Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Märts 2016

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 18. märtsil 2016

Rahapoliitika

Mittestandardsed rahapoliitilised meetmed

10. märtsil 2016 otsustas EKP nõukogu võtta hinnastabiilsuse tagamiseks mitmeid meetmeid. Need hõlmavad muu hulgas ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava käivitamist varaostukava täiendava osana, varaostukava raames tehtavate igakuiste ostude mahu suurendamist kokku 80 miljardi euroni alates 2016. aasta aprillist ja nelja uue sihtotstarbelise refinantseerimisoperatsiooni (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO II) väljakuulutamist alates 2016. aasta juunist. Täpsemat teavet nende meetmete kohta saab EKP veebilehel samal kuupäeval avaldatud kolmest pressiteatest.

Keskpankade laenukeelust ja eesõiguste andmise keelust kinnipidamine

16. märtsil 2016 kiitis EKP nõukogu heaks aruande 2015. aasta kohta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille kohaselt EKP-le on antud ülesanne jälgida ELi keskpankade kinnipidamist lepingu artiklites 123 ja 124 ning seonduvates määrustes sätestatud keeldudest. Täpsemat teavet saab EKP 2015. aasta aruandest, mis avaldatakse EKP veebilehel 7. aprillil 2016.

Avalikud suhted

EKP aastaaruanne 2015

14. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu vastu EKP 2015. aasta aruande, mis esitatakse Euroopa Parlamendile ja avaldatakse EKP veebilehel Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles 7. aprillil 2016.

Turuoperatsioonid

Teatavate turukõlbmatute võlainstrumentide läbipaistvusnõuete kehtestamine

3. märtsil 2016 otsustas EKP nõukogu kehtestada läbipaistvusnõuded kõlblike avaliku sektori krediidinõuetega tagatud turukõlbmatutele võlainstrumentidele, mida soovitakse aktsepteerida tagatisena eurosüsteemi korraliste laenuoperatsioonide teostamisel. Täpsem teave on avaldatud EKP veebilehel.

Küprose valitsuse emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse muudatused

16. märtsil 2016 otsustas EKP nõukogu kooskõlas suunise EKP/2014/31 artikli 8 lõikega 2 tühistada alates 1. aprillist 2016 eurosüsteemi krediidikvaliteedi läve kohaldamata jätmine Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide suhtes. Seega kohaldatakse sellest kuupäevast alates nende võlainstrumentide suhtes taas krediidikvaliteedi läve. Erand võimaldas kasutada kõnealuseid võlainstrumente tagatisena ja neid osta eurosüsteemi rahapoliitilistes operatsioonides olenemata sellest, et need ei vastanud krediidireitingu miinimumnõuetele. Nõukogu otsust jõustav õigusakt (otsus EKP/2016/5) võeti vastu 16. märtsil ja on kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Euroopa Komisjoni roheline raamat jaefinantsteenuste kohta

11. märtsil 2016 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi vastuse Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule jaefinantsteenuste kohta. Vastus saadeti seejärel Euroopa Komisjonile. Eurosüsteemi vastus on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus vastutustundliku laenuandmise nõuete täiendavate muudatuste kohta Ungaris

22. veebruaril 2016 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2016/8.

EKP arvamus krediidiasutuste võlausaldajate nõuete rahuldamisjärkude kohta Prantsusmaal

23. veebruaril 2016 võttis EKP nõukogu Prantsusmaa rahandus- ja avaliku sektori arvepidamise ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/7.

EKP arvamus Küprose keskpanga juhatajate nõukogu ja personalikomitee sujuva toimimise tagamise meetmete kohta

23. veebruaril 2016 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2016/9.

EKP arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses kaubadiilerite suhtes kohaldatavate eranditega

3. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/10.

EKP arvamus a) ettepaneku kohta, mis käsitleb määrust, millega kehtestatakse ühised eeskirjad väärtpaberistamise kohta ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise Euroopa raamistik; ning b) ettepaneku kohta, mis käsitleb määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta

11. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2016/11.

EKP arvamus rahapoliitika operatsioonide jaoks kõlblike finantsinstrumentide kohta Rumeenias

16. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2016/12.

EKP arvamus kreeditkorralduste ja otsedebiteerimise kohustuslike nõuete kohta Rumeenias

16. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2016/13.

EKP arvamus Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer'i omandiõiguse omandamise kohta Banque de France poolt

16. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu Prantsusmaa rahandus- ja avaliku sektori arvepidamise ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/14.

Üldjuhtimine

EKP otsus Euroopa Pettustevastase Ameti poolt Euroopa Keskpangas läbiviidavate juurdluste tingimuste kohta

4. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2016/3 Euroopa Pettustevastase Ameti poolt Euroopa Keskpangas seoses liidu finantshuve mõjutava pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse tõkestamisega läbiviidavate juurdluste tingimuste kohta. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP auditikomitee koosseis

10. märtsil 2016 tegi EKP nõukogu otsuse nimetada alates 1. aprillist 2016 kolmeks aastaks auditikomitee liikmena ametisse Patrick Honohan.

Turuinfrastruktuuri nõukogu loomine ning makse- ja arveldussüsteemide komitee ümbernimetamine

16. märtsil 2016 kiitis EKP nõukogu heaks turuinfrastruktuuri nõukogu loomise, et toetada eurosüsteemi turuinfrastruktuuri teenuste toimimist ja arendamist. Nõukogu alustab tegevust 1. aprillil 2016. Samast kuupäevast alates kuni 31. jaanuarini 2017 nimetati nõukogu esimeheks EKP turuinfrastruktuuri ja maksete peadirektoraadi peadirektor Marc Bayle. Ühtlasi otsustas EKP nõukogu nimetada eurosüsteemi/EKPSi makse- ja arveldussüsteemide komitee ümber turuinfrastruktuuri ja maksete komiteeks, et kajastada paremini komitee edasisi ülesandeid. Komitee esimeheks nimetati Marc Bayle ametiajaga kuni 31. detsember 2016. Seonduv õigusakt – suunis EKP/2016/6, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta – võeti vastu 16. märtsil 2016 ning avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Järelevalveülesannete täitmist käsitlev aastaaruanne

14. märtsil 2016 võttis EKP nõukogu vastu EKP järelevalveülesannete täitmist käsitleva aastaaruande ning andis loa esitada see Euroopa Parlamendile, ELi nõukogule, eurorühmale, Euroopa Komisjonile ja osalevate liikmesriikide parlamentidele. Aruanne avaldatakse peatselt EKP veebilehel.