Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2016 m. liepos mėn.

Ekonominė, pinigų ir finansinė padėtis

Referendumo dėl Jungtinės Karalystės narystės Europos Sąjungoje rezultatas

2016 m. birželio 24 d., paaiškėjus birželio 23 d. įvykusio referendumo dėl Jungtinės Karalystės narystės Europos Sąjungoje rezultatui, Valdančioji taryba stebėjo padėtį finansų rinkoje. 2016 m. birželio 24 d. ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai Valdančioji taryba teigė, kad toliau atidžiai stebės padėtį, o ECB toliau vykdys savo įsipareigojimą euro zonoje užtikrinti kainų ir finansinį stabilumą.

Rinkos operacijos

Su pinigų politika nesusijusiems Eurosistemos portfeliams taikomi minimalieji atskleidimo standartai

2016 m. liepos 14 d. Valdančioji taryba pritarė, kad būtų atskleidžiami trys papildomi informacijos rinkiniai ir taip būtų padidintas Eurosistemos centrinių bankų laikomų su pinigų politika nesusijusių portfelių valdymo skaidrumas. Eurosistema suderintai skelbs nesuvestinį Eurosistemos statistinį balansą, nesuvestinę Eurosistemos finansinę ataskaitą ir vidutinį metinį ECB ir nacionalinių centrinių bankų grynąjį finansinį turtą. 2016 m. liepos 27 d., pirmą kartą paskelbus statistinį balansą ir grynojo finansinio turto duomenis, ECB interneto svetainėje apie tai bus paskelbtas pranešimas spaudai ir nesuvestinio Eurosistemos statistinio balanso ir nesuvestinės Eurosistemos finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas. Nesuvestinė finansinė ataskaita pirmą kartą bus paskelbta 2016 m. rugpjūčio 2 d.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

TARGET2 įvertinimas pagal finansų rinkų infrastruktūrų principus

2016 m. birželio 24 d. Valdančioji taryba leido skelbti ataskaitą apie ECB atliktą TARGET2 įvertinimą pagal Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos atskleidimo klausimyną. Šio įvertinimo reikalaujama Reglamentu ECB/2014/28 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos priežiūros politikos sistema

2016 m. liepos 15 d. Valdančioji taryba patvirtino pakoreguotą Eurosistemos priežiūros politikos sistemos dokumentą, kuriame aprašomas Eurosistemos vaidmuo mokėjimo, tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų bei mokėjimo priemonių priežiūros srityje. Dokumentas pakoreguotas atsižvelgus į svarbiausius po 2011 m., kai buvo paskelbta ankstesnė dokumento versija, įvykusius pokyčius, dariusius poveikį Eurosistemoje vykdomai priežiūrai, o konkrečiai – CPSS ir IOSCO principų finansų rinkos infrastruktūroms paskelbimą, Europos rinkos infrastruktūros reglamento, centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamento ir Reglamento ECB/2014/28 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms priėmimą bei TARGET2-Securities paleidimą. Pakoreguotas Eurosistemos priežiūros politikos sistemos dokumentas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto Graikijoje

2016 m. birželio 28 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2016/34 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl prieigos prie bankų sąskaitų centrinio registro suteikimo didesniam subjektų skaičiui Belgijoje

2016 m. birželio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/35 Belgijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl banknotų ir monetų skaičiavimo, rūšiavimo, pakavimo ir žymėjimo metodų ir procedūros Lenkijoje

2016 m. liepos 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/36 Narodowy Bank Polski pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl Europos centrinių bankų sistemos centrinio banko įskaitymo teisių netaikymo įkaitu naudojamiems reikalavimams Prancūzijoje

2016 m. liepos 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/37 Prancūzijos finansų ir biudžeto ministerijos prašymu.

ECB valdymas

ECB sprendimas dėl konfidencialios informacijos atskleidimo atliekant ikiteisminius tyrimus

2016 m. birželio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2016/19 dėl konfidencialios informacijos atskleidimo atliekant ikiteisminius tyrimus. Sprendimu nustatoma teisinė ir procedūrų sistema, kurią ECB taikys nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir nacionaliniams centriniams bankams atskleidžiant nacionalinėms ikiteisminio tyrimo institucijoms konfidencialią informaciją, susijusią su priežiūros uždaviniais, pinigų politika ir kitais su Europos centrinių bankų sistema ar Eurosistema susijusiais uždaviniais. Sprendimas paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Eesti Pank išorės auditorių

2016 m. liepos 14 d. Valdančioji taryba priėmė Europos Sąjungos Tarybai skirtą Rekomendaciją ECB/2016/20 dėl Eesti Pank išorės auditorių. Rekomendacija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

2017 ir 2018 m. ECB valdančiosios tarybos posėdžių grafikai

2016 m. liepos 14 d. Valdančioji taryba patvirtino savo posėdžių 2017 ir 2018 kalendoriniais metais grafikus. Jie bus netrukus paskelbti ECB interneto svetainėje.

Priežiūra

Prižiūrimų subjektų sąrašas 2016 m. kovo 31 d.

2016 m. birželio 27 d. Valdančioji taryba nepaprieštaravo Priežiūros valdybos pasiūlytiems ECB sprendimų dėl šešių ECB tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų svarbos pakeitimams ir susipažino su nacionalinių kompetentingų institucijų prižiūrimų mažiau svarbių įstaigų sąrašo pakeitimais. Vadovaujantis BPM pagrindų reglamento 49 straipsniu, abu 2016 m. kovo 31 d. atnaujinti sąrašai buvo vienas po kito paskelbti ECB interneto svetainėje.

EBI gairių dėl šešėlinės bankininkystės subjektų pozicijų ribų nuostatų laikymasis

2016 m. liepos 8 d. Valdančioji taryba, Priežiūros valdybos siūlymu, nepaprieštaravo ECB ketinimui laikytis Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairių dėl šešėlinės bankininkystės subjektų, kurie vykdo į reguliuojamą sistemą nepatenkančią bankininkystės veiklą, pozicijų ribų, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 2 dalimi (EBA/GL/2015/20). Kokiu mastu bus laikomasi šių gairių (jos bus pradėtos taikyti 2017 m. sausio 1 d.), bus pranešta EBI interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai