Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2016

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Resultat av folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU

Den 24 juni 2016 noterade ECB-rådet finansmarknadernas utveckling efter resultatet av folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU som hölls den 23 juni. I ett pressmeddelande som offentliggjordes den 24 juni 2016 på ECB:s webbplats, betonade ECB-rådet att det skulle fortsätta att följa utvecklingen noga och att ECB skulle fortsätta att fullfölja sina ansvarsuppgifter för att säkerställa prisstabilitet och finansiell stabilitet i euroområdet.

Marknadsoperationer

Minimistandarder för information om icke-penningpolitiska portföljer inom Eurosystemet

Den 14 juli 2016 godkände ECB-rådet offentliggörandet av ytterligare tre uppsättningar data som syftar till att öka transparensen vad gäller icke-penningpolitiska portföljer som hålls av centralbanker i Eurosystemet. Eurosystemet kommer, på ett harmoniserat sätt, att offentliggöra disaggregerad balansräkningsstatistik, en disaggregerad balansräkning för Eurosystemet samt ECB:s och de nationella centralbankernas genomsnittliga finansiella nettotillgångar per år. Ett tillhörande pressmeddelande med en förklaring till den disaggregerade balansräkningsstatistiken för Eurosystemet och Eurosystemets disaggregerade balansräkning kommer att publiceras på ECB:s webbplats den 27 juli 2016, när balansräkningsstatistiken och uppgifterna om finansiella nettotillgångar offentliggörs för första gången. Eurosystemets disaggregerade balansräkning kommer att offentliggöras första gången den 2 augusti 2016.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Bedömning av Target2 mot principerna för finansmarknadens infrastruktur

Den 24 juni 2016 godkände ECB-rådet offentliggörandet av informationsrapporten om ECB:s egen bedömning av Target2 mot informationsramverket från kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (CPSS) och internationella organisationen för värdepapperstillsyn (IOSCO), i enlighet med förordning ECB/2014/28 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem. Informationsrapporten finns på ECB:s webbplats.

Eurosystemets policyramar för övervakning

Den 15 juli 2016 godkände ECB-rådet ett reviderat dokument med Eurosystemets policyramar för övervakning som beskriver Eurosystemets roll när det gäller övervakning av betalnings-, clearing- och avvecklingssystem och betalningsinstrument. I det reviderade dokumentet behandlas sådan viktig utveckling som påverkat Eurosystemets övervakningsfunktion sedan den senaste versionen publicerades 2011, främst offentliggörandet av CPSS-IOSCO:s principer för finansmarknadens infrastruktur, antagandet av förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer, antagandet av förordningen om värdepapperscentraler, antagandet av förordning ECB/2014/28 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem och lanseringen av Target2-Securities. Det reviderade dokumentet med Eurosystemets policyramar för övervakning finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om konsumentkreditavtal avseende fast egendom i Grekland

Den 28 juni 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/34 på begäran av finansministeriet i Grekland.

ECB:s yttrande om tillgång till det centrala registret över bankkonton i Belgien

Den 28 juni 2016 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Belgien (CON/2016/35).

ECB:s yttrande om metoden och förfarandet för räkning, sortering, paketering och märkning av sedlar och mynt i Polen

Den 11 juli 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/36 på begäran av ordföranden för Narodowy Bank Polski.

ECB:s yttrande om förbud mot kvittning avseende kreditfordringar som mobiliserats som säkerhet hos en centralbank i Europeiska centralbankssystemet i Frankrike

Den 12 juli 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/37 på begäran av det franska ministeriet för finans och offentliga räkenskaper.

Organisationsstyrning

ECB:s beslut om utlämnande av förtrolig information i samband med brottsutredningar

Den 30 juni 2016 antog ECB-rådet beslut ECB/2016/19 om utlämnande av förtrolig information i samband med brottsutredningar. I beslutet fastställs de rättsliga ramar och förfaranden som ska tillämpas av ECB när det gäller nationella behöriga myndigheters och nationella centralbankers utlämnande, till en nationell brottsutredningsmyndighet, av förtrolig information med anknytning till tillsynsuppgifter, penningpolitik och andra uppgifter som hänger samman med Europeiska centralbankssystemet/Eurosystemet. Beslutet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Eesti Pank

Den 14 juli 2016 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2016/20 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Eesti Pank. Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Översikt över ECB-rådets sammanträden 2017 och 2018

Den 14 juli 2016 godkände ECB-rådet sammanträdesprogrammen för 2017 och 2018, vilka kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats inom kort.

Tillsyn

Lista över enheter under tillsyn per den 31 mars 2016

Den 27 juni 2016 invände ECB-rådet inte mot ändringsförslag från tillsynsnämnden avseende ECB:s beslut om betydelse för sex betydande enheter som står under direkt tillsyn av ECB, och noterade ändringar i listan över mindre betydande enheter, vilka står under tillsyn av de nationella behöriga myndigheterna. Båda listorna, vilka uppdaterats den 31 mars 2016, offentliggjordes sedan på ECB:s webbplats i enlighet med artikel 49 i ramförordningen om SSM.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om exponeringsgränser för enheter i skuggbanksystemet

Den 8 juli 2016, på förslag av tillsynsnämnden, invände ECB-rådet inte mot ECB:s avsikt att efterleva Europeiska bankmyndighetens riktlinjer om gränser för exponeringar mot skuggbankenheter som bedriver oreglerad bankverksamhet, i enlighet med artikel 395.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2015/20). Omfattningen av efterlevnaden av dessa riktlinjer, vilka kommer att gälla från den 1 januari 2017, kommer att offentliggöras på EBA:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media