Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Lipiec 2016

Sytuacja gospodarcza, monetarna i finansowa

Wynik referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE

24 czerwca 2016 Rada Prezesów zapoznała się z sytuacją na rynkach finansowych po ogłoszeniu wyniku brytyjskiego referendum z 23 czerwca w sprawie członkostwa w UE. W komunikacie prasowym opublikowanym 24 czerwca 2016 w serwisie internetowym EBC Rada podkreśliła, że będzie nadal uważnie obserwować rozwój sytuacji, a EBC – wykonywać swoje zadania na rzecz utrzymania stabilności cenowej i finansowej w strefie euro.

Operacje rynkowe

Minimalne standardy ujawniania informacji dotyczących portfeli Eurosystemu niezwiązanych z polityką pieniężną

14 lipca 2016 Rada Prezesów zgodziła się na upublicznienie trzech dodatkowych zbiorów danych, aby zapewnić większą przejrzystość w kwestii portfeli utrzymywanych przez banki centralne z Eurosystemu na cele niezwiązane z polityką pieniężną. Eurosystem będzie ogłaszać, w sposób zharmonizowany, zdezagregowany bilans statystyczny Eurosystemu, zdezagregowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu oraz średnią roczną wartość aktywów finansowych netto EBC i krajowych banków centralnych. Komunikat prasowy w tej sprawie wraz z notą objaśniającą nt. zdezagregowanego bilansu statystycznego i zdezagregowanego sprawozdania finansowego Eurosystemu ukaże się w serwisie internetowym EBC 27 lipca 2016, kiedy zostaną po raz pierwszy opublikowane bilans statystyczny i dane o wartości aktywów finansowych netto. Zdezagregowane sprawozdanie finansowe ukaże się po raz pierwszy 2 sierpnia 2016.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Ocena systemu TARGET2 według zasad dotyczących infrastruktur rynku finansowego

24 czerwca 2016 Rada Prezesów zatwierdziła publikację sprawozdania informacyjnego na temat przeprowadzonej przez EBC oceny systemu TARGET2 według zasad CPSS-IOSCO w zakresie ujawniania informacji, zgodnie z rozporządzeniem EBC/2014/28 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym. Sprawozdanie jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Ramowe zasady Eurosystemu w zakresie nadzoru zwierzchniego

15 lipca 2016 Rada Prezesów zatwierdziła zmieniony dokument nt. ramowych zasad sprawowania przez Eurosystem nadzoru zwierzchniego, przedstawiający jego rolę w dziedzinie nadzoru zwierzchniego nad systemami płatności, rozliczania i rozrachunku oraz instrumentami płatniczymi. W dokumencie tym uwzględniono najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na funkcję nadzorczą Eurosystemu od opublikowania w 2011 roku poprzedniej wersji, w tym: publikację zasad CPSS-IOSCO dotyczących infrastruktur rynku finansowego, uchwalenie rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR), uchwalenie rozporządzenia w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR), uchwalenie rozporządzenia EBC/2014/28 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym (SIPS) oraz uruchomienie systemu TARGET2-Securities. Zmieniony dokument jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie umów o kredyt konsumencki związanych z nieruchomościami mieszkalnymi w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/34 w dniu 28 czerwca 2016 na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie udostępnienia centralnego rejestru rachunków bankowych w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/35 w dniu 28 czerwca 2016 na wniosek belgijskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania banknotów i monet w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/36 w dniu 11 lipca 2016 na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Opinia EBC w sprawie wyłączenia prawa do potrącenia w stosunku do wierzytelności użytych jako zabezpieczenie na rzecz banku centralnego należącego do Europejskiego Systemu Banków Centralnych we Francji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/37 w dniu 12 lipca 2016 na wniosek francuskiego ministerstwa finansów i rachunkowości publicznej.

Zarządzanie wewnętrzne

Decyzja EBC w sprawie ujawniania informacji poufnych na potrzeby postępowań w sprawach karnych

30 czerwca 2016 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2016/19 w sprawie ujawniania informacji poufnych na potrzeby postępowań w sprawach karnych. Decyzja ta określa przepisy i procedury, jakie powinien stosować EBC w odniesieniu do ujawniania krajowym organom ścigania przez właściwe organy krajowe i krajowe banki centralne poufnych informacji dotyczących zadań nadzorczych, polityki pieniężnej oraz innych zadań w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych lub Eurosystemu. Decyzja, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Eesti Pank

14 lipca 2016 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2016/20 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Eesti Pank. Zalecenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w serwisie internetowym EBC.

Kalendarz posiedzeń Rady Prezesów EBC na lata 2017–2018

14 lipca 2016 Rada Prezesów zatwierdziła terminy swoich posiedzeń na lata kalendarzowe 2017 i 2018. Harmonogram zostanie wkrótce opublikowany w serwisie internetowym EBC.

Nadzór

Lista nadzorowanych podmiotów na dzień 31 marca 2016

27 czerwca 2016 Rada Prezesów postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec zaproponowanych przez Radę ds. Nadzoru zmian w decyzjach EBC w sprawie istotności dotyczących sześciu instytucji istotnych, nadzorowanych bezpośrednio przez EBC, i zapoznała się ze zmianami na liście instytucji mniej istotnych, nadzorowanych przez właściwe organy krajowe. Obie listy, zaktualizowane wg stanu na dzień 31 marca 2016, zostały następnie opublikowane w serwisie internetowym EBC, zgodnie z art. 49 rozporządzenia ramowego w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie limitów dotyczących ekspozycji wobec podmiotów z równoległego systemu bankowego

8 lipca 2016 na wniosek Rady ds. Nadzoru Rada Prezesów postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec wyrażonego przez EBC zamiaru przestrzegania wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) w sprawie limitów dotyczących ekspozycji wobec podmiotów z równoległego systemu bankowego prowadzących działalność bankową poza uregulowanymi ramami na mocy art. 395 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2015/20). Informacje o zakresie stosowania wytycznych, wchodzących w życie 1 stycznia 2017, zostaną podane na stronie internetowej EUNB.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami