Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

listopad 2017

Tržní operace

Způsobilost pro nákupy dluhopisů s podmíněným prodloužením doby splatnosti v rámci třetího programu nákupu krytých dluhopisů (CBPP3)

Rada guvernérů přijala 20. listopadu 2017 rozhodnutí ECB/2017/37, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů. Změna odráží rozhodnutí přijaté Radou guvernérů 4. října 2017 vyloučit od 1. února 2018 kryté dluhopisy běžně označované jako kryté dluhopisy s podmíněným prodloužením doby splatnosti (conditional pass-through covered bonds) z nákupů v rámci CBPP3, jsou-li emitovány subjektem s prvním nejlepším úvěrovým hodnocením pod stupněm úvěrové kvality 3. Rozhodnutí odráží potenciálně vyšší rizika spojená s těmito nástroji, která souvisejí s jejich složitou strukturou, kdy několik předem vymezených událostí může vést k výraznému prodloužení doby splatnosti dluhopisu a ke změně platební struktury. Rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita

Publikace „Financial Stability Review”, listopad 2017

Rada guvernérů schválila 22. listopadu 2017 vydání publikace „Financial Stability Review”, listopad 2017, která se zabývá hlavními zdroji rizika pro finanční systém eurozóny a jeho zranitelností a rovněž poskytuje komplexní analýzu jeho kapacity absorbovat šoky. Na internetových stránkách ECB bude zveřejněna 29. listopadu 2017.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Přezkum nařízení o systémově významných platebních systémech a přijetí podpůrných právních podkladů

Rada guvernérů přijala 3. listopadu 2017 nařízení ECB/2017/32, kterým se mění nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy, a tři podpůrné právní akty, jmenovitě rozhodnutí ECB/2017/33 o procesních aspektech ukládání nápravných opatření v případě neplnění nařízení (EU) č. 795/2014, nařízení ECB/2017/34, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce, a rozhodnutí ECB/2017/35 o metodice pro výpočet sankcí za porušení požadavků v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy. Pozměňovací nařízení zohledňuje připomínky obdržené v rámci související veřejné konzultace, z nichž některé poukázaly na to, že je potřeba vysvětlení. Za tímto účelem Rada guvernérů rozhodla zveřejnit komentář připravený výborem Eurosystému/ESCB pro tržní infrastrukturu a platební systémy s cílem podpořit správné pochopení významu změn a jejich smyslu. Právní akty a komentář jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změna složení Rady pro tržní infrastrukturu

Rada guvernérů s okamžitou účinností jmenovala 15. listopadu 2017 Kirsi Ripattiovou, seniorní poradkyni v Suomen Pankki – Finlands Bank, do funkce členky Rady pro tržní infrastrukturu (MIB) namísto Rona Berndsena, a to do 31. ledna 2019. Složení Rady pro tržní infrastrukturu je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zpráva Eurosystému o dozoru za rok 2016

Rada guvernérů schválila 20. listopadu 2017 zprávu Eurosystému o dozoru za rok 2016 a její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Zpráva popisuje činnosti dozoru, které Eurosystém vykonával v období od poloviny roku 2014 do konce roku 2016. Dále pokrývá činnosti dozoru a vývoj v první části roku 2017, a pokud jde o další vývoj, zabývá se hlavními činnostmi plánovanými v oblasti dozoru nad infrastrukturami finančního trhu a platebními nástroji v blízké budoucnosti. Zpráva rovněž zahrnuje několik článků na téma okamžitých plateb, kybernetické odolnosti a požadavků vyplývajících ze směrnice o platebních službách 2 – regulačních technických norem pro důkladné ověřování totožnosti zákazníků a jednotnou a bezpečnou komunikaci. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k úloze Národní banky Slovenska při dohledu nad vzděláváním finančních zprostředkovatelů

Rada guvernérů přijala 27. října 2017 stanovisko CON/2017/43 na žádost Ministerstva financí Slovenské republiky.

Stanovisko ECB k platebním službám na Kypru

Rada guvernérů přijala 27. října 2017 stanovisko CON/2017/44 na žádost kyperského ministra financí.

Stanovisko ECB ke změnám unijního rámce kapitálových požadavků pro úvěrové instituce a investiční podniky

Rada guvernérů přijala 8. listopadu 2017 stanovisko CON/2017/46 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k úpravám rámce Unie pro řízení krizí

Rada guvernérů přijala 8. listopadu 2017 stanovisko CON/2017/47 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k podpoře dlužníků z úvěrů na bydlení, kteří se nacházejí v těžké finanční situaci, a k podpoře dobrovolné restrukturalizace úvěrů na bydlení denominovaných nebo indexovaných v cizí měně v Polsku.

Rada guvernérů přijala 9. listopadu 2017 stanovisko CON/2017/48 na žádost polského parlamentu.

Správa a řízení

Přezkum mandátu Výboru pro audit

Rada guvernérů schválila 2. listopadu 2017 upravený mandát Výboru pro audit. Výsledkem přezkumu je několik změn, které odrážejí především vývoj v ECB a zohledňují osvědčené postupy stanovené v mandátech výborů pro audit odpovídajících referenčních organizací. Upravený mandát je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Roční účetní závěrka ECB

Rada guvernérů přijala 16. listopadu 2017 rozhodnutí ECB/2017/36, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2247 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky. Upravuje se rámec finančního výkaznictví ECB s cílem zohlednit změnu v mezinárodním auditorském standardu ISA 700 „formulace výroku a zprávy auditora k účetní závěrce“. Pozměňovací rozhodnutí zajistí, aby rámec vykazování ECB jí nadále umožňoval přijímat nezměněný výrok auditora o „věrném a poctivém obraze” její roční účetní závěrky. Rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Statistika

Zveřejnění nové statistiky trhů s eurem

Rada guvernérů vzala 15. listopadu 2017 na vědomí pravidelnou publikaci o statistice trhů s eurem založené na podrobných údajích statistiky peněžních trhů (MMSR), a to v souladu s rámcem ECB pro kvalitu statistik a veřejným závazkem Evropského systému centrálních bank v oblasti evropské statistiky. Tato statistika zahrnuje celkový objem částek a vážené průměrné sazby po dobu udržovacího období ECB pro minimální rezervy na segmentu nezajištěného trhu a průměrné denní objemy během udržovacího období pro doby splatnosti, k nimž jsou k dispozici dostatečné údaje. K prvnímu takovému zveřejnění, jehož účelem bylo podpořit transparentnost trhu a zlepšit fungování peněžního trhu, došlo 21. listopadu 2017. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Rozhodnutí ECB o významu dohlížené úvěrové instituce

Rada guvernérů nevznesla 9. listopadu 2017 námitky vůči návrhu Rady dohledu, pokud jde o význam jedné dohlížené úvěrové instituce. Seznam dohlížených subjektů je pravidelně aktualizován a k dispozici je na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média