Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

November 2017

Operácie na trhu

Akceptovateľnosť krytých dlhopisov so štruktúrou conditional pass-through v nákupoch v rámci programu CBPP3

Dňa 20. novembra 2017 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2017/37, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov. Zmena zohľadňuje rozhodnutie Rady guvernérov zo 4. októbra 2017 vylúčiť od 1. februára 2018 z nákupov v rámci programu CBPP3 kryté dlhopisy bežne označované ako kryté dlhopisy so štruktúrou conditional pass-through, ak ich vydal subjekt, ktorého najlepší rating eminenta nedosahuje stupeň 3 kreditnej kvality. Rozhodnutie prihliada na potenciálne vyššie riziká spojené s týmito nástrojmi súvisiace s ich zložitou štruktúrou, pri ktorej rôzne vopred vymedzené udalosti môžu viesť k významnému predĺženiu splatnosti dlhopisu a k prechodu na inú platobnú štruktúru. Rozhodnutie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie i na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita

Správa o finančnej stabilite z novembra 2017

Dňa 22. novembra 2017 Rada guvernérov schválila zverejnenie novembrového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review – November 2017), ktorá skúma hlavné zdroje rizík a slabé miesta ohrozujúce finančný systém eurozóny a obsahuje komplexnú analýzu jeho schopnosti absorbovať šoky. Správa bude 29. novembra 2017 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Revízia nariadenia o systémovo dôležitých platobných systémoch a prijatie podpornej právnej dokumentácie

Dňa 3. novembra 2017 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2017/32, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 795/2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami, a tri podporné právne akty – rozhodnutie ECB/2017/33 o procesných aspektoch ukladania opatrení na nápravu v prípade nedodržania nariadenia (EÚ) č. 795/2014, nariadenie ECB/2017/34, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve Európskej centrálnej banky ukladať sankcie, a rozhodnutie ECB/2017/35 o metodike výpočtu výšky sankcií za porušenie požiadaviek v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami. Nové nariadenie zohľadňuje pripomienky prijaté v rámci príslušnej verejnej konzultácie, z ktorých niektoré poukázali na nutnosť ďalších objasnení. Rada guvernérov sa v tejto súvislosti rozhodla zverejniť vysvetlivky vypracované Výborom Eurosystému/ESCB pre platobný styk a trhovú infraštruktúru s cieľom zaistiť správne pochopenie zmien a ich podstaty. Právne predpisy aj vysvetlivky sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmena v zložení Rady pre trhovú infraštruktúru

Dňa 15. novembra 2017 Rada guvernérov vymenovala Kirsi Ripattiovú, vyššiu poradkyňu v Suomen Pankki – Finlands Bank, za členku Rady pre trhovú infraštruktúru (Market Infrastructure Board – MIB) namiesto Rona Berndsena, a to s okamžitou platnosťou až do 31. januára 2019. Zloženie MIB je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa Eurosystému o činnosti dohľadu za rok 2016

Dňa 20. novembra 2017 Rada guvernérov schválila správu Eurosystému o činnosti dohľadu za rok 2016 a jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. V správe sa opisujú činnosti Eurosystému v oblasti dohľadu v období od polovice roka 2014 do konca roka 2016. Sú v nej zahrnuté aj činnosti a vývoj v oblasti dohľadu v prvej časti roka 2017. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, opisujú sa v nej hlavné činnosti plánované v oblasti dohľadu nad infraštruktúrami finančného trhu a platobnými nástrojmi v blízkej budúcnosti. Správa tiež obsahuje niekoľko článkov zaoberajúcich sa okamžitými platbami, odolnosťou proti kybernetickým útokom a požiadavkami na dôkladné overovanie identity zákazníka a jednotnú a bezpečnú komunikáciu podľa regulačných technických predpisov v zmysle smernice o platobných službách 2. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k  úlohe Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad vzdelávaním finančných sprostredkovateľov a finančných agentov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/43 dňa 27. októbra 2017 na žiadosť ministerstva financií Slovenskej republiky.

Stanovisko ECB k platobným službám na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/44 dňa 27. októbra 2017 na žiadosť cyperského ministra financií.

Stanovisko ECB k zmenám rámca Únie pre kapitálové požiadavky úverových inštitúcií a investičných spoločností

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/46 dňa 8. novembra 2017 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k úpravám rámca Únie pre krízové riadenie

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/47 dňa 8. novembra 2017 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k podpore dlžníkov čerpajúcich úvery na bývanie v ťažkých finančných situáciách a k podpore dobrovoľnej reštrukturalizácie úverov na bývanie denominovaných alebo indexovaných v cudzej mene v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/48 dňa 9. novembra 2017 na žiadosť poľského parlamentu.

Správa a riadenie

Revízia mandátu Výboru pre audit

Dňa 2. novembra 2017 Rada guvernérov schválila upravený mandát Výboru pre audit. Revízia viedla k niekoľkým menším zmenám vyplývajúcim najmä z vývoja situácie v ECB a prihliadajúcim na osvedčené postupy, ktoré boli identifikované v mandátoch výborov pre audit príslušných referenčných organizácií. Upravený mandát je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Ročná účtovná závierka ECB

Dňa 16. novembra 2017 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2017/36, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2247 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky. Dochádza k zmene rámca finančného vykazovania ECB s cieľom zohľadniť zmenu v štandarde auditu ISA 700 „Vyjadrenie stanoviska a predkladanie správ o finančných výkazoch“. Nové rozhodnutie zabezpečí, aby mohla ECB na základe svojho vykazovacieho rámca aj naďalej prijímať nezmenené stanovisko audítora o „pravdivom a vernom obraze“ jej ročnej účtovnej závierky. Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Zverejňovanie nových štatistík o peňažnom trhu v eurách

Dňa 15. novembra 2017 Rada guvernérov vzala na vedomie pravidelné zverejňovanie štatistík o peňažnom trhu v eurách vychádzajúcich z podrobných údajov v rámci štatistického vykazovania údajov o peňažných trhoch (Money Market Statistical Reporting – MMSR), a to v súlade s rámcom ECB pre kvalitu štatistík a s verejným záväzkom Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti európskej štatistiky. Tieto štatistiky zahŕňajú celkové sumy a vážené priemerné sadzby počas udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv ECB v nezabezpečenom trhovom segmente a priemerné denné objemy počas udržiavacieho obdobia pre splatnosti, pre ktoré je k dispozícii dostatok údajov. Tieto štatistiky boli prvý raz zverejnené 21. novembra 2017. Cieľom ich zverejňovania je zvýšiť transparentnosť trhu a zlepšiť fungovanie peňažného trhu. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Rozhodnutie ECB o významnosti dohliadanej úverovej inštitúcie

Dňa 9. novembra 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad týkajúcemu sa významnosti jednej z dohliadaných úverových inštitúcií. Zoznam dohliadaných subjektov sa pravidelne aktualizuje a je dostupný na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá