Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2017. gada novembris

Tirgus operācijas

Nodrošināto obligāciju ar atmaksas nosacījuma pagarinājumu atbilstība iegādēm NOIP3 ietvaros

Padome 2017. gada 20. novembrī pieņēma Lēmumu ECB/2017/37, ar ko groza Lēmumu ECB/2014/40 par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu. Grozījumi veikti saskaņā ar Padomes 2017. gada 4. oktobrī pieņemto lēmumu no 2018. gada 1. februāra neatļaut NOIP3 ietvaros iegādāties tā dēvētās nodrošinātās obligācijas ar atmaksas nosacījuma pagarinājumu (conditional pass-through covered bonds), ja tās emitējusi iestāde ar pirmo labāko reitingu zem trešās kredītu kvalitātes pakāpes. Lēmums atspoguļo potenciāli augstākus riskus saistībā ar šiem instrumentiem, ko nosaka to sarežģītā struktūra, kas rada iespēju dažādu iepriekš noteiktu elementu rezultātā būtiski pagarināt obligācijas termiņu un mainīt maksājumu struktūru. Lēmums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejams ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte

2017. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2017. gada 22. novembrī atļāva publicēt 2017. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kurā novērtēti galvenie euro zonas finanšu sistēmas risku un ievainojamības avoti un sniegta visaptveroša analīze par tās spēju absorbēt šokus. Pārskatu paredzēts publicēt ECB interneta vietnē 2017. gada 29. novembrī.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu regulas pārskatīšana un ar to saistīto juridisko dokumentu pieņemšana

Padome 2017. gada 3. novembrī pieņēma Regulu ECB/2017/32, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 795/2014 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību, un ar to saistītos trīs tiesību aktus, t.i., Lēmumu ECB/2017/33 par procedūru, kuru ievēro, nosakot koriģējošus pasākumus par neatbilstību Regulas (ES) Nr. 795/2014 noteikumiem, Regulu ECB/2017/34, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2157/1999 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas, un Lēmumu ECB/2017/35 par metodoloģiju, saskaņā ar kuru aprēķina sankcijas par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzības prasību pārkāpumiem. Grozītajā regulā ņemti vērā attiecīgās sabiedriskās apspriešanas kontekstā saņemtie komentāri. Dažos komentāros bija uzsvērta nepieciešamība pēc skaidrojumiem. Tāpēc Padome nolēma publicēt Eurosistēmas/ECBS Tirgus infrastruktūras un maksājumu komitejas sagatavotu skaidrojumu, lai veicinātu labu izpratni par grozījumiem un to pamatā esošajiem apsvērumiem. Tiesību akti un skaidrojums pieejami ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūras valdes sastāva pārmaiņas

Padome 2017. gada 15. novembrī iecēla Suomen Pankki – Finlands Bank vecāko konsultanti Kirsi Ripati (Kirsi Ripatti) par Tirgus infrastruktūras valdes locekli Rona Berndsena (Ron Berndsen) vietā. Kirsi Ripati pilnvaru termiņš sākās nekavējoties un beigsies 2019. gada 31. janvārī. Tirgus infrastruktūras valdes sastāvs pieejams ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas 2016. gada pārraudzības ziņojums

Padome 2017. gada 20. novembrī apstiprināja Eurosistēmas 2016. gada pārraudzības ziņojumu un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Ziņojumā aplūkoti pārraudzības pasākumi, kurus Eurosistēma veikusi laikā no 2014. gada vidus līdz 2016. gada beigām. Tajā aptverti arī 2017. gada 1. pusgadā veiktie pārraudzības pasākumi un norises un runāts par tuvākajā nākotnē iecerētajām svarīgākajām aktivitātēm finanšu tirgu infrastruktūras un maksāšanas instrumentu pārraudzības jomā. Ziņojumā ietverti arī vairāki raksti par ātrajiem maksājumiem, noturību pret kiberuzbrukumiem un Maksājumu pakalpojumu direktīvas II regulatīvo tehnisko standartu prasībām attiecībā uz drošu klientu autentifikāciju un vienotu un drošu komunikāciju. Pārskats pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Národná banka Slovenska lomu finanšu starpnieku un finanšu aģentu izglītības uzraudzībā

Padome 2017. gada 27. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2017/43 pēc Slovākijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par maksājumu pakalpojumiem Kiprā

Padome 2017. gada 27. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2017/44 pēc Kipras finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību kapitāla prasību Savienības regulējumā

Padome 2017. gada 8. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2017/46 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par pārmaiņām Savienības krīzes pārvaldības regulējumā

Padome 2017. gada 8. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2017/47 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par atbalstu mājokļu kredītu ņēmējiem sarežģītā finanšu situācijā un atbalstu ārvalstu valūtā denominētu vai indeksētu mājokļu kredītu brīvprātīgai restrukturēšanai Polijā

Padome 2017. gada 9. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2017/48 pēc Polijas parlamenta lūguma.

Korporatīvā vadība

Audita komitejas pilnvaru pārskatīšana

Padome 2017. gada 2. novembrī apstiprināja Audita komitejas pārskatītās pilnvaras. Pārskatīšanas rezultātā tika izdarīti daži nelieli grozījumi, kuri galvenokārt atspoguļo norises ECB un kuros ņemta vērā atbilstošu līdzīgu organizāciju Audita komiteju pilnvarās identificētā labākā prakse. Pārskatītās pilnvaras pieejamas ECB interneta vietnē.

ECB finanšu pārskati

Padome 2017. gada 16. novembrī pieņēma Lēmumu ECB/2017/36, ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2247 par Eiropas Centrālās bankas gada pārskatiem. ECB finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnēs izdarīti grozījumi, ņemot vērā pārmaiņas 700. starptautiskajā revīzijas standartā "Atzinuma izstrādāšana un ziņojumu sagatavošana par finanšu pārskatiem". Grozītais lēmums nodrošinās, lai ECB pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes arī turpmāk ļautu ECB revidenta ziņojumā saņemt atzinumu bez iebildēm, ka tās finanšu pārskati sniedz "patiesu un skaidru priekšstatu". Lēmums pieejams ECB interneta vietnē.

Statistiska

Jaunas euro naudas tirgus statistikas publicēšana

Padome 2017. gada 15. novembrī pieņēma zināšanai, ka turpmāk regulāri tiks publicēta euro naudas tirgus statistika, balstoties uz naudas tirgus statistikas pārskatu mikrodatiem, atbilstoši ECB Statistikas kvalitātes sistēmai un saskaņā ar Eiropas centrālo banku sistēmas publisko apņemšanos par Eiropas statistiku. Šī statistika aptver kopējā apgrozījuma datus un vidējās svērtās procentu likmes beznodrošinājuma darījumu segmentā ECB rezervju prasību izpildes perioda laikā un dienas vidējos apjomus rezervju prasību izpildes periodā tiem termiņiem, par kuriem pieejami pietiekami dati. Šie dati, kuru mērķis ir veicināt tirgus caurredzamību un uzlabot naudas tirgus funkcionēšanu, pirmo reizi tika publicēti 2017. gada 21. novembrī. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

ECB lēmums par uzraudzītās kredītiestādes nozīmīgumu

Padome 2017. gada 9. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu attiecībā uz vienas uzraudzītās kredītiestādes nozīmīgumu. Uzraudzīto iestāžu saraksts tiek regulāri atjaunināts un ir pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem