European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

November 2017

Markttransacties

Wijziging waardoor bepaalde gedekte obligaties, te weten de zogenoemde "conditional pass-through covered bonds", niet langer in aanmerking komen voor aankoop in het kader van het CBPP3

Op 20 november 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2017/37 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties. De wijziging weerspiegelt het door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2017 genomen besluit om de gedekte obligaties die bekend staan als "conditional pass-through covered bonds" met ingang van 1 februari 2018 uit te sluiten van aankoop in het kader van het CBPP3, als die zijn uitgegeven door een entiteit met een zogenoemde "first-best" emittentenrating (d.w.z. de beste rating van de vier door de ECB erkende ratingbureaus) die lager is dan Credit Quality Step 3. Het besluit weerspiegelt de mogelijk met deze instrumenten verbonden hogere risico's in verband met de complexe structuur ervan, waardoor diverse vooraf bepaalde gebeurtenissen kunnen leiden tot een aanzienlijke verlenging van de looptijd van de obligatie en tot een verandering in de betalingsstructuur. Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit

Financial Stability Review van november 2017

Op 22 november 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor publicatie van de "Financial Stability Review" van november 2017, waarin een beoordeling wordt gegeven van de belangrijkste risicobronnen en kwetsbaarheden ten aanzien van de stabiliteit van het financiële stelsel in het eurogebied en een uitgebreide analyse van het schokabsorptievermogen van het stelsel. De Review zal op 29 november 2017 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingen

Herziening van de Verordening met betrekking tot systeemrelevante betalingssystemen en de goedkeuring van ondersteunende juridische documentatie

Op 3 november 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2017/32 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen, en aan drie ondersteunende rechtsinstrumenten, namelijk Besluit ECB/2017/33 betreffende procedurele aspecten inzake de oplegging van corrigerende maatregelen wegens niet-inachtneming van Verordening (EU) nr. 795/2014, Verordening ECB/2017/34 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen, en Besluit ECB/2017/35 betreffende de methode voor de berekening van sancties wegens inbreuken op de oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen. In de wijzigingsverordening is rekening gehouden met de in het kader van de daarmee verband houdende openbare raadpleging ontvangen commentaren, waarvan enkele aanleiding vormden tot verduidelijkingen. Met dat doel heeft de Raad van Bestuur besloten een door het Eurosysteem/ESCB-Comité Marktinfrastructuur en Betalingsverkeer opgestelde toelichting te publiceren om een goed begrip van de wijzigingen en hun onderliggende motivatie te bevorderen. De rechtsinstrumenten en de toelichting zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Verandering in de samenstelling van de Market Infrastructure Board

Op 15 november 2017 heeft de Raad van Bestuur ter vervanging van Ron Berndsen, met onmiddellijke ingang en tot 31 januari 2019, Kirsi Ripatti, Senior Adviser bij Suomen Pankki – Finlands Bank, benoemd als lid van de Raad voor Marktinfrastructuur (Market Infrastructure Board – MIB). De samenstelling van de MIB is beschikbaar op de website van de ECB.

Toezichtsrapport van het Eurosysteem 2016

Op 20 november 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het toezichtsrapport van het Eurosysteem van 2016 en aan de publicatie ervan op de website van de ECB. In het rapport worden een overzicht gegeven van de toezichtswerkzaamheden die het Eurosysteem heeft uitgevoerd in de periode medio 2014-eind 2016. Daarnaast wordt erin ingegaan op de activiteiten en ontwikkelingen in het eerste deel van 2017 en vooruitgekeken op de belangrijkste werkzaamheden die worden voorzien op het terrein van het toezicht op financiëlemarktinfrastructuren en betalingsinstrumenten in de nabije toekomst. In het rapport zijn tevens enkele artikelen opgenomen over onderwerpen zoals directe betalingen, cyberbestendigheid en de in de technische reguleringsstandaarden van de tweede Richtlijn betreffende betalingsdiensten vastgelegde vereisten voor sterke cliëntenauthentificatie en gemeenschappelijke en veilige communicatie. Het rapport is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake de rol van Národná banka Slovenska in het toezicht op de opleiding van financiële intermediairs en financiële agenten

Op 27 oktober 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het ministerie van Financiën van de Slowaakse Republiek, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/43.

ECB-Advies inzake betalingsdiensten in Cyprus

Op 27 oktober 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Cypriotische minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/44.

ECB-Advies inzake wijzigingen van het Uniekader voor kapitaalvereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

Op 8 november 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/46.

ECB-Advies betreffende herzieningen van het crisisbeheerkader van de Unie

Op 8 november 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/47.

ECB-Advies inzake steun voor kredietnemers van hypothecaire leningen voor woningaankoop die in een moeilijke financiële situatie verkeren en steun voor vrijwillige herstructurering van in een vreemde valuta luidende of geïndexeerde leningen voor woningaankoop in Polen

Op 9 november 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/48.

Corporate governance

Herziening van het mandaat van het Auditcomité

Op 2 november 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een herzien mandaat voor het Auditcomité. Deze herziening heeft geleid tot een paar kleine wijzigingen, voornamelijk ten gevolge van ontwikkelingen bij de ECB en om rekening te houden met best practices die zijn waargenomen in het mandaat voor auditcomité's bij relevante peer-organisaties. Het herziene mandaat is beschikbaar op de website van de ECB.

Jaarrekening van de ECB

Op 16 november 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2017/36 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2247 betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank. Het financiëleverslaggevingskader van de ECB wordt gewijzigd om rekening te houden met een verandering in de controlestandaard ISA 700 "Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements". Het wijzigingsbesluit zal ervoor zorgen dat het rapportagekader van de ECB de ECB in staat blijft stellen een ongeclausuleerde door haar accountant opgestelde controleverklaring inzake de getrouwheid van haar jaarrekening te verkrijgen. Het Besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

Statistieken

Publicatie van nieuwe statistieken betreffende de eurogeldmarkt

Op 15 november 2017 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van de reguliere publicatie van statistieken betreffende de eurogeldmarkt op basis van de gedetailleerde gegevens uit de Money Market Statistical Reporting (MMSR), in overeenstemming met het kwaliteitskader voor statistieken van de ECB en overeenkomstig de door het ESCB gedane openbare toezegging ten aanzien van Europese statistieken. Deze statistieken omvatten de totale omzetbedragen en gewogen gemiddelde rentevoeten gedurende de reserveaanhoudingsperiode van de ECB in het marktsegment voor niet door zekerheden gedekte instrumenten en de gemiddelde dagelijkse volumes gedurende de aanhoudingsperiode voor de looptijden, waarvoor voldoende gegevens voorhanden zijn. De eerste publicatie, die tot doel heeft de markttransparantie te vergroten en de werking van de geldmarkt te verbeteren, vond plaats op 21 november 2017. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

ECB-besluit inzake de significantie van een onder toezicht staande kredietinstelling

Op 9 november 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel door de Raad van Toezicht met betrekking tot de significantie van een onder toezicht staande kredietinstelling. De lijst van onder toezicht staande entiteiten wordt regelmatig geactualiseerd en is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media