SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

November 2017

Markedsoperationer

Anvendelse af særligt dækkede obligationer af conditional pass-through-typen til opkøb under CBPP3

Den 20. november 2017 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2017/37 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer. Ændringen afspejler den afgørelse, som Styrelsesrådet vedtog 4. oktober 2017 om at ekskludere særligt dækkede obligationer, der almindeligvis benævnes særligt dækkede obligationer af conditional pass-through-typen, fra opkøb under CBPP3 pr. 1. februar 2018, hvis de er udstedt af en enhed med en first-best vurdering under kreditkvalitetstrin 3. Afgørelsen afspejler de potentielt større risici i tilknytning til disse instrumenter, som vedrører deres komplekse struktur, hvorved forskellige på forhånd definerede begivenheder kan føre til en betydelig forlængelse af en obligations løbetid og et skifte i betalingsstrukturen. Afgørelsen vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Finansiel stabilitet

November 2017-udgaven af Financial Stability Review

Den 22. november 2017 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre november 2017-udgaven af Financial Stability Review. Her vurderes de største risikokilder og kilder til sårbarhed, for så vidt angår stabiliteten i euroområdets finansielle system, og der foretages en grundig analyse af dets kapacitet til at modstå negative stød. Publikationen vil være at finde på ECB's websted 29. november 2017.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Gennemgang af forordningen om systemisk vigtige betalingssystemer og vedtagelse af bagvedliggende juridisk dokumentation

Den 3. november 2017 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2017/32 om ændring af forordning (EU) nr. 795/2014 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2017/32) samt tre understøttende retsakter, nemlig afgørelse ECB/2017/33 om proceduremæssige aspekter vedrørende pålæggelse af korrigerende foranstaltninger for manglende overholdelse af forordning (EU) nr. 795/2014, forordning ECB/2017/34 om ændring af forordning (EF) nr. 2157/1999 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner og afgørelse ECB/2017/35 om metoden til beregning af sanktioner for overtrædelse af overvågningskravene for systemisk vigtige betalingssystemer. Den ændrede forordning tager højde for de bemærkninger, der indkom i forbindelse med den offentlige høring om forordningen, hvoraf nogle fremhævede et behov for afklaring. Derfor besluttede Styrelsesrådet at offentliggøre en forklarende note, som blev udarbejdet af Eurosystem-/ESCB-komiteen for Markedsinfrastruktur og Betalinger, med henblik på at skabe et godt kendskab til ændringerne og baggrunden herfor. Retsakterne og den forklarende note findes på ECB's websted.

Ændring i sammensætningen af Markedsinfrastrukturrådet

Den 15. november 2017 udnævnte Styrelsesrådet Kirsi Ripatti, seniorrådgiver i Suomen Pankki – Finlands Bank, til at afløse Ron Berndsen som medlem af Markedsinfrastrukturrådet (MIB) med umiddelbar virkning og indtil 31. januar 2019. MIB's sammensætning findes på ECB's websted.

Eurosystem oversight report 2016

Den 20. november 2017 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets overvågningsrapport for 2016 og offentliggørelsen af den på ECB's websted. I rapporten beskrives de overvågningsaktiviteter, som Eurosystemet udførte i tidsrummet medio 2014 til ultimo 2016. Den gennemgår også overvågningsaktiviteter og udviklingen i første del af 2017 samt de planlagte hovedaktiviteter inden for overvågningen af finansielle markedsinfrastrukturer og betalingsinstrumenter i nærmeste fremtid. Rapporten indeholder også artikler om emnerne straksbetalinger, cyberrobusthed og kravene i betalingstjenestedirektiv 2's reguleringsmæssige tekniske standarder til stærk kundeautentificering og fælles og sikker kommunikation. Rapporten er offentliggjort på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i forbindelse med tilsynet med uddannelsen af finansielle formidlere og finansielle agenter

Den 27. oktober 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/43 på anmodning af finansministeriet i Den Slovakiske Republik.

ECB's udtalelse om betalingstjenester i Cypern

Den 27. oktober 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/44 på anmodning af den cypriotiske finansminister.

ECB's udtalelse om EU's ramme for kapitalkrav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Den 8. november 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/46 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om revision af EU's ramme for krisestyring

Den 8. november 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/47 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om støtte til indehavere af boliglån i en vanskelig økonomisk situation og støtte til den frivillige omstrukturering af boliglån i eller indekseret i en udenlandsk valuta i Polen

Den 9. november 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/48 på anmodning af det polske parlament.

Corporate governance

Gennemgang af Revisionsudvalgets mandat

Den 2. november 2017 vedtog Styrelsesrådet et revideret mandat for Revisionsudvalget. Gennemgangen førte til enkelte mindre ændringer, som hovedsagelig skyldes udviklingen i ECB, og som tager højde for bedste praksis, som den er identificeret i mandaterne for revisionsudvalg i relevante organisationer, som anvendes til en sammenligning. Det reviderede mandat findes på ECB's websted.

ECB's årsregnskab

Den 16. november 2017 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2017/36 om ændring af afgørelse (EU) 2016/2247 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab. Rammerne for ECB's regnskabsrapportering ændres for at tage højde for en ændring i revisionsstandarden ISA 700 "Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab". Den ændrede afgørelse sikrer, at ECB's indberetningsrammer fortsat giver ECB mulighed for at modtage konklusionen "et retvisende billede" i revisionspåtegningen til sit årsregnskab. Afgørelsen findes på ECB's websted.

Statistik

Offentliggørelse af ny statistik om europengemarkedet

Den 15. november 2017 tog Styrelsesrådet til efterretning, at statistikker om europengemarkedet baseret på granulære data indberettet i forbindelse med MMRS (Money Market Statistical Reporting) offentliggøres regelmæssigt i tråd med ECB's rammer for statistisk kvalitet og i overensstemmelse med Det Europæiske System af Centralbankers offentlige forpligtelse vedrørende europæisk statistik. Denne statistik omfatter samlede omsætningsbeløb og vægtede gennemsnitsrenter i det usikrede markedssegment i løbet af ECB's reservekravsperiode samt gennemsnitlige daglige mængder for løbetider, hvor der er tilstrækkelige data, i løbet af reservekravsperioden. Den første af disse offentliggørelser, som har til formål at øge markedets gennemsigtighed og forbedre pengemarkedets funktion, fandt sted 21. november 2017. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB’s websted.

Banktilsyn

Afgørelse fra ECB om signifikansen af et kreditinstitut under tilsyn

Den 9. november 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet vedrørende signifikansen af et kreditinstitut under tilsyn. Listen over enheder under tilsyn opdateres regelmæssigt. Den er offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt