Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juli 2016

Economische, monetaire en financiële situatie

Uitslag van het referendum over het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk van de EU

Op 24 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de financiëlemarktontwikkelingen na de uitslag van het op 23 juni gehouden referendum over het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk van de EU. In een persbericht dat op 24 juni 2016 is gepubliceerd op de website van de ECB, benadrukte de Raad van Bestuur dat de Raad de ontwikkelingen nauwlettend zou blijven volgen en dat de ECB haar verantwoordelijkheden zou blijven vervullen om te zorgen voor prijsstabiliteit en financiële stabiliteit in het eurogebied.

Markttransacties

Minimumnormen voor openbaarmaking van niet-monetairbeleidsportefeuilles van het Eurosysteem

Op 14 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring verleend aan de openbaarmaking van drie aanvullende datasets gericht op het vergroten van de transparantie ten aanzien van door centrale banken van het Eurosysteem aangehouden niet-monetairbeleidsportefeuilles. Het Eurosysteem zal, op geharmoniseerde basis, een opgesplitste statistische balans van het Eurosysteem, een opgesplitst financieel overzicht van het Eurosysteem en de gemiddelde netto financiële activa op jaarbasis van de ECB en de nationale centrale banken publiceren. Een persbericht over dit onderwerp samen met een toelichting op de opgesplitste statistische balans van het Eurosysteem en het opgesplitste financieel overzicht van het Eurosysteem zal worden gepubliceerd op de website van de ECB op 27 juli 2016, wanneer de statistische balans en de netto financiële activa voor de eerste keer zullen worden gepubliceerd. Het opgesplitste financieel overzicht zal voor de eerste keer worden gepubliceerd op 2 augustus 2016.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

TARGET2-beoordeling aan de hand van de beginselen voor financiëlemarktinfrastructuren

Op 24 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van het openbaarmakingsverslag met betrekking tot de door de ECB zelf uitgevoerde beoordeling van TARGET2 aan de hand van het zogeheten Disclosure Framework van de Committee on Payment and Settlement Systems en de International Organization of Securities Commissions, zoals vereist in Verordening ECB/2014/28 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen. Het openbaarmakingsverslag kan worden gevonden op de website van de ECB.

Beleidskader voor oversight door het Eurosysteem

Op 15 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een herzien document betreffende het beleidskader voor oversight door het Eurosysteem waarin een beschrijving wordt gegeven van de rol van het Eurosysteem op het vlak van het oversight op betalings-, clearing- en afwikkelingssystemen en betaalinstrumenten. In dit herziene document worden de belangrijkste ontwikkelingen in kaart gebracht die sinds de laatst gepubliceerde versie van 2011 van invloed zijn geweest op de oversightfunctie van het Eurosysteem, en dan met name de publicatie van de CPSS-IOSCO-beginselen voor financiëlemarktinfrastructuren, de goedkeuring van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR), de goedkeuring van de Central Securities Depositories Regulation (CSDR), de goedkeuring van Verordening ECB/2014/28 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (de SIPS-Verordening) en de start van TARGET2-Securities. Het herziene document betreffende het beleidskader voor oversight door het Eurosysteem kan worden gevonden op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake kredietovereenkomsten voor consumenten in verband met woningen in Griekenland

Op 28 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/34.

ECB-Advies inzake het uitbreiden van de toegang tot het centrale register van bankrekeningen in België

Op 28 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/35.

ECB-Advies inzake de methode en procedure voor het tellen, sorteren, verpakken en etiketteren van bankbiljetten en munten in Polen

Op 11 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de President van de Narodowy Bank Polski, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2016/36.

ECB-Advies inzake de uitsluiting van salderingsrechten met betrekking tot bij een centrale bank van het Europees Stelsel van Centrale Banken als onderpand gemobiliseerde vorderingen in Frankrijk

Op 12 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Franse ministerie van Financiën en Openbare Rekeningen, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/37.

Corporate governance

ECB-Besluit inzake openbaarmaking van vertrouwelijke informatie binnen het kader van strafrechtelijke onderzoeken

Op 30 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2016/19 inzake openbaarmaking van vertrouwelijke informatie binnen het kader van strafrechtelijke onderzoeken. In het Besluit wordt het juridische en procedurele kader uiteengezet dat door de ECB zal worden toegepast bij de openbaarmaking, door de nationale bevoegde autoriteiten en nationale centrale banken, aan een nationale autoriteit belast met strafrechtelijk onderzoek, van vertrouwelijke informatie met betrekking tot toezichtstaken, monetairbeleids- en andere met het Europees Stelsel van Centrale Banken/Eurosysteem verband houdende taken. Het Besluit, dat is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, kan worden gevonden op de website van de ECB.

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Eesti Pank

Op 14 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2016/20 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Eesti Pank. De Aanbeveling zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Schema's voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2017 en 2018

Op 14 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan zijn vergaderschema's voor de kalenderjaren 2017 en 2018, die binnenkort zullen worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Toezicht

De lijst van onder toezicht staande entiteiten per 31 maart 2016

Op 27 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen de door de Raad van Toezicht voorgestelde wijzigingen in de significantiebeslissingen met betrekking tot zes belangrijke entiteiten die onder direct toezicht van de ECB staan, en heeft de Raad van Bestuur nota genomen van veranderingen in de lijst van minder belangrijke instellingen, die onder het toezicht van de nationale bevoegde autoriteiten staan. Beide lijsten, die zijn bijgewerkt per 31 maart 2016, zijn daarna, overeenkomstig Artikel 49 van de GTM-Kaderverordening, gepubliceerd op de website van de ECB.

Naleving van EBA-Richtsnoeren ten aanzien van limieten voor blootstellingen met betrekking tot schaduwbankentiteiten

Op 8 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur, op grond van een voorstel van de Raad van Toezicht, geen bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de ECB tot naleving van de Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) ten aanzien van limieten voor blootstellingen met betrekking tot schaduwbankentiteiten die buiten een gereglementeerd kader bankactiviteiten uitvoeren, krachtens artikel 395, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2015/20). De mate van naleving van deze Richtsnoeren, die vanaf 1 januari 2017 van kracht zullen zijn, zal op de website van de EBA worden bekendgemaakt.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media