Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2017

Tržne operacije

Primernost kritih obveznic s pogojno možnostjo izplačila za nakup v okviru tretjega programa nakupa kritih obveznic

Svet ECB je 20. novembra 2017 sprejel Sklep ECB/2017/37 o spremembi Sklepa ECB/2014/40 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic. S spremembo se upošteva odločitev, ki jo je Svet ECB sprejel 4. oktobra 2017, in sicer da se od 1. februarja 2018 iz nakupov v okviru tretjega programa nakupa kritih obveznic izključijo krite obveznice, ki se običajno imenujejo conditional pass-through covered bonds (krite obveznice s pogojno možnostjo izplačila imetnikom kritih obveznic iz kritnega premoženja), če jih izda subjekt, katerega najboljša bonitetna ocena za izdajatelja je nižja od stopnje kreditne kvalitete 3. Odločitev odraža potencialno večja tveganja pri teh instrumentih, ki so posledica njihove kompleksne strukture, pri kateri lahko različni vnaprej določeni dogodki povzročijo precejšnje podaljšanje zapadlosti obveznice in spremembo strukture plačil. Sklep bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletnem mestu ECB.

Finančna stabilnost

Pregled finančne stabilnosti, november 2017

Svet ECB je 22. novembra 2017 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti (November 2017 Financial Stability Review). Publikacija ocenjuje glavne vire tveganj za finančni sistem v euroobmočju in njegove ranljive točke ter celovito analizira njegovo sposobnost, da absorbira šoke. Pregled bo na spletnem mestu ECB predvidoma objavljen 29. novembra 2017.

Tržna infrastruktura in plačila

Pregled uredbe o sistemsko pomembnih plačilnih sistemih in sprejetje podporne pravne dokumentacije

Svet ECB je 3. novembra 2017 sprejel Uredbo ECB/2017/32 o spremembi Uredbe (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme ter tri podporne pravne akte, in sicer Sklep ECB/2017/33 o postopkovnih vidikih nalaganja korektivnih ukrepov zaradi neskladnosti z Uredbo (EU) št. 795/2014, Uredbo ECB/2017/34 o spremembi Uredbe (ES) št. 2157/1999 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij ter Sklep ECB/2017/35 o metodologiji za izračun sankcij za kršitve pregledniških zahtev za sistemsko pomembne plačilne sisteme. V uredbi o spremembi so upoštevane pripombe, prejete v s tem povezanem javnem posvetovanju. Nekatere pripombe so izpostavile, da so potrebne dodatne razjasnitve, zato se je Svet ECB odločil objaviti pojasnilo, ki ga je pripravil Odbor Eurosistema/ESCB za tržne infrastrukture in plačila, da bi prispeval k dobremu razumevanju sprememb in razlogov zanje. Pravni akti in pojasnilo so objavljeni na spletnem mestu ECB.

Sprememba sestave Odbora za tržne infrastrukture

Svet ECB je 15. novembra 2017 za članico Odbora za tržne infrastrukture imenoval Kirsi Ripatti, višjo svetovalko v centralni banki Suomen Pankki – Finlands Bank, ki je zamenjala Rona Berndsena. Imenovanje je začelo veljati takoj in se izteče 31. decembra 2019. Sestava odbora je objavljena na spletnem mestu ECB.

Poročilo Eurosistema o pregledu nad delovanjem sistemov 2016

Svet ECB je 20. novembra 2017 odobril Poročilo Eurosistema o pregledu nad delovanjem sistemov 2016 in njegovo objavo na spletnem mestu ECB. Poročilo opisuje dejavnosti pregleda, ki jih je Eurosistem izvajal v obdobju od sredine leta 2014 do konca leta 2016. Zajema tudi dejavnosti pregleda in dogajanja v prvi polovici leta 2017 in se, kar zadeva prihodnje obdobje, nanaša na glavne dejavnosti, ki so v bližnji prihodnosti predvidene na področju pregleda nad infrastrukturo finančnega trga in nad plačilnimi instrumenti. V poročilo je poleg tega vključenih nekaj člankov o takojšnjih plačilih, kibernetski odpornosti in zahtevah iz regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupno in varno komunikacijo na podlagi druge direktive o plačilnih storitvah. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska pri nadzoru izobraževanja finančnih posrednikov in finančnih agentov

Svet ECB je 27. oktobra 2017 Mnenje CON/2017/43 sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o plačilnih storitvah na Cipru

Svet ECB je 27. oktobra 2017 Mnenje CON/2017/44 sprejel na zahtevo ciprskega ministra za finance.

Mnenje ECB o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja

Svet ECB je 8. novembra 2017 Mnenje CON/2017/46 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o spremembah okvira Unije za krizno upravljanje

Svet ECB je 8. novembra 2017 Mnenje CON/2017/47 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o podpori za imetnike stanovanjskih posojil v težkem finančnem položaju in podpori za prostovoljno prestrukturiranje stanovanjskih posojil, denominiranih ali indeksiranih v tuji valuti na Poljskem

Svet ECB je 9. novembra 2017 Mnenje CON/2017/48 sprejel na zahtevo poljskega parlamenta.

Upravljanje in vodenje

Pregled mandata Revizijskega odbora

Svet ECB je 2. novembra 2017 odobril revidiran mandat Revizijskega odbora. Pregled je privedel do nekaj manjših sprememb, ki so predvsem posledica dogodkov v ECB. Z njimi se tudi upoštevajo dobre prakse, prepoznane v mandatu revizijskih odborov iz relevantnih primerljivih organizacij. Revidiran mandat je na voljo na spletnem mestu ECB.

Letni računovodski izkazi ECB

Svet ECB je 16. novembra 2017 sprejel Sklep ECB/2017/36 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2247 o letnih računovodskih izkazih Evropske centralne banke. S spremembo okvira ECB za računovodsko poročanje se upošteva sprememba revizijskega standarda MSR 700 »Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih«. S tem sklepom o spremembi bo okvir ECB za poročanje še naprej omogočal, da bo ECB v poročilu revizorja o letnih računovodskih izkazih prejela neprilagojeno mnenje o »resničnem in poštenem prikazu«. Sklep je na voljo na spletnem mestu ECB.

Statistika

Objava novih statističnih podatkov o eurskem denarnem trgu

Svet ECB se je 15. novembra 2017 seznanil z redno objavo statističnih podatkov o eurskem denarnem trgu, ki temeljijo na podrobnih podatkih iz statistike denarnih trgov in so skladni z okvirom ECB za kakovost statistke ter upoštevajo javno zavezo Evropskega sistema centralnih bank o evropski statistiki. Ti statistični podatki obsegajo skupne zneske prometa in tehtane povprečne obrestne mere v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv v nezavarovanem segmentu trga ter povprečne dnevne obsege v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv za ročnosti, za katere je na voljo dovolj podatkov. Podatki so bili 21. novembra 2017 objavljeni prvič, namen objave pa je povečati preglednost denarnega trga in izboljšati njegovo delovanje. S tem povezano sporočilo za javnost je na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Sklep ECB o pomembnosti nadzorovane kreditne institucije

Svet ECB 9. novembra 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora o pomembnosti ene nadzorovane kreditne institucije. Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja in je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije