Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

studeni 2017.

Tržišne operacije

Prihvatljivost pokrivenih obveznica s uvjetovanim produljenjem dospijeća za kupnju u sklopu trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica

Upravno vijeće donijelo je 20. studenoga 2017. Odluku ESB/2017/37 o izmjeni Odluke ESB/2014/40 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica. Izmjena je posljedica odluke koju je Upravno vijeće donijelo 4. listopada 2017. da se pokrivene obveznice koje se obično nazivaju pokrivene obveznice s uvjetovanim produljenjem dospijeća (engl. conditional pass-through covered bonds) od 1. veljače 2018. izuzmu iz kupnji u sklopu trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica ako njihov izdavatelj ima najbolji rejting ispod trećeg razreda kreditne kvalitete (CQS3). Tako je odlučeno jer su ti instrumenti povezani s mogućim većim rizikom zbog svoje složene strukture koja omogućuje znatno produljenje dospijeća obveznice i promjenu strukture plaćanja u slučaju nastanka određenih događaja. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a i bit će objavljena u Službenom listu Europske unije.

Financijska stabilnost

Pregled financijske stabilnosti iz studenoga 2017.

Upravno vijeće odobrilo je 22. studenoga 2017. objavu novog Pregleda financijske stabilnosti (Financial Stability Review – November 2017), u kojem se razmatraju glavni izvori rizika za stabilnost financijskog sustava europodručja i njegove ranjive točke te iznosi cjelovita analiza sposobnosti financijskog sustava europodručja da apsorbira šokove. Pregled će se objaviti na mrežnim stranicama ESB-a 29. studenoga 2017.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Revizija uredbe o sistemski važnim platnim sustavima i donošenje popratnih pravnih akata

Upravno vijeće donijelo je 3. studenoga 2017. Uredbu ESB/2017/32 o izmjeni Uredbe (EU) br. 795/2014 o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave te tri popratna pravna akta: Odluku ESB/2017/33 o postupovnim pitanjima u vezi s izricanjem korektivnih mjera zbog nepostupanja u skladu s Uredbom (EU) br. 795/2014, Uredbu ESB/2017/34 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2157/1999 o ovlastima ESB za izricanje sankcija i Odluku ESB/2017/35 o metodologiji izračuna sankcija za povrede nadzornih zahtjeva za sistemski važne platne sustave. U Uredbi o izmjeni uzimaju se u obzir komentari primljeni u sklopu povezanog javnog savjetovanja, među kojima je bilo zahtjeva za objašnjenjima. Upravno vijeće stoga je odlučilo objaviti objašnjenje koje je pripremio Odbor za tržišnu infrastrukturu i platni promet Eurosustava/ESSB-a kako bi doprinijelo razumijevanju razloga za izmjene i samih izmjena. Pravni akti i objašnjenje mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Promjena sastava Odbora za tržišnu infrastrukturu

Upravno vijeće imenovalo je 15. studenoga 2017. višu savjetnicu u nacionalnoj središnjoj banci Suomen Pankki – Finlands Bank Kirsi Ripatti za članicu Odbora za tržišnu infrastrukturu. Ona će na toj dužnosti zamijeniti Rona Berndsena, a imenovanje na razdoblje do 31. siječnja 2019. ima trenutačan učinak. Sastav Odbora za tržišnu infrastrukturu može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izvješće Eurosustava o nadzoru infrastruktura financijskih tržišta i platnih instrumenata za 2016.

Upravno vijeće odobrilo je 20. studenoga 2017. izvješće Eurosustava o nadzoru infrastruktura financijskih tržišta i platnih instrumenata za 2016. i njegovu objavu na mrežnim stranicama ESB-a. U izvješću se opisuju povezane nadzorne aktivnosti koje je Eurosustav provodio u razdoblju od sredine 2014. do kraja 2016. Osim njih, obuhvaćene su nadzorne aktivnosti u prvoj polovici 2017. te glavne predviđene aktivnosti na području nadzora infrastruktura financijskih tržišta i platnih instrumenata u bliskoj budućnosti. Izvješće sadržava nekoliko članaka o trenutnim plaćanjima, kiberotpornosti i zahtjevima za pouzdanu autentifikaciju klijenta te zajedničku i sigurnu komunikaciju iz regulatornih tehničkih standarda u skladu s drugom direktivom o platnim uslugama. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska u nadzoru izobrazbe za financijske posrednike i financijske agente

Upravno vijeće donijelo je 27. listopada 2017. Mišljenje CON/2017/43 na zahtjev slovačkog Ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o platnim uslugama na Cipru

Upravno vijeće donijelo je 27. listopada 2017. Mišljenje CON/2017/44 na zahtjev ciparskog ministra financija.

Mišljenje ESB-a o izmjenama okvira Unije za kapitalne zahtjeve kreditnih institucija i investicijskih društava

Upravno vijeće donijelo je 8. studenoga 2017. Mišljenje CON/2017/46 na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta.

Mišljenje ESB-a o reviziji okvira Unije za upravljanje kriznim situacijama

Upravno vijeće donijelo je 8. studenoga 2017. Mišljenje CON/2017/47 na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta.

Mišljenje ESB-a o potpori za imatelje stambenih kredita koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji i potpori za dobrovoljno restrukturiranje stambenih kredita denominiranih ili indeksiranih u stranoj valuti u Poljskoj

Upravno vijeće donijelo je 9. studenoga 2017. Mišljenje CON/2017/48 na zahtjev poljskog parlamenta.

Upravljanje

Preispitivanje mandata Odbora za reviziju

Upravno vijeće odobrilo je 2. studenoga 2017. revidirani mandat Odbora za reviziju. Preispitivanje mandata dovelo je do nekoliko manjih izmjena, uglavnom zbog razvoja situacije u ESB-u i po uzoru na najbolje prakse odbora za reviziju u bitnim usporedivim organizacijama. Revidirani mandat može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Godišnji financijski izvještaji ESB-a

Upravno vijeće donijelo je 16. studenoga 2017. Odluku ESB/2017/36 o izmjeni Odluke (EU) 2016/2247 o godišnjim financijskim izvještajima Europske središnje banke. Okvir ESB-a za financijsko izvještavanje izmijenjen je zbog izmjene revizijskog standarda MRevS 700 »Formiranje mišljenja i izvješćivanje o financijskim izvještajima«. Zahvaljujući Odluci o izmjeni izvještajni okvir ESB-a i dalje će ESB-u omogućavati dobivanje nemodificirana mišljenja o »točnom i objektivnom prikazu« u revizorovom izvješću u sklopu godišnjih financijskih izvještaja. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Statistika

Objava novih statističkih podataka o eurskom tržištu novca

Upravno vijeće primilo je 15. studenoga 2017. na znanje redovitu objavu statističkih podataka o eurskom tržištu novca na temelju dostavljenih granularnih podataka o tržištu novca, koja je u skladu s okvirom ESB-a za kvalitetu statističkih podataka i javno preuzetom obvezom Europskog sustava središnjih banaka glede europske statistike. Objavljeni statistički podatci obuhvaćaju ukupne iznose prometa i ponderirane prosječne kamatne stope u ESB-ovu razdoblju održavanja na neosiguranom segmentu tržišta te prosječne dnevne ukupne iznose u razdoblju održavanja za dospijeća za koja je dostupno dovoljno podatka. Prva je takva objava radi povećanja tržišne transparentnosti i poboljšanja djelovanja tržišta novca bila 21. studenoga 2017. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Odluka ESB-a o značajnosti nadziranih kreditnih institucija

Upravno vijeće nije 9. studenoga 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora o značajnosti jedne nadzirane kreditne institucije. Popis nadziranih subjekata redovito se posuvremenjuje i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije