Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

март 2016 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 18 март 2016 г.

Парична политика

Нестандартни мерки на паричната политика

На 10 март 2016 г. Управителният съвет взе решение за редица мерки, насочени към постигане на неговата цел за поддържане на ценова стабилност. Наборът от мерки включва, наред с всичко останало, задействането на програма за закупуване от корпоративния сектор като допълнителен елемент на програмата за закупуване на активи, увеличаване на съвкупния размер на месечните покупки по програмата за закупуване на активи до 80 млрд. евро, считано от април 2016 г., и стартирането на нова поредица от четири целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР ІІ), които ще започнат от юни 2016 г. Подробна информация за тези мерки е налична в три посветени на тях прессъобщения, публикувани на същата дата на уебсайта на ЕЦБ.

Спазване от страна на централните банки на забраните за парично финансиране и привилегирован достъп

На 16 март 2016 г. Управителният съвет одобри доклада за 2015 г., в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз, който възлага на ЕЦБ задачата да наблюдава спазването от страна на централните банки в ЕС на забраните, посочени в членове 123 и 124 от него и на свързаните с тях регламенти. Допълнителна информация по този въпрос ще бъде предоставена в посветен на темата раздел от годишния доклад на ЕЦБ за 2015 г., който ще бъде публикуван на уебсайта ѝ на 7 април 2016 г.

Външна комуникация

Годишен доклад на ЕЦБ за 2015 г.

На 14 март 2016 г. Управителният съвет прие Годишен доклад 2015 на ЕЦБ, който ще бъде представен на Европейския парламент и публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 23 официални езика на ЕС на 7 април 2016 г.

Пазарни операции

Въвеждане на изисквания за прозрачност за определени нетъргуеми дългови инструменти

На 3 март 2016 г. Управителният съвет реши да въведе изисквания за прозрачност за нетъргуеми дългови инструменти, обезпечени с допустими вземания по кредити на публичния сектор, за да бъдат те признати за допустими като обезпечения в редовните кредитни операции на Евросистемата. Подробности се съдържат на съответните страници на уебсайта на ЕЦБ.

Промени в допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от Кипър

На 16 март 2016 г. Управителният съвет реши, в изпълнение на член 8, параграф 2 от Насоки ЕЦБ/2014/31, да отмени от 1 април 2016 г. прекратяването на прилагането на минималните изисквания на Евросистемата за прагове за кредитно качество спрямо търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър. Така от тази дата минималните изисквания за прагове за кредитно качество отново ще се прилагат към съответните дългови инструменти. Наличието на това изключение позволяваше тези инструменти да се използват като обезпечение и да бъдат купувани в операции по паричната политика на Евросистемата, макар и да нямат минималния изискван кредитен рейтинг. Правният акт за изпълнение на решението на Управителния съвет – Решение ЕЦБ/2016/5 – беше приет на 16 март 2016 г. и е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Зелена книга на Европейската комисия относно финансовите услуги на дребно

На 11 март 2016 г. Управителният съвет одобри отговора на Евросистемата на Зелената книга на Европейската комисия относно финансовите услуги на дребно. След това отговорът беше изпратен на Европейската комисия. Отговорът на Евросистемата е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно допълнителни изменения във връзка с изисквания за отговорно кредитиране в Унгария

На 22 февруари 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/8 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно йерархията на кредиторите на кредитните институции във Франция

На 23 февруари 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/7 по искане на Министерството на финансите и публичните сметки на Франция.

Становище на ЕЦБ относно мерки, които да улеснят нормалното функциониране на Съвета на директорите и Комитета на служителите на Central Bank of Cyprus

На 23 февруари 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/9 по искане на министъра на финансите на Кипър.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки

На 3 март 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/10 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно а) предложение за регламент за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и б) предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници

На 11 март 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/11 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно финансови инструменти, които са допустими за операциите по паричната политика в Румъния

На 16 март 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/12 по искане на Banca Naţională a României.

Становище на ЕЦБ относно задължителните изисквания за кредитни преводи и директни дебити в Румъния

На 16 март 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/13 по искане на Banca Naţională a României.

Становище на ЕЦБ относно придобиването на правото на собственост върху Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer от Banque de France

На 16 март 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/14 по искане на Министерството на финансите и публичните сметки на Франция.

Административно управление

Решение на ЕЦБ относно реда и условията за извършване на разследвания в Европейската централна банка от Европейската служба за борба с измамите

На 4 март 2016 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2016/3 относно реда и условията за извършване на разследвания в Европейската централна банка от Европейската служба за борба с измамите във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза. Решението ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Член на Комитета за одит на ЕЦБ

На 10 март 2016 г. Управителният съвет взе решение да назначи г-н Патрик Хонахън за член на Комитета за одит на ЕЦБ, считано от 1 април 2016 г., за срок от три години.

Създаване на Съвет за пазарна инфраструктура и преименуване на Комитета за платежни и сетълмент системи

На 16 март 2016 г. Управителният съвет одобри създаването на Съвет за пазарна инфраструктура, който ще подпомага Евросистемата в оперирането и развитието на услугите ѝ, свързани с пазарната инфраструктура, считано от 1 април 2016 г. Той също така назначи г-н Марк Бейл, генерален директор на генерална дирекция „Пазарна инфраструктура и плащания“, за председател на този съвет, считано от 1 април 2016 г., за срок до 31 януари 2017 г. Управителният съвет реши също да преименува Комитета на Евросистемата/ЕСЦБ за платежни и сетълмент системи на „Комитет за пазарна инфраструктура и плащания“, за да бъде отразена по-добре бъдещата област на отговорностите му, и назначи за негов председател г-н Марк Бейл до декември 2016 г. Свързаният с това правен акт – Насоки ЕЦБ/2016/6 за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) – беше приет на 16 март 2016 г. и ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Годишен доклад за надзорната дейност

На 14 март 2016 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност и одобри изпращането му до Европейския парламент, Съвета, Еврогрупата, Европейската комисия и националните парламенти на участващите държави членки. Докладът ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ.