European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2016. gada jūlijs

Ekonomiskā, monetārā un finanšu situācija

Referenduma rezultāti par Apvienotās Karalistes dalību ES

2016. gada 24. jūnijā Padome pieņēma zināšanai finanšu tirgu norises pēc 23. jūnijā notikušā referenduma rezultātiem par Apvienotās Karalistes dalību ES. 2016. gada 24. jūnijā ECB interneta vietnē publicētajā paziņojumā presei Padome uzsvēra, ka tā turpinās uzmanīgi monitorēt norises un ka ECB turpinās pildīt savus pienākumus, lai nodrošinātu cenu stabilitāti un finanšu stabilitāti euro zonā.

Tirgus operācijas

Minimālie informācijas atklāšanas standarti Eurosistēmas ar monetāro politiku nesaistītajiem portfeļiem

Padome 2016. gada 14. jūlijā apstiprināja trīs papildu datu grupu publiskošanu, lai palielinātu Eurosistēmas ar monetāro politiku nesaistīto portfeļu caurredzamību. Eurosistēma saskaņoti publicēs detalizētu Eurosistēmas statistikas bilanci, detalizētu Eurosistēmas finanšu pārskatu, kā arī ECB un NCB gada vidējos neto finanšu aktīvus. Attiecīgs paziņojums presei līdz ar paskaidrojumu par detalizēto Eurosistēmas statistikas bilanci un detalizēto Eurosistēmas finanšu pārskatu tiks publicēts ECB interneta vietnē 2016. gada 27. jūlijā – tā būs pirmā reize, kad tiek publicēti dati par statistikas bilanci un neto finanšu aktīviem. Detalizētais finanšu pārskats pirmo reizi tiks publicēts 2016. gada 2. augustā.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

TARGET2 novērtējums attiecībā pret finanšu tirgu infrastruktūras principiem

Padome 2016. gada 24. jūnijā apstiprināja publicēšanai ECB TARGET2 pašnovērtējuma ziņojumu atbilstoši Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas informācijas atklāšanas regulējumam, kā to prasa Regula ECB/2014/28 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību. Informatīvs pārskats pieejams ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas pārraudzības politikas pamatprincipi

Padome 2016. gada 15. jūlijā apstiprināja pārstrādāto Eurosistēmas pārraudzības politikas pamatprincipu dokumentu, kurā aprakstīta Eurosistēmas loma maksājumu, klīringa un norēķinu sistēmu un maksāšanas līdzekļu jomā. Pārstrādātajā dokumentā ņemtas vērā norises, kas ietekmējušas Eurosistēmas pārraudzības funkciju kopš 2011. gada, kad nāca klajā iepriekšējā versija, proti, CPSS-IOSCO dokumenta "Finanšu tirgu infrastruktūras principi" publicēšana, Regulas par Eiropas tirgus infrastruktūru (EMIR) pieņemšana, Regulas par centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CSDR) pieņemšana, Regulas ECB/2014/28 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (SIPS regula) un TARGET2 vērtspapīriem sistēmas ieviešana. Pārstrādātais Eurosistēmas pārraudzības politikas pamatprincipu dokuments pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu Grieķijā

Padome 2016. gada 28. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2016/34 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par piekļuves paplašināšanu centrālajam bankas kontu reģistram Beļģijā

Padome 2016. gada 28. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2016/35 pēc Beļģijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par banknošu un monētu skaitīšanas, šķirošanas, iepakošanas un marķēšanas metodi un procedūru Polijā

Padome 2016. gada 11. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2016/36 pēc Narodowy Bank Polski prezidenta lūguma.

ECB atzinums par ieskaita tiesību nepieļaušanu attiecībā uz prasībām, kas kā nodrošinājums mobilizētas Eiropas Centrālo banku sistēmas centrālajā bankā Francijā

Padome 2016. gada 12. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2016/37 pēc Francijas Finanšu un publisko pārskatu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB lēmums par konfidenciālās informācijas atklāšanu kriminālizmeklēšanas kontekstā

Padome 2016. gada 30. jūnijā pieņēma Lēmumu ECB/2016/19 par konfidenciālas informācijas atklāšanu kriminālizmeklēšanas kontekstā. Lēmumā noteikts tiesiskais un procedūras regulējums, kādu ECB piemēro attiecībā uz to, kā nacionālās kompetentās iestādes un nacionālās centrālās bankas nacionālajām kriminālizmeklēšanas iestādēm atklāj konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar uzraudzības uzdevumiem, monetāro politiku un citiem uzdevumiem, kas skar Eiropas Centrālo banku sistēmu/Eurosistēmu. Lēmums, kurš tika publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", pieejams ECB interneta vietnē.

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Eesti Pank ārējiem revidentiem

Padome 2016. gada 14. jūlijā pieņēma Ieteikumu ECB/2016/20 Eiropas Savienības Padomei par Eesti Pank ārējiem revidentiem. Ieteikums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB Padomes sanāksmju grafiki 2017. un 2018. gadā

Padome 2016. gada 14. jūlijā apstiprināja tās sanāksmju grafikus 2017. un 2018. kalendārajam gadam, kas tuvākajā laikā tiks publicēti ECB interneta vietnē.

Uzraudzība

Uzraudzīto iestāžu saraksts 2016. gada 31. martā

Padome 2016. gada 27. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības padomes ierosinātajiem grozījumiem attiecībā uz ECB lēmumiem par nozīmīgumu, kas skar sešas nozīmīgas iestādes, kas atrodas ECB tiešā uzraudzībā, kā arī pieņēma zināšanai izmaiņas mazāk nozīmīgu iestāžu sarakstos, kas atrodas valstu kompetento iestāžu uzraudzībā. Abi saraksti pēc aktualizēšanas 2016. gada 31. martā tika publicēti ECB interneta vietnē atbilstoši VUM pamatregulas 49. pantam.

Atbilstība EBA vadlīnijām par paralēlā banku sektora dalībnieku riska darījumu limitiem

Padome 2016. gada 8. jūlijā, sekojot Uzraudzības padomes priekšlikumam, neiebilda pret ECB nodomu ievērot Eiropas Banku iestādes (EBI) vadlīnijas par tādu paralēlā banku sektora dalībnieku riska darījumu limitiem, kur banku darbību veic ārpus regulētās sistēmas atbilstoši ES regulas Nr. 575/2013 395. panta 2. punktam (EBA/GL/2015/20). Šo vadlīniju, kas piemērojamas no 2017. gada 1. janvāra, ievērošana tiks atspoguļota EBA interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem