Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Julij 2016

Gospodarske, denarne in finančne razmere

Izid referenduma o članstvu Združenega kraljestva v EU

Svet ECB se je 24. junija 2016 seznanil z gibanji na finančnih trgih po izidu referenduma o članstvu Združenega kraljestva v EU, ki je potekal 23. junija. V sporočilu za javnost, objavljenem 24. junija 2016 na spletnem mestu ECB, je Svet ECB poudaril, da bo še naprej pozorno spremljal dogajanje, ECB pa bo tudi v prihodnje opravljala svoje naloge ter tako zagotavljala cenovno in finančno stabilnost v euroobmočju.

Tržne operacije

Minimalni standardi razkritja za portfelje Eurosistema, ki niso povezani z denarno politiko

Svet ECB je 14. julija 2016 za večjo transparentnost portfeljev centralnih bank Eurosistema, ki niso povezani z denarno politiko, odobril razkritje treh dodatnih sklopov podatkov. Eurosistem bo na poenoteni podlagi objavljal razčlenjeno Eurosistemovovo statistično bilanco stanja, razčlenjen računovodski izkaz Eurosistema ter povprečno letno neto finančno premoženje ECB in nacionalnih centralnih bank. S tem povezano sporočilo za javnost bo skupaj s pojasnilom o razčlenjeni Eurosistemovi statistični bilanci stanja in razčlenjenem računovodskem izkazu Eurosistema na spletnem mestu ECB objavljeno 27. julija 2016, ko bodo prvikrat objavljeni podatki o statistični bilanci stanja in neto finančnem premoženju. Razčlenjen računovodski izkaz bo prvič objavljen 2. avgusta 2016.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Ocena projekta TARGET2, opravljena glede na načela za infrastrukture finančnega trga

Svet ECB je 24. junija 2016 odobril objavo poročila o razkritju v zvezi s samooceno TARGET2, ki jo je ECB opravila glede na okvir za razkrivanje Odbora za plačilne in poravnalne sisteme ter Mednarodne organizacije nadzornikov trgov vrednostnih papirjev, kot zahteva Uredba ECB/2014/28 o zahtevah pregleda za sistemsko pomembne plačilne sisteme. Poročilo o razkritju je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Okvir za politiko pregleda v Eurosistemu

Svet ECB je 15. julija 2016 odobril revidirani dokument o okviru za politiko pregleda v Eurosistemu, v katerem je opisana vloga Eurosistema na področju pregleda plačilnih, klirinških in poravnalnih sistemov in plačilnih instrumentov. V revidiranem dokumentu so našteta glavna dejstva, ki so vplivala na funkcijo pregleda v Eurosistemu v času od zadnje verzije, objavljene leta 2011, še posebej objava Načel za infrastrukture finančnega trga CPSS IOSCO, sprejetje Uredbe o evropskih tržnih infrastrukturah (EMIR), sprejetje Uredbe o centralnih depotnih družbah (CSDR), sprejetje Uredbe ECB/2014/28 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme (Uredbe SIPS) in uvedba projekta TARGET2-Securities. Revidirani dokument o okviru za politiko pregleda v Eurosistemu je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine v Grčiji

Svet ECB je 28. junija 2016 mnenje CON/2016/34 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o razširitvi dostopa do centralnega registra bančnih računov v Belgiji

Svet ECB je 28. junija 2016 mnenje CON/2016/35 sprejel na zahtevo belgijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o metodi in postopku za štetje, razvrščanje, pakiranje in označevanje bankovcev in kovancev na Poljskem

Svet ECB je 11. julija 2016 mnenje CON/2016/36 sprejel na zahtevo predsednika centralne banke Narodowy Bank Polski.

Mnenje ECB o izključitvi pravic do pobota v zvezi s terjatvami, mobiliziranimi kot zavarovanje pri centralni banki Evropskega sistema centralnih bank v Franciji

Svet ECB je 12. julija 2016 Mnenje CON/2016/37 sprejel na zahtevo francoskega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Sklep ECB o razkritju zaupnih informacij v okviru preiskovanja kaznivih dejanj

Svet ECB je 30. junija 2016 sprejel Sklep ECB/2016/19 o razkritju zaupnih informacij v okviru preiskovanja kaznivih dejanj. Sklep določa pravni in postopkovni okvir, ki ga uporablja ECB v zvezi z zaupnimi informacijami, ki so povezane z nadzorniškimi nalogami, denarno politiko in drugimi nalogami, povezanimi z Evropskim sistemom centralnih bank/Eurosistemom, in ki jih pristojni nacionalni organi in nacionalne centralne banke razkrivajo nacionalnim organom za preiskovanje kaznivih dejanj. Sklep, ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije, je na voljo na spletnem mestu ECB.

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Eesti Pank

Svet ECB je 14. julija 2016 sprejel Priporočilo ECB/2016/20 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Eesti Pank. Priporočilo bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Koledar sej Sveta ECB v letih 2017 in 2018

Svet ECB je 14. julija 2016 odobril koledar svojih sej za koledarski leti 2017 in 2018, ki bo kmalu objavljen tudi na spletnem mestu ECB.

Nadzor

Seznam nadzorovanih subjektov na dan 31. marec 2016

Svet ECB dne 27. junija 2016 ni nasprotoval spremembam, ki jih je Nadzorni odbor predlagal glede odločitev ECB o pomembnosti za šest pomembnih subjektov, ki jih neposredno nadzira ECB, ter se je seznanil s spremembami na seznamu manj pomembnih institucij, ki jih nadzirajo pristojni nacionalni organi. Oba seznama, kot sta bila spremenjena na dan 31. marec 2016, sta bila nato v skladu s členom 49 okvirne uredbe EMN objavljena na spletni strani ECB.

Skladnost s smernicami EBA o določitvi najvišje izpostavljenosti za subjekte bančnega sistema v senci

Svet ECB dne 8. julija 2016 na predlog Nadzornega odbora ni nasprotoval nameri ECB, da bo upoštevala smernice Evropskega bančnega organa (EBA) o določitvi najvišje izpostavljenost za subjekte bančnega sistema v senci, ki opravljajo dejavnost zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2015/20). Obseg skladnosti z omenjenimi smernicami, ki se bo uporabljal od 1. januarja 2017, bo razkrit na spletnem mestu EBA.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije