Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Listopad 2017

Operacje rynkowe

Kwalifikacja zabezpieczonych obligacji typu conditional pass-through do zakupów w ramach programu CBPP3

20 listopada 2017 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2017/37 zmieniającą decyzję EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji. Zmiana odzwierciedla decyzję Rady z 4 października 2017 o wyłączeniu z zakupów w ramach programu CBPP3, z dniem 1 lutego 2018, zabezpieczonych obligacji typu conditional pass-through, jeśli zostały one wyemitowane przez podmiot, którego najlepszy rating emitenta jest poniżej poziomu CQS3. Decyzja odzwierciedla potencjalnie wyższe ryzyko związane z tymi instrumentami, które wynika z ich złożonej struktury, polegające na tym, że różne uprzednio zdefiniowane zdarzenia mogą doprowadzić do znacznego wydłużenia zapadalności obligacji i zmiany struktury płatności. Decyzja zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Stabilność finansowa

Raport o stabilności finansowej – listopad 2017

22 listopada 2017 Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Financial Stability Review November 2017, który przedstawia główne źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego strefy euro i słabości tego systemu oraz kompleksową analizę jego odporności na szoki. Raport ma zostać opublikowany na stronie internetowej EBC 29 listopada 2017.

Infrastruktura rynku i płatności

Przegląd rozporządzenia w sprawie systemów płatności o znaczeniu systemowym i przyjęcie pomocniczej dokumentacji prawnej

3 listopada 2017 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2017/32 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym oraz trzy pomocnicze akty prawne: decyzję EBC/2017/33 w sprawie aspektów proceduralnych dotyczących nakładania środków korygujących w związku z niezastosowaniem się do rozporządzenia (UE) nr 795/2014, rozporządzenie EBC/2017/34 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 w sprawie uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji oraz decyzję EBC/2017/35 w sprawie metodologii obliczania wysokości sankcji za naruszenia wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym. W rozporządzeniu zmieniającym uwzględniono uwagi otrzymane w ramach odnośnych konsultacji społecznych, dotyczące m.in. potrzeby wyjaśnienia pewnych kwestii. W związku z tym Rada Prezesów postanowiła opublikować notę objaśniającą opracowaną przez Komitet Eurosystemu/ESBC ds. Płatności i Infrastruktury Rynku, aby zapewnić, że zmiany i ich uzasadnienie zostaną dobrze zrozumiane. Przyjęte akty i nota są dostępne na stronie internetowej EBC.

Zmiana w składzie Rady ds. Infrastruktury Rynku

15 listopada 2017 Rada Prezesów powołała Kirsi Ripatti, piastującą stanowisko starszego doradcy w Suomen Pankki – Finlands Bank, na członka Rady ds. Infrastruktury Rynku (MIB) w miejsce Rona Berndsena, ze skutkiem natychmiastowym, na okres do 31 stycznia 2019. Skład MIB jest podany na stronie internetowej EBC.

Raport Eurosystemu w sprawie nadzoru zwierzchniego za rok 2016

20 listopada 2017 Rada Prezesów zatwierdziła raport Eurosystemu w sprawie nadzoru zwierzchniego za rok 2016 i zgodziła się na jego publikację na stronie internetowej EBC. Raport zawiera opis działań Eurosystemu w zakresie nadzoru zwierzchniego w okresie od połowy 2014 do końca 2016 roku. Obejmuje także działania i wydarzenia z pierwszej części 2017 roku oraz przedstawia główne zamierzenia w dziedzinie nadzoru zwierzchniego nad infrastrukturami rynku finansowego i instrumentami płatniczymi na najbliższą przyszłość. Zawiera ponadto kilka artykułów, w tym na temat płatności natychmiastowych, odporności na zagrożenia cybernetyczne oraz wymogów określonych w regulacyjnych standardach technicznych do drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych, dotyczących silniejszego uwierzytelniania klientów oraz wspólnej i bezpiecznej komunikacji. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie roli Národná banka Slovenska w nadzorze nad działalnością edukacyjną na rzecz pośredników i agentów finansowych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/43 w dniu 27 października 2017 na wniosek ministerstwa finansów Słowacji.

Opinia EBC w sprawie usług płatniczych na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/44 w dniu 27 października 2017 na wniosek cypryjskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie zmian unijnych ram prawnych dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/46 w dniu 8 listopada 2017 na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie zmian ram prawnych Unii w zakresie zarządzania kryzysowego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/47 w dniu 8 listopada 2017 na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz wsparcia dobrowolnej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/48 w dniu 9 listopada 2017 na wniosek Sejmu RP.

Zarządzanie wewnętrzne

Przegląd mandatu Komitetu ds. Audytu

2 listopada 2017 Rada Prezesów zatwierdziła znowelizowany mandat Komitetu ds. Audytu. Wynikiem przeglądu mandatu było kilka drobnych modyfikacji, wprowadzonych przede wszystkim dla odzwierciedlenia zmian, jakie zaszły w EBC, oraz uwzględnienia najlepszych praktyk wskazanych w mandatach komitetów ds. audytu w porównywalnych organizacjach. Znowelizowany mandat jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Roczne sprawozdanie finansowe EBC

16 listopada 2017 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2017/36 zmieniającą decyzję (UE) 2016/2247 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego. Zmiana ram sprawozdawczości finansowej EBC ma na celu uwzględnienie zmiany standardu rewizji finansowej MSB 700 „Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawozdań finansowych”. Decyzja zmieniająca sprawi, że ramy sprawozdawczości EBC będę mu w dalszym ciągu umożliwiać uzyskiwanie w raporcie biegłego rewidenta niezmienionej opinii o rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnej z zasadą „prawdziwego i rzetelnego obrazu”. Decyzja jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Statystyka

Publikacja nowych statystyk dotyczących rynku pieniężnego euro

15 listopada 2017 Rada Prezesów zapoznała się z podlegającymi regularnej publikacji statystykami rynku pieniężnego euro, opartymi na granularnych danych wskazanych w rozporządzeniu w sprawie statystyki rynków pieniężnych (MMSR), spójnymi z zasadami jakości statystyk EBC i zgodnymi z publicznym zobowiązaniem Europejskiego Systemu Banków Centralnych dotyczącym statystyki europejskiej. Przedstawione statystyki obejmują kwoty łącznych obrotów i ważone średnie stopy za okres utrzymywania rezerwy w EBC w odniesieniu do niezabezpieczonego segmentu rynku oraz średnie wolumeny dzienne w okresie rezerwowym w podziale na okresy zapadalności (tenory), dla których dostępne są wystarczające dane. Statystyki te, których celem jest zwiększenie przejrzystości i usprawnienie funkcjonowania rynku pieniężnego, zostały opublikowane po raz pierwszy 21 listopada 2017. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Decyzja EBC w sprawie istotności nadzorowanej instytucji kredytowej

9 listopada 2017 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru w sprawie istotności jednej z nadzorowanych instytucji kredytowych. Wykaz nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowany i dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami