Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2017

Marknadsoperationer

Godtagbarhet för köp under CBPP3 av säkerställda obligationer med s.k. conditional pass-through

Den 20 november 2017 antog ECB-rådet beslut ECB/2017/37 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer. Ändringen återspeglar det beslut som ECB-rådet antog den 4 oktober 2017 om att exkludera säkerställda obligationer, vanligen kallade säkerställda obligationer med s.k. conditional pass-through, från köp under CBPP3 om de utfärdas av en enhet med ett första-bästa kreditbetyg för emittenten under kreditkvalitetssteg 3 från den 1 februari 2018. Beslutet återspeglar de potentiellt högre risker som, beroende på deras komplexa struktur, hör samman med dessa instrument. Det innebär att olika förutbestämda händelser kan leda till betydande förlängningar av en obligations löptid samt till en skiftning i betalningsstrukturen. Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet

Financial Stability Review november 2017

Den 22 november 2017 godkände ECB-rådet publiceringen av Financial Stability Review november 2017. I den bedöms de viktigaste källorna till risker och sårbarheter för euroområdets finanssystem. Den ger även en omfattande bedömning av kapaciteten hos euroområdets finanssystem att absorbera chocker. Den ska publiceras på ECB:s webbplats den 29 november 2017.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Översyn av förordningen om de systemviktiga betalningssystemen och antagande av kompletterande rättslig dokumentation

Den 3 november 2017 antog ECB-rådet förordning ECB/2017/32 om ändring av förordning (EU) nr 795/2014 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem samt tre kompletterande rättsakter, nämligen beslut ECB/2017/33 om förfarandetekniska aspekter för förelägganden om korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad av förordning (EU) nr 795/2014, förordning ECB/2017/34 om ändring av förordning (EG) nr 2157/1999 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner, och beslut ECB/2017/35 om en metod för att beräkna de sanktioner som utgår om övervakningskraven avseende systemviktiga betalningssystem åsidosätts. Ändringsförordningen tar hänsyn till de kommentarer som erhållits i samband med det relaterade offentliga samrådet, där vissa belyste ett behov av klargöranden. I detta syfte beslutade ECB-rådet att offentliggöra en förklaring från Eurosystemet/ESCB:s Marknadsinfrastrukturs- och betalningskommittén för att främja en god förståelse för ändringarna och deras underliggande motiv. Rättsakterna och förklaringen finns på ECB:s webbplats.

Ändring i sammansättningen av styrelsen för marknadsinfrastruktur

Den 15 november 2017 utsåg ECB-rådet Kirsi Ripatti, senior rådgivare vid Finlands Bank, att ersätta Ron Berndsen som ledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB), med omedelbar verkan och till och med den 31 januari 2019. Listan över MIB-ledamöter finns på ECB:s webbplats.

Eurosystemets översiktsrapport 2016

Den 20 november 2017 godkände ECB-rådet Eurosystemets översiktsrapport 2016 och publicering på ECB:s webbplats. I rapporten beskrivs Eurosystemets tillsynsverksamhet från mitten av 2014 till slutet av 2016. Den omfattar även tillsynsverksamhet och utveckling under den första delen av 2017 och visar i en framåtblick den huvudsakliga verksamheten i tillsynsområdet som planeras för finansiella marknadsinfrastrukturer och betalningsinstrument framöver. Rapporten inbegriper även några artiklar om ögonblicksbetalningar, motståndskraft mot cyberangrepp och kraven för tekniska tillsynsstandarder under betaltjänstdirektivet 2 för stark kundautentisering och gemensam, säker kommunikation. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har för att övervaka utbildningen av finansförmedlare och finansmäklare

Den 27 oktober 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/43 på begäran av finansministeriet i republiken Slovakien.

ECB:s yttrande om betaltjänster i Cypern

Den 27 oktober 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/44 på begäran av Cyperns finansminister.

ECB:s yttrande om ändringar av unionens ramverk för kapitalkrav avseende kreditinstitut och värdepappersföretag

Den 8 november 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/46 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om ändringar av unionens krishanteringssystem

Den 8 november 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/47 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om stöd till bolåntagare i en svår ekonomisk situation och stöd för den frivilliga omstruktureringen av bolån denominerade eller indexerade i utländsk valuta.

Den 9 november 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/48 på begäran av det polska parlamentet.

Organisationsstyrning

Översyn av revisionskommitténs mandat

Den 2 november 2017 godkände ECB-rådet ett reviderat mandat för revisionskommittén. Denna översyn ledde till några mindre ändringar, vilka framför allt återspeglar utveckling inom ECB och som tar hänsyn till bästa praxis som identifierats i andra jämförbara organisationers mandat. Det reviderade mandatet finns på ECB:s webbplats.

Årsbokslut för ECB

Den 16 november 2017 antog ECB-rådet beslut ECB/2017/36 om ändring av beslut (EU) 2016/2247 om Europeiska centralbankens årsbokslut. ECB:s ramverk för finansiella rapportering har ändrats så att de beaktar en ändring i revisionsstandarden ISA 700 ”Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements”. I beslutet om ändring säkerställs att ECB:s ramverk för finansiell rapportering även fortsättningsvis låter ECB erhålla utlåtandet ”en rättvisande bild” utan reservation i årsbokslutets revisonsberättelse. Beslutet finns på ECB:s webbplats.

Statistik

Publicering av ny statistik över penningmarknaden i euro

Den 15 november 2017 tog ECB-rådet del av den regelbundna publiceringen av statistik över penningmarknaden i euro baserat på detaljuppgifter av MMSR (Money market statistical reporting), i enlighet med ECB:s ramverk för statistikkvalitet och i överensstämmelse med Europeiska centralbankssystemets offentliga åtagande rörande europeisk statistik. Denna statistik omfattar totala omsättningsbelopp och viktade genomsnittsräntor i marknadssegmentet utan säkerheter under perioden för uppfyllande av ECB:s reservkrav och genomsnittliga dagliga volymer för löptider för vilka tillräckliga data finns tillgängliga under samma period. Den första av sådana publikationer, vars syfte är att stärka öppenheten och funktionen på penningmarknaden, utkom den 21 november 2017. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

ECB:s beslut om status som betydande tillsynsobjekt för ett kreditinstitut

Den 9 november hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden avseende statusen för ett kreditinstitut under tillsyn. Listan över finansinstitut under tillsyn uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media