Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юли 2016 г.

Икономически, парични и финансови условия

Резултати от референдума за членството на Обединеното кралство в ЕС

На 24 юни 2016 г. Управителният съвет взе под внимание динамиката на финансовите пазари вследствие на резултата от референдума за членството на Обединеното кралство в ЕС, проведен на 23 юни. В прессъобщение, публикувано на 24 юни 2016 г. на уебсайта на ЕЦБ, Управителният съвет подчерта, че ще продължи да следи внимателно динамиката и че ЕЦБ ще продължи да изпълнява задълженията си да осигурява ценова стабилност и финансова стабилност в еврозоната.

Пазарни операции

Минимални стандарти за оповестяване за несвързани с паричната политика портфейли на Евросистемата

На 14 юли 2016 г. Управителният съвет одобри оповестяването на три допълнителни набора от данни, имащи за цел увеличаване на прозрачността по отношение на несвързаните с паричната политика портфейли, държани от централните банки от Евросистемата. Евросистемата ще публикува на хармонизирана база дезагрегиран статистически баланс на Евросистемата, дезагрегиран финансов отчет на Евросистемата и средногодишни нетни финансови активи на ЕЦБ и НЦБ. Прессъобщение по този повод заедно с обяснителна бележка относно дезагрегирания статистически баланс на Евросистемата и дезагрегирания финансов отчет на Евросистемата ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 27 юли 2016 г., когато за първи път се публикуват статистическият баланс и нетните финансови активи. Дезагрегираният финансов отчет ще бъде публикуван за първи път на 2 август 2016 г.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Оценка на TARGET2 спрямо принципите за инфраструктурите на финансовите пазари

На 24 юни 2016 г. Управителният съвет одобри публикуването на доклада за оповестяване на самооценката на ЕЦБ за TARGET2 спрямо Рамката за оповестяване на Комитета за платежни и сетълмент системи и Международната организация на комисиите за ценни книжа съгласно изискванията на Регламент ЕЦБ/2014/28 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи. Докладът за оповестяване е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Рамка на надзорната политика на Евросистемата

На 15 юли 2016 г. Управителният съвет одобри ревизиран рамков документ на надзорната политика в Евросистемата, в който са описани ролята на Евросистемата в сферата на надзора над плащанията, системите за клиринг и сетълмент и платежните инструменти. В ревизирания документ се прави преглед на основните тенденции, повлияли върху надзорната функция на Евросистемата от публикуването на последната версия през 2011 г., а именно публикуването на Принципите на CPSS-IOSCO за инфраструктурите на финансовите пазари, приемането на Регламента за европейската пазарна инфраструктура, приемането на Регламента за централните депозитари на ценни книжа, приемането на Регламент ЕЦБ/2014/28 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (Регламент за СВПС) и влизането в действие на TARGET2-Securities. Ревизираният рамков документ за надзорната политика на Евросистемата е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители в Гърция

На 28 юни 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/34 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно разширяването на достъпа до централния регистър на банковите сметки в Белгия

На 28 юни 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/35 по искане на Министерството на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно метода и процедурата за броенето, сортирането, опаковането и обозначаването на банкноти и монети в Полша

На 11 юли 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/36 по искане на председателя на Narodowy Bank Polski.

Становище на ЕЦБ относно изключването на права на прихващане по отношение на вземанията, мобилизирани като обезпечение при централна банка от Европейската система на централните банки във Франция

На 12 юли 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/37 по искане на Министерството на финансите и публичните сметки на Франция.

Административно управление

Решение на ЕЦБ относно разкриването на поверителна информация в контекста на наказателни разследвания

На 30 юни 2016 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2016/19 относно разкриването на поверителна информация в контекста на наказателни разследвания. В решението е заложена правната и процедурната рамка, която следва да се прилага от ЕЦБ по отношение на разкриването пред национален орган за наказателно разследване от националните компетентни органи и националните централни банки на поверителна информация, свързана с надзорните задачи, паричната политика и други задачи, свързани с Европейската система на централните банки/Евросистемата. Решението, което беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, е налично на уебсайта на ЕЦБ.

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Eesti Pank

На 14 юли 2016 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2016/20 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Eesti Pank. Препоръката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

График на заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ през 2017 г. и 2018 г.

На 14 юли 2016 г. Управителният съвет одобри графика на заседанията си за календарните 2017 г. и 2018 г., който ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Надзор

Списък на поднадзорните лица към 31 март 2016 г.

На 27 юни 2016 г. Управителният съвет не изрази възражения срещу измененията, предложени от Надзорния съвет относно решенията на ЕЦБ за значимостта във връзка с шест значими лица под пряк надзор на ЕЦБ, и взе под внимание промените в списъка с по-малко значимите институции, които са под надзора на националните компетентни органи. И двата списъка, актуализирани към 31 март 2016 г., впоследствие са публикувани на уебсайта на ЕЦБ в съответствие с член 49 на Рамковия регламент за ЕНМ.

Съответствие с насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно максималния размер на експозициите към институции от нерегулирания банков сектор

На 8 юли 2016 г., по предложение на Надзорния съвет, Управителният съвет не предяви възражение срещу намерението на ЕЦБ да изпълни Насоките на ЕБО относно максималните размери на експозициите към институции от нерегулирания банков сектор, които извършват банкови дейности извън регулаторната рамка, в съответствие с член 395, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2015/20). Обхватът на съответствието с тези Насоки, които се прилагат от 1 януари 2017 г., ще бъде оповестен на уебсайта на ЕБО.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите