mittejärgimise korral, määruse EKP/2017/34, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2157/1999 Euroopa Keskpanga volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks, ja otsuse EKP/2017/35 sanktsioonide arvutamise metoodika kohta seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamisnõuete rikkumisega. Muutmismäärus võtab arvesse asjaomase avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkusi, millest mõningad on esile toonud vajaduse selgituste järele. Seetõttu otsustas EKP nõukogu avaldada eurosüsteemi/EKPSi turuinfrastruktuuri ja maksete komitee koostatud selgitava märkuse, et suurendada muudatuste ja nende põhjenduste arusaadavust. Õigusaktid ja selgitav märkus on avaldatud EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuuri nõukogu koosseisu muutmine

15. novembril 2017 määras EKP nõukogu Ron Berndseni asemel kuni 31. jaanuarini 2019 turuinfrastruktuuri nõukogu liikmeks Soome keskpanga vanemnõuniku Kirsi Ripatti. Otsus jõustus kohe. Turuinfrastruktuuri nõukogu koosseis on kättesaadav EKP veebilehel.

Eurosüsteemi 2016. aasta järelevalvearuanne

20. novembril 2017 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi 2016. aasta järelevalvearuande ja selle avaldamise EKP veebilehel. Aruanne kirjeldab eurosüsteemi järelevalvetegevust 2014. aasta keskpaigast 2016. aasta lõpuni. Ühtlasi hõlmab see järelevalvetegevust ja arengut 2017. aasta esimesel poolel ning viitab tulevikku vaadates peamistele tegevustele, mida nähakse finantsturu infrastruktuuride ja makseinstrumentide järelevalve vallas ette lähitulevikus. Aruanne sisaldab ka mõningaid artikleid, mis käsitlevad kiirmakseid, kübervastupidavusvõimet ja makseteenuste direktiivi 2 regulatiivsete tehniliste standardite nõudeid klientide range autentimise ning ühtse ja turvalise suhtluse kohta. Aruanne on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus Slovakkia keskpanga rolli kohta finantsvahendusettevõtjate ja finantsagentide koolituse järelevalves

27. oktoobril 2017 võttis EKP nõukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/43.

EKP arvamus makseteenuste kohta Küprosel

27. oktoobril 2017 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2017/44.

EKP arvamus liidu krediidiasutuste ja investeerimisühingute kapitalinõuete raamistiku muutmise kohta

8. novembril 2017 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/46.

EKP arvamus liidu kriisiohjamise raamistiku muudatuste kohta

8. novembril 2017 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2017/47.

EKP arvamus toetuse kohta raskustes olevatele eluasemelaenu võtjatele ja toetuse kohta võõrvääringus nomineeritud või indekseeritud eluasemelaenude vabatahtlikule restruktureerimisele Poolas

9. novembril 2017 võttis EKP nõukogu Poola Vabariigi parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2015/48.

Üldjuhtimine

Auditikomitee volituse läbivaatamine

2. novembril 2017 kiitis EKP nõukogu heaks auditikomitee läbivaadatud volituse. Läbivaatamise käigus tehti mõned väikesed muudatused, mis kajatasid peamiselt EKPs toimuvat arengut ja võtsid arvesse asjaomaste võrdlusorganisatsioonide auditikomiteede volitustes kindlaks tehtud parimaid tavasid. Läbivaadatud volitus on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP raamatupidamise aastaaruanne

16. novembril 2017 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2017/36, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2247 Euroopa Keskpanga raamatupidamise aastaaruannete kohta. EKP finantsaruandluse raamistikku muudetakse, et võtta arvesse muudatust auditeerimise standardis ISA 700 „Arvamuse kujundamine ja aruandlus finantsaruannete kohta”. Muudatusotsus tagab, et EKP aruandlusraamistik võimaldab EKP-l saada oma audiitori aruandes jätkuvalt õiget ja õiglast modifitseerimata arvamust EKP raamatupidamise aruande kohta. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel.

Statistika

Uue statistika avaldamine euroala rahaturu kohta

15. novembril 2017 tutvus EKP nõukogu euroala rahaturu kohta korrapäraselt avaldatava statistikaga, mis põhineb rahaturu statistikaaruandluse liigendatud andmetel kooskõlas EKP statistika kvaliteedipõhimõtetele ja vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi avalikule kohustusele seoses Euroopa statistikaga. See statistika hõlmab kogu käivet ja EKP reservi arvestusperioodi jooksul kehtivaid kaalutud keskmisi määrasid tagamata turusegmendis ning arvestusperioodi keskmisi päevaseid mahte tähtaegade puhul, mille kohta on olemas piisavad andmed. Need andmed, mille eesmärk on suurendada turu läbipaistvust ja parandada rahaturu toimimist, avaldati esimest korda 21. novembril 2017. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

EKP otsus järelevalve alla kuuluva krediidiasutuse olulisuse kohta

9. novembril 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule seoses ühe järelevalvealuse krediidiasutuse staatusega olulise krediidiasutusena. Järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt ning see on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid