European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juli 2016

Den økonomiske, monetære og finansielle situation

Resultatet af folkeafstemningen om Det Forenede Kongeriges medlemskab af EU

Den 24. juni 2016 tog Styrelsesrådet udviklingen på de finansielle markeder efter resultatet af folkeafstemningen den 23. juni om Det Forenede Kongeriges medlemskab af EU til efterretning. I en pressemeddelelse, som blev offentliggjort den 24. juni 2016 på ECB's websted, understregede Styrelsesrådet, at det vil fortsætte med at overvåge udviklingen nøje, og at ECB vil fortsætte med at leve op til sin forpligtelse til at sikre prisstabilitet og finansiel stabilitet i euroområdet.

Markedsoperationer

Mindstestandarder for offentliggørelse af ikkepengepolitiske porteføljer i Eurosystemet

Den 14. juli 2016 vedtog Styrelsesrådet at offentliggøre yderligere tre datasæt, som skal øge gennemsigtigheden med hensyn til ikkepengepolitiske porteføljer, der holdes af centralbankerne i Eurosystemet. Eurosystemet vil – på et harmoniseret grundlag – offentliggøre en disaggregeret statistisk balance for Eurosystemet, en disaggregeret oversigt over Eurosystemets finansielle stilling og gennemsnittet af ECB's og de nationale centralbankers årlige finansielle nettoaktiver. En pressemeddelelse og en forklarende note om den disaggregerede statistiske balance for Eurosystemet og den disaggregerede oversigt over Eurosystemets finansielle stilling bliver offentliggjort på ECB's websted den 27. juli 2016, når den statistiske balance og data vedrørende de finansielle nettoaktiver offentliggøres første gang. Den disaggregerede oversigt over Eurosystemets finansielle stilling offentliggøres første gang den 2. august 2016.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Target2-vurdering i forhold til principperne for finansielle markedsinfrastrukturer

Den 24. juni 2016 godkendte Styrelsesrådet , at rapporten om ECB's egenvurdering af Target2 i forhold til Komiteen for Betalings- og Afviklingssystemers (CPSS') og Den Internationale Børstilsynsorganisations (IOSCO's) rammer for offentliggørelse blev offentliggjort i henhold til forordning ECB/2014/28 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer. Et sammendrag af rapporten findes på ECB's websted.

Eurosystemets rammer for overvågning

Den 15. juli 2016 godkendte Styrelsesrådet et dokument med Eurosystemets reviderede rammer for overvågning. I dokumentet beskrives Eurosystemets rolle i overvågningen af betalings-, clearing- og afviklingssystemer samt af betalingsinstrumenter. I det reviderede dokument gøres der status over de vigtigste ændringer, som har påvirket Eurosystemets overvågningsfunktion siden offentliggørelsen af den seneste version i 2011, herunder især offentliggørelsen af CPSS/IOSCO-principperne for finansielle markedsinfrastrukturer, vedtagelsen af forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR), vedtagelsen af CSD-forordningen (Central Securities Depositories Regulation), vedtagelsen af forordning ECB/2014/28 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer og starten på Target2-Securities. Eurosystemets reviderede rammer for overvågning findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse i Grækenland

Den 28. juni 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/34 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om udvidelsen af adgang til det centrale register over bankkonti i Belgien

Den 28. juni 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/35 på anmodning af det belgiske finansministerium.

ECB's udtalelse om metoden og proceduren til optælling, sortering, emballering og mærkning af sedler og mønter i Polen

Den 11. juli 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/36 på anmodning af formanden for Narodowy Bank Polski.

ECB's udtalelse om udelukkelsen af modregningsret med hensyn til gældsfordringer mobiliseret som sikkerhed i en centralbank i Det Europæiske System af Centralbanker i Frankrig

Den 12. juli 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/37 på anmodning af det franske økonomi- og finansministerium.

Corporate governance

ECB's afgørelse om videregivelse af fortrolige oplysninger i forbindelse med strafferetlig efterforskning

Den 30. juni 2016 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2016/19 om videregivelse af fortrolige oplysninger i forbindelse med strafferetlig efterforskning. I afgørelsen fastsættes de retlige og proceduremæssige rammer, som skal anvendes af ECB i forbindelse med kompetente nationale myndigheders og nationale centralbankers videregivelse af fortrolige oplysninger til en national myndighed, der varetager strafferetlig efterforskning, i forbindelse med tilsynsopgaver, pengepolitiske og andre opgaver med tilknytning til Det Europæiske System af Centralbanker og Eurosystemet. Afgørelsen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Eesti Pank

Den 14. juli 2016 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2016/20 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Eesti Pank. Henstillingen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Datoer for Styrelsesrådets møder i 2017 og 2018

Den 14. juli 2016 vedtog Styrelsesrådet mødedatoerne for kalenderårene 2017 og 2018. De vil inden længe blive offentliggjort på ECB's websted.

Tilsyn

Fortegnelse over enheder under tilsyn pr. 31. marts 2016

Den 27. juni 2016 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets ændringsforslag til ECB's signifikansafgørelser om seks signifikante enheder under ECB's direkte tilsyn. Styrelsesrådet tog også ændringer i fortegnelsen over mindre signifikante institutter, som de kompetente nationale myndigheder fører tilsyn med, til efterretning. Begge fortegnelser, som er opdateret pr. 31. marts 2016, blev efterfølgende offentliggjort på ECB's websted i henhold til artikel 49 i SSM-rammeforordningen.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer vedrørende begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor

Den 8. juli 2016 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om, at det er ECB's hensigt at efterleve Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA's) retningslinjer vedrørende begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2015/20). Det vil blive offentliggjort på EBA's websted, i hvor høj grad disse retningslinjer (der gælder fra 1. januar 2017) bliver efterlevet.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt