Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2017 m. lapkričio mėn.

Rinkos operacijos

Padengtųjų sąlyginių tiesioginių išmokų obligacijų tinkamumas pirkimui pagal trečiąją padengtųjų obligacijų pirkimo programą (POPP3)

2017 m. lapkričio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2017/37, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtųjų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo. Dalinis pakeitimas yra susijęs su 2017 m. spalio 4 d. Valdančiosios tarybos priimtu Sprendimu nuo 2018 m. vasario 1 d. pagal POPP3 nepirkti padengtųjų obligacijų, paprastai vadinamų padengtosiomis sąlyginių tiesioginių išmokų obligacijomis, jeigu jas išleido subjektas, turintis pirmąjį geriausią emitento reitingą, žemesnį nei kredito kokybės 3 žingsnis (CQS3). Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad dėl sudėtingos struktūros šios priemonės gali kelti didesnę riziką, o dėl įvairių iš anksto apibrėžtų įvykių obligacijų išpirkimo laikotarpis gali būti gerokai pratęstas bei gali keistis mokėjimų struktūra. Sprendimas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jį galima rasti ir ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas

2017 m. lapkričio mėn. finansinio stabilumo apžvalga

2017 m. lapkričio 22 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti 2017 m. lapkričio mėn. finansinio stabilumo apžvalgą. Joje apžvelgti pagrindiniai rizikos euro zonos finansų sistemos stabilumui ir jos pažeidžiamumo šaltiniai ir išsamiai įvertinta euro zonos finansų sistemos geba atlaikyti sukrėtimus. Apžvalga bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2017 m. lapkričio 29 d.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Reglamento dėl sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų peržiūra ir lydimųjų teisinių dokumentų priėmimas

2017 m. lapkričio 3 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2017/32, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 795/2014 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms, ir tris lydimuosius teisės aktus: Sprendimą ECB/2017/33 dėl koreguojamųjų priemonių už Reglamento (ES) Nr. 795/2014 nevykdymą taikymo procedūrinių aspektų, Reglamentą ECB/2017/34, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2157/1999 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas, ir Sprendimą ECB/2017/35 dėl sankcijų, taikomų pažeidus priežiūros reikalavimus sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms, dydžio apskaičiavimo metodikos. Naujajame reglamente atsižvelgta į pastabas, gautas per viešas konsultacijas. Iš kai kurių pastabų paaiškėjo, kad trūksta aiškumo. Todėl siekdama paaiškinti pakeitimus ir juos lėmusias priežastis Valdančioji taryba nusprendė paskelbti Eurosistemos / ECBS Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komiteto parengtas aiškinamąsias pastabas. Teisės aktai ir aiškinamosios pastabos paskelbti ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūros valdybos sudėties pasikeitimas

2017 m. lapkričio 15 d. Valdančioji taryba paskyrė Suomen Pankki – Finlands Bank vyresniąją patarėją Kirsi Ripatti eiti Rinkos infrastruktūros valdybos narės pareigas vietoj Rono Berndseno. Sprendimas įsigaliojo iškart ir galios iki 2019 m. sausio 31 d. Rinkos infrastruktūros valdybos sudėtis paskelbta ECB interneto svetainėje.

2016 m. Eurosistemos bendrosios priežiūros ataskaita

2017 m. lapkričio 20 d. Valdančioji taryba patvirtino 2016 m. Eurosistemos bendrosios priežiūros ataskaitą ir suteikė leidimą ją skelbti ECB interneto svetainėje. Ataskaitoje išdėstyta nuo 2014 m. vidurio iki 2016 m. pabaigos Eurosistemos vykdyta bendrosios priežiūros veikla. Ataskaitoje tai pat apžvelgta pirmojo 2017 m. pusmečio bendrosios priežiūros veikla ir pokyčiai bei pagrindinė veikla, kurią artimiausiu metu numatoma vykdyti finansų rinkos infrastruktūrų ir mokėjimo priemonių bendrosios priežiūros srityje. Į ataskaitą įtraukti ir keli straipsniai apie momentinius mokėjimus, atsparumą kibernetiniams išpuoliams ir reikalavimus pagal antrojoje mokėjimo paslaugų direktyvoje numatytus griežtą klientų autentiškumo patvirtinimą ir bendrą bei saugų ryšį reglamentuojančius techninius reguliavimo standartus. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens finansų tarpininkų ir finansų specialistų profesinio rengimo priežiūros srityje

2017 m. spalio 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/43 Slovakijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimo paslaugų Kipre

2017 m. spalio 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/44 Kipro finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Sąjungos kapitalo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms sistemos dalinių pakeitimų

2017 m. lapkričio 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/46 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl Sąjungos krizių valdymo sistemos peržiūros

2017 m. lapkričio 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/47 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl paramos sunkioje finansinėje padėtyje esantiems būsto paskolų gavėjams ir dėl paramos savanoriškam būsto paskolų, suteiktų arba indeksuotų užsienio valiuta, restruktūrizavimui Lenkijoje

2017 m. lapkričio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/48 Lenkijos parlamento prašymu.

ECB valdymas

Audito komiteto įgaliojimų peržiūra

2017 m. lapkričio 2 d. Valdančioji taryba patvirtino patikslintus Audito komiteto įgaliojimus. Atlikus peržiūrą buvo priimta keletas nedidelių pakeitimų – daugiausia dėl pokyčių ECB ir atsižvelgiant į geriausią praktiką, susijusią su panašių organizacijų audito komitetų įgaliojimais. Patikslinti įgaliojimai paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB metinės finansinės ataskaitos

2017 m. lapkričio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2017/36, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) Nr.  2016/2247 dėl Europos Centrinio Banko metinės atskaitomybės. ECB finansinės atskaitomybės tvarka iš dalies pakeista atsižvelgiant į tarptautinio audito standarto Nr. 700 „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“ pakeitimą. Naujuoju sprendimu bus užtikrinta, kad pagal ECB atskaitomybės tvarką Europos Centrinio Banko metinių finansinių ataskaitų audito ataskaitose ir toliau būtų pateikiama „tikrą ir teisingą“ padėtį patvirtinanti besąlyginė nuomonė. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Statistika

Naujos statistinės informacijos apie euro pinigų rinką paskelbimas

2017 m. lapkričio 15 d. Valdančioji taryba susipažino su reguliariai skelbiama statistine informacija apie euro pinigų rinką, rengiama remiantis išsamiais pinigų rinkos statistikos ataskaitų duomenimis ir vadovaujantis ECB statistikos kokybės sistema ir bei vykdant viešąjį Europos centrinių bankų sistemos įsipareigojimą dėl Europos statistikos. Į šią statistinę informaciją įtraukiamos bendros apyvartos sumos ir svertiniai palūkanų normų vidurkiai neužtikrintų sandorių rinkos segmente ECB atsargų laikymo laikotarpiu, taip pat tokių terminų sandorių, apie kuriuos turima pakankamai duomenų, kiekvienos dienos vidurkiai atsargų laikymo laikotarpiu. Pirmą kartą tokia informacija buvo paskelbta 2017 m. lapkričio 21 d. siekiant padidinti rinkos skaidrumą ir pagerinti pinigų rinkos veikimą. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

ECB sprendimas dėl prižiūrimos kredito įstaigos svarbos

2017 m. lapkričio 9 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui dėl vienos prižiūrimos kredito įstaigos pripažinimo svarbia. Reguliariai atnaujinamas prižiūrimų įstaigų sąrašas skelbiamas ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai