Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

júl 2016

Hospodárska, menová a finančná situácia

Výsledok referenda o členstve Spojeného kráľovstva v EÚ

Rada guvernérov vzala 24. júna 2016 na vedomie vývoj na finančných trhoch v nadväznosti na výsledok referenda o členstve Spojeného kráľovstva v EÚ, ktorá sa konalo 23. júna. V tlačovej správe zverejnenej 24. júna 2016 na internetovej stránke ECB Rada guvernérov zdôraznila, že bude naďalej pozorne monitorovať vývoj a že ECB bude pokračovať v plnení svojich povinností s cieľom zabezpečiť cenovú a finančnú stabilitu v eurozóne.

Operácie na trhu

Minimálne štandardy zverejňovania nemenovopolitických portfólií Eurosystému

Rada guvernérov 14. júla 2016 schválila zverejnenie troch ďalších súborov údajov s cieľom zvýšiť transparentnosť nemenovopolitických portfólií centrálnych bánk Eurosystému. Eurosystém bude na harmonizovanom základe zverejňovať podrobnú štatistickú súvahu Eurosystému, podrobný finančný výkaz Eurosystému a priemerné ročné čisté finančné aktíva ECB a národných centrálnych bánk. Súvisiaca tlačová správa spolu s vysvetlivkami k podrobnej štatistickej súvahe Eurosystému a podrobnému finančnému výkazu Eurosystému bude zverejnená na internetovej stránke ECB 27. júla 2016 pri prvom zverejnení údajov o štatistickej súvahe a čistých finančných aktívach. Podrobný finančný výkaz bude prvýkrát zverejnený 2. augusta 2016.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Hodnotenie systému TARGET2 podľa zásad pre infraštruktúry finančného trhu

Rada guvernérov 24. júna 2016 schválila uverejnenie správy o vlastnom hodnotení systému TARGET2, ktoré vykonáva ECB, podľa rámca zverejňovania Výboru pre platobné systémy a systémy vyrovnania a Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere v súlade s nariadením ECB/2014/28 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami. Táto správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Rámec politiky dohľadu Eurosystému

Rada guvernérov 15. júla 2016 schválila revidovaný dokument o rámci politiky dohľadu Eurosystému, v ktorom sa opisuje úloha Eurosystému v oblasti dohľadu nad platobnými systémami, systémami klíringu a vyrovnania a platobnými nástrojmi. Revidovaný dokument hodnotí významné udalosti, ktoré ovplyvnili funkciu dohľadu Eurosystému od zverejnenia poslednej verzie v roku 2011, konkrétne zverejnenie zásad Výboru pre platobné systémy a systémy vyrovnania Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO) pre infraštruktúry finančného trhu, prijatie nariadenia o európskej trhovej infraštruktúre (EMIR), prijatie nariadenia o centrálnych depozitároch cenných papierov (CSDR), prijatie nariadenia ECB/2014/28 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami (nariadenie SIPS) a zavedenie systému TARGET2-Securities. Revidovaný dokument o rámci politiky dohľadu Eurosystému je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zmluvám o spotrebiteľskom úvere týkajúcim sa nehnuteľností na bývanie v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/34 dňa 28. júna 2016 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k rozšíreniu prístupu k centrálnemu registru bankových účtov v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/35 dňa 28. júna 2016 na žiadosť belgického ministerstva financií.

Stanovisko ECB k metóde a postupom počítania, triedenia, balenia a označovania bankoviek a mincí v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/36 dňa 11. júla 2016 na žiadosť guvernéra Narodowy Bank Polski.

Stanovisko ECB k vylúčeniu práv na vzájomné započítanie pohľadávok, ktoré sú mobilizované ako kolaterál centrálnou bankou Európskeho systému centrálnych bánk vo Francúzsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/37 dňa 12. júla 2016 na žiadosť francúzskeho ministerstva financií a verejných účtov.

Správa a riadenie

Rozhodnutie ECB o sprístupňovaní dôverných informácií v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov

Rada guvernérov 30. júna 2016 schválila rozhodnutie ECB/2016/19 o sprístupňovaní dôverných informácií v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov. Rozhodnutie stanovuje právny a procesný rámec, ktorý bude ECB uplatňovať v súvislosti so sprístupňovaním dôverných informácií týkajúcich sa úloh dohľadu, menovej politiky a iných súvisiacich úloh Európskeho systému centrálnych bánk/Eurosystému príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a národnými centrálnymi bankami vnútroštátnym orgánom činným v trestnom konaní. Rozhodnutie, ktoré bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Eesti Pank

Dňa 14. júla 2016 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2016/20 Rade Európskej únie o externom audítorovi Eesti Pank. Odporúčanie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Plán zasadaní Rady guvernérov ECB v rokoch 2017 a 2018

Rada guvernérov 14. júla 2016 schválila svoje plány zasadaní na kalendárne roky 2017 a 2018, ktoré budú onedlho zverejnené na internetovej stránke ECB.

Dohľad

Zoznam dohliadaných subjektov k 31. marcu 2016

Rada guvernérov 27. júna 2016 nevzniesla žiadne námietky proti pozmeňujúcim návrhom Rady pre dohľad k rozhodnutiam ECB o významnosti šiestich významných subjektov, nad ktorými ECB vykonáva priamy dohľad, a vzala na vedomie zmeny v zozname menej významných inštitúcií, ktoré sú pod dohľadom príslušných vnútroštátnych orgánov. Oba zoznamy aktualizované k 31. marcu 2016 boli následne zverejnené na internetovej stránke ECB v súlade s článkom 49 nariadenia o rámci SSM.

Dodržiavanie usmernení EBA týkajúcich sa limitov expozícií voči subjektom tieňového bankovníctva

Rada guvernérov na návrh Rady pre dohľad nevzniesla 8. júla 2016 žiadne námietky proti zámeru ECB dodržať usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) týkajúce sa limitov expozícií voči subjektom tieňového bankovníctva, ktoré vykonávajú bankovú činnosť mimo regulovaného rámca, v súlade s článkom 395 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (EBA/GL/2015/20). Rozsah dodržiavania týchto usmernení, ktoré sa budú uplatňovať od 1. januára 2017, bude zverejnený na internetovej stránke EBA.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá