Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuli 2016

Majandus-, rahandus- ja finantsolukord

Ühendkuningriigi ELi liikmesuse referendumi tulemus

24. juunil 2016 tutvus EKP nõukogu finantsturgude suundumustega, mis järgnesid Ühendkuningriigi ELi liikmesuse üle 23. juunil korraldatud referendumi tulemuse selgumisele. 24. juunil 2016 EKP veebilehel avaldatud pressiteates rõhutas EKP nõukogu, et ta jätkab finantsturgude toimimise hoolikat jälgimist ning samuti jätkab EKP oma ülesannete täitmist hinna- ja finantsstabiilsuse tagamiseks euroalal.

Turuoperatsioonid

Eurosüsteemi rahapoliitikaväliste portfellide avalikustamise miinimumnõuded

14. juulil 2016 kiitis EKP nõukogu heaks kolme täiendava andmekogumi avalikustamise eesmärgiga suurendada eurosüsteemi keskpankade hoitavate rahapoliitikaväliste portfellide läbipaistvust. Eurosüsteem avaldab ühtlustatult eurosüsteemi agregeerimata statistilise bilansi, eurosüsteemi agregeerimata finantsaruande ning EKP ja riikide keskpankade keskmised aastased netofinantsvarad. Asjaomane pressiteade koos eurosüsteemi agregeerimata statistilise bilansi ja eurosüsteemi agregeerimata finantsaruande selgitusega avaldatakse EKP veebilehel 27. juulil 2016, kui esmakordselt avaldatakse statistiline bilanss ja netofinantsvarade andmed. Agregeerimata finantsaruanne avaldatakse esmakordselt 2. augustil 2016.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

TARGET2 hinnang finantsturu infrastruktuuride põhimõtete alusel

24. juunil 2016 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse avaldada aruanne, mis käsitleb Euroopa Keskpanga TARGET2 enesehindamist makse- ja arveldussüsteemide komitee ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni avalikustamisraamistiku alusel, nagu on nõutud määruses EKP/2014/28 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise nõuete kohta. Aruanne on kättesaadav EKP veebilehel.

Eurosüsteemi järelevaatamisraamistik

15. juulil 2016 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi järelevaatamisraamistiku ajakohastatud versiooni, milles kirjeldatakse eurosüsteemi rolli makse-, kliiringu- ja arveldussüsteemide ning maksevahendite järelevaatamisel. Ajakohastatud raamistikus käsitletakse peamisi sündmusi, mis on mõjutanud eurosüsteemi järelevaatamisfunktsiooni alates dokumendi eelmise versiooni avaldamisest 2011. aastal: eelkõige makse- ja arveldussüsteemide komitee ja Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni koostatud finantsturu infrastruktuuride põhimõtete avaldamine, Euroopa turu infrastruktuuri määruse vastuvõtmine, väärtpaberite keskdepositooriumi määruse vastuvõtmine, määruse EKP/2014/28 (süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise nõuete kohta) vastuvõtmine ja TARGET2-Securities projekti algatamine. Eurosüsteemi järelevaatamisraamistiku ajakohastatud versioon on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta Kreekas

28. juunil 2016 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/34.

EKP arvamus pangakontode keskregistrile juurdepääsu laiendamise kohta Belgias

28. juunil 2016 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/35.

EKP arvamus pangatähtede ja müntide loendamise, sortimise, pakendamise ja märgistamise meetodi ja korra kohta Poolas

11. juulil 2016 võttis EKP nõukogu Poola keskpanga presidendi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/36.

EKP arvamus tasaarvestusõiguste väljajätmise kohta seoses Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpangale tagatiseks antud nõuetega Prantsusmaal

12. juulil 2016 võttis EKP nõukogu Prantsusmaa rahandus- ja avaliku sektori arvepidamise ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/37.

Üldjuhtimine

EKP otsus konfidentsiaalse teabe avaldamise kohta kriminaaluurimise käigus

30. juunil 2016 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2016/19 konfidentsiaalse teabe avaldamise kohta kriminaaluurimise käigus. Otsuses sätestatakse õigus- ja menetlusraamistik, mida EKP kohaldab konfidentsiaalse teabe avaldamise suhtes riiklike pädevate asutuste ja riikide keskpankade poolt riikide kriminaaluurimisasutustele seoses järelevalveülesannete, rahapoliitika ning muude Euroopa Keskpankade Süsteemi/eurosüsteemiga seotud ülesannetega. Otsus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Eesti Panga välisaudiitorite kohta

14. juulil 2016 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2016/20 Euroopa Liidu Nõukogule Eesti Panga välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP nõukogu istungite ajakava 2017. ja 2018. aastal

14. juulil 2016 kiitis EKP nõukogu heaks oma istungite ajakava 2017. ja 2018. kalendriaastal. Ajakava avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Järelevalve

Järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekiri seisuga 31. märts 2016

27. juunil 2016 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga muuta EKP otsuseid kuue EKP otsese järelevalve alla kuuluva olulise üksuse staatuse kohta. Samuti tutvus nõukogu muudatustega riiklike pädevate asutuste järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste krediidiasutuste nimekirjas. Mõlemad nimekirjad, mida ajakohastati 31. märtsil 2016, avaldati seejärel EKP veebilehel vastavalt ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse artiklile 49.

Kooskõla Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunistega varipanganduse üksustega seotud riskipositsioonide piirmäärade kohta

8. juulil 2016 tegi EKP nõukogu järelevalvenõukogu ettepanekul otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses EKP kavatsusega järgida EBA suuniseid „Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõike 2 kohased riskipositsioonide piirmäärad selliste varipanganduse üksuste suhtes, kelle pangandustegevus on väljaspool reguleeritavat raamistikku” (EBA/GL/2015/20). Alates 1. jaanuarist 2017 kohaldatavate suuniste järgimise ulatus avalikustatakse EBA veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid