Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

marraskuu 2017

Markkinaoperaatiot

Ehdollisten katettujen pass-through-joukkovelkakirjojen ostokelpoisuus kolmannessa katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelmassa

EKP:n neuvosto antoi 20.11.2017 päätöksen EKP/2017/37, jolla muutetaan katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta annettua päätöstä EKP/2014/40. Sillä saatetaan lainvoimaiseksi EKP:n neuvoston 4.10.2017 tekemä päätös, jonka mukaan ohjelmassa ei 1.2.2018 alkaen enää osteta sellaisia ehdollisia katettuja pass-through-joukkovelkakirjalainoja, joiden liikkeeseenlaskijan paras luottoluokitus on alle eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luokitusasteikon luokan 3 (CQS3). Päätös perustuu lainojen monimutkaisesta rakenteesta johtuviin mahdollisesti suuriinkin riskeihin: ennalta määritetyt tapahtumat voivat johtaa lainan maturiteetin merkittävään pitenemiseen tai maksurakenteen muuttumiseen. Muutospäätös on julkaistu EKP:n verkkosivuilla, ja se julkaistaan myöhemmin myös Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Rahoitusvakaus

Marraskuun 2017 selonteko rahoitusjärjestelmän vakaudesta

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.11.2017 julkaistavaksi marraskuun 2017 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review”). Selonteossa arvioidaan euroalueen rahoitusjärjestelmän suurimpia heikkouksia ja tärkeimpiä siihen liittyviä riskitekijöitä sekä analysoidaan kattavasti rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä häiriöistä. Selonteko on tarkoitus julkaista EKP:n verkkosivuilla 29.11.2017.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevan asetuksen arviointi ja asiaan liittyvien oikeudellisten asiakirjojen hyväksyminen.

EKP:n neuvosto antoi 3.11.2017 asetuksen EKP/2017/32, jolla muutetaan systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista annettua asetusta (EU) N:o 795/2014. Lisäksi se antoi kolme muuta asiaan liittyvää säädöstä: päätös EKP/2017/33 asetuksen (EU) N:o 795/2014 noudattamatta jättämisestä määrättäviä korjaavia toimenpiteitä koskevista menettelykysymyksistä, asetus EKP/2017/34 Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen (EY) N:o 2157/1999 muuttamisesta sekä päätös EKP/2017/35 menetelmästä, jonka mukaan systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevien yleisvalvontavaatimusten rikkomisesta määrättävät seuraamukset lasketaan. Muutosasetuksessa on otettu huomioon asetusluonnoksesta järjestetyn kuulemismenettelyn yhteydessä saadut kommentit. Niiden pohjalta on selvennetty joitakin asetuksen kohtia, ja lisäksi EKP:n neuvosto päätti julkaista eurojärjestelmän/EKPJ:n maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean valmisteleman selvityksen, joka auttaa hahmottamaan asetuksen muutoksia ja niiden taustalla olevia syitä. Säädökset ja selvitys ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Muutos markkinainfrastruktuurilautakunnan kokoonpanoon

EKP:n neuvosto nimitti 15.11.2017 Suomen Pankissa vanhempana neuvonantajana työskentelevän Kirsi Ripatin markkinainfrastruktuurilautakunnan jäseneksi Ron Berndsenin tilalle. Ripatin toimikausi alkoi välittömästi, ja se päättyy 31.1.2019. Lautakunnan kokoonpano on nähtävissä EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän vuoden 2016 yleisvalvontaraportti

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.11.2017 eurojärjestelmän vuoden 2016 yleisvalvontaraportin ja sen julkaisemisen EKP:n verkkosivuilla. Raportti kattaa eurojärjestelmän yleisvalvontatoimet vuoden 2014 puolivälistä vuoden 2016 loppuun. Raportissa käsitellään myös vuoden 2017 alkupuoliskon yleisvalvontatoimia ja niihin liittyvää kehitystä sekä keskeisimpiä tulevia toimia rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurien ja maksuvälineiden yleisvalvonnassa. Muita tarkasteltavia aiheita ovat pikamaksut, kyberturvallisuus sekä toista maksupalveludirektiiviä täydentävät tekniset sääntelystandardit, joissa asetetaan vaatimukset asiakkaan vahvalle tunnistamiselle sekä yhteisille ja turvallisille viestintästandardeille. Raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Národná banka Slovenskan roolista rahoituksen välittäjille ja muille finanssialan välittäjille tarjottavan koulutuksen valvonnassa

EKP:n neuvosto antoi 27.10.2017 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/43.

EKP:n lausunto maksupalveluista Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 27.10.2017 Kyproksen valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2017/44.

EKP:n lausunto luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskeviin vakavaraisuusvaatimuksiin liittyvään unionin säännöstöön tehtävistä muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 8.11.2017 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2017/46.

EKP:n lausunto unionin kriisinhallintakehyksen muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 8.11.2017 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2017/47.

EKP:n lausunto tuesta vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville asuntolainavelallisille sekä tuesta ulkomaan valuutan määräisten tai ulkomaan valuuttaan indeksoitujen asuntovelkojen uudelleenjärjestämiseksi vapaaehtoisesti Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 9.11.2017 Puolan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2017/48.

Hallinto ja valvonta

Tarkastuskomitean mandaatin tarkistus

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.11.2017 tarkastuskomitean uudistetun mandaatin. Tarkistuksessa mandaattiin tehtiin joitakin vähäisiä muutoksia pääasiassa EKP:ssä tapahtuneen kehityksen sekä vertailuorganisaatioiden tarkastuskomiteoiden mandaateista löydettyjen hyvien käytäntöjen pohjalta. Uudistettu mandaatti on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n tilinpäätös

EKP:n neuvosto antoi 16.11.2017 päätöksen EKP/2017/36, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä annettua päätöstä (EU) 2016/2247. EKP:n tilinpäätösperiaatteita muutetaan, jotta niissä otettaisiin huomioon ISA 700 -tilintarkastusstandardin (”Tilinpäätöstä koskevan lausunnon laatiminen ja kertomuksen antaminen”) uudistus. Muutosten myötä EKP:n tilinpäätösperiaatteet mahdollistavat jatkossakin sen, että EKP saa tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastajan vakiomuotoisen lausunnon siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot. Päätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

Uusia tilastoja euroalueen rahamarkkinoista

EKP:n neuvosto tarkasteli 15.11.2017 uusia säännöllisesti julkaistavia euroalueen rahamarkkinatilastoja, jotka laaditaan yksityiskohtaisen rahamarkkinatilastoraportoinnin tietojen pohjalta. Tilastoinnissa noudatetaan EKP:n tilastoinnin laatujärjestelmää sekä EKPJ:n tilastoinnin perustaa. Uusissa tilastoissa on tiedot vakuudettomien sopimusten markkinoiden yhteenlasketuista transaktiovolyymeista ja painotetuista keskikoroista kunakin EKP:n vähimmäisvarantojen pitoajanjaksona sekä pitoajanjakson keskimääräisestä päivittäisestä transaktiovolyymista niissä maturiteeteissa, joista on riittävästi tietoja saatavissa. Uusien tilastojen tarkoituksena on tehostaa rahamarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja edistää niiden toimintaa. Tilastot julkaistiin ensimmäisen kerran 21.11.2017. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Pankkivalvonta

EKP:n päätös valvottavan yhteisön merkittävyydestä

EKP:n neuvosto jätti 9.11.2017 vastustamatta valvontaelimen päätösluonnosta erään valvottavan luottolaitoksen merkittävyydestä. Luetteloa valvottavista laitoksista päivitetään säännöllisesti, ja se on nähtävissä EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle