Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

heinäkuu 2016

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Ison-Britannian EU-kansanäänestyksen tulos

EKP:n neuvosto tarkkaili 24.6.2016 rahoitusmarkkinakehitystä edellisenä päivänä pidetyn Ison-Britannian EU-kansanäänestyksen tuloksen selvittyä. EKP totesi verkkosivuillaan 24.6. julkaistussa lehdistötiedotteessa seuraavansa tilanteen kehitystä tarkasti ja pyrkivänsä jatkossakin varmistamaan tehtävänsä mukaisesti, että hintavakaus ja rahoitusvakaus säilyvät euroalueella.

Markkinaoperaatiot

Eurojärjestelmän muuten kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämät sijoitukset: uusi julkistamisnormi

EKP:n neuvosto antoi 14.7.2016 luvan julkaista vastedes myös konsolidoimattomia yhdenmukaistettuja tietoja eurojärjestelmän keskuspankkien osuuksista tasetilastoissa ja eurojärjestelmän taseessa sekä tiedot EKP:n ja kansallisten keskuspankkien keskimääräisistä vuotuisista nettorahoitusvaroista. Näin parannetaan tiedonsaantia eurojärjestelmän keskuspankkien muuten kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämistä sijoituksista. Konsolidoimattomat tasetilastotiedot ja nettorahoitusvaroja koskevat tiedot julkistetaan ensimmäisen kerran 27.7.2016. EKP:n verkkosivuilla julkaistaan samana päivänä aihetta käsittelevä lehdistötiedote sekä konsolidoimattomia tasetilastotietoja ja eurojärjestelmän konsolidoimatonta tasetta koskeva tausta-asiakirja. Ensimmäinen eurojärjestelmän konsolidoimaton tase julkaistaan 2.8.2016.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskeviin tiedonantovaatimuksiin perustuva arvio TARGET2-järjestelmästä

EKP:n neuvosto antoi 24.6.2016 luvan julkaista EKP:n itsearvion TARGET2-järjestelmän toiminnasta, kuten systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista annetussa asetuksessa EKP/2014/28 edellytetään. Arvio perustuu maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien järjestön (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) laatimiin rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskeviin tiedonantovaatimuksiin (ns. CPSS-IOSCO-periaatteet). Arvioraportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän yleisvalvontaperiaatteet

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.7.2016 tarkistetut eurojärjestelmän yleisvalvontaperiaatteet, joissa selvitetään eurojärjestelmän tehtäviä maksu- ja selvitysjärjestelmien ja maksuvälineiden toiminnan yleisvalvonnassa. Tarkistetuissa periaatteissa on otettu huomioon vuonna 2011 tehdyn edellisen päivityksen jälkeinen eurojärjestelmän yleisvalvontatehtäviin olennaisesti vaikuttava kehitys, etenkin rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskevat CPSS–IOSCO-periaatteet, Euroopan markkinarakenneasetus (ns. EMIR-asetus), arvopaperikeskusasetus, systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista annettu asetus EKP/2014/28 sekä TARGET2-Securities-järjestelmän käyttöönotto. Tarkistetut yleisvalvontaperiaatteet ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto kiinteään asunto-omaisuuteen liittyvistä kulutusluottosopimuksista Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 28.6.2016 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/34.

EKP:n lausunto pääsyn antamisesta pankkitilien keskusrekisteriin Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 28.6.2016 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/35.

EKP:n lausunto setelien ja kolikoiden laskemista, lajittelua, pakkaamista ja pakkausmerkintöjä koskevasta menetelmästä ja menettelytavasta Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 11.7.2016 Puolan keskuspankin pääjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2016/36.

EKP:n lausunto kuittaamisoikeuksien epäämisestä Ranskassa sellaisten saatavien osalta, jotka on annettu vakuudeksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän keskuspankille

EKP:n neuvosto antoi 12.7.2016 Ranskan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/37.

Hallinto ja valvonta

EKP:n päätös luottamuksellisten tietojen luovuttamisesta rikostutkinnan yhteydessä

EKP:n neuvosto antoi 30.6.2016 päätöksen EKP/2016/19, jossa määritetään EKP:n oikeudelliset ja menettelysäännöt sellaisissa tilanteissa, joissa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tai kansallisen keskuspankin olisi luovutettava kansallisille tutkintaviranomaisille rikostutkinnan yhteydessä pankkivalvontaan, rahapolitiikkaan tai muihin Euroopan keskuspankkijärjestelmän tai eurojärjestelmän tehtäviin liittyviä luottamuksellisia tietoja. Päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Viron keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 14.7.2016 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Eesti Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2016/20). Suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n neuvoston kokousaikataulut vuosille 2017 ja 2018

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.7.2016 kokousaikataulunsa kalenterivuosille 2017 ja 2018. Aikataulut julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Valvottavien yhteisöjen luettelo

EKP:n neuvosto ei vastustanut valvontaelimen ehdottamia muutoksia kuuden EKP:n suorassa valvonnassa olevan merkittävän laitoksen merkittävyyttä koskeviin päätöksiin. Se myös tutustui kansallisten toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa olevien vähemmän merkittävien laitosten luettelossa tapahtuneisiin muutoksiin. Luettelot merkittävistä ja vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä (viimeisin päivitys 31.3.2016) on julkaistu EKP:n verkkosivuilla YVM-kehysasetuksen artiklan 49 mukaisesti.

Varjopankkiyhteisöihin liittyvien vastuiden rajoittamista koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto päätti valvontaelimen esityksestä 8.7.2016 olla vastustamatta EKP:n aikomusta noudattaa Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) ohjeita EBA/GL/2015/20, jotka koskevat pankkitoimintaa säännellyn kehyksen ulkopuolella harjoittaviin varjopankkiyhteisöihin liittyvien vastuiden rajoittamista asetuksen (EU) N:o 575/2013 artiklan 395 kohdan 2 mukaisesti. Ohjeita aletaan soveltaa 1.1.2017. Niiden noudattamista koskevat ilmoitukset julkaistaan EPV:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle