SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Marts 2016

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE den 18. marts 2016 kl. 15.00 CET

Pengepolitik

Ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger

Den 10. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet en række foranstaltninger til at opfylde sin målsætning om prisstabilitet. Foranstaltningerne omfatter bl.a. lanceringen af et program til opkøb af virksomhedsobligationer som en ekstra komponent i programmet til opkøb af værdipapirer (APP), en stigning i de kombinerede månedlige opkøb under APP til 80 mia. euro fra april 2016, og lanceringen af en ny serie på fire målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO II) i juni 2016. Nærmere oplysninger om disse foranstaltninger findes i tre pressemeddelelser, der er offentliggjort samme dag på ECB's websted.

Centralbankernes overholdelse af forbuddet mod monetær finansiering og privilegeret adgang

Den 16. marts 2016 godkendte Styrelsesrådet rapporten om overvågningen i 2015 i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvoraf det fremgår, at det er ECB's opgave at overvåge, at centralbankerne i EU overholder forbuddene i traktatens artikel 123 og 124 samt de dertil knyttede forordninger. Nærmere oplysninger herom vil blive givet i et særligt afsnit af ECB's årsberetning 2015, som bliver offentliggjort 7. april 2016 på ECB's websted.

Ekstern kommunikation

ECB's årsberetning 2015

Den 14. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet ECB's årsberetning 2015, som vil blive forelagt Europa-Parlamentet og offentliggjort 7. april 2016 på ECB's websted på 23 officielle EU-sprog.

Markedsoperationer

Opstilling af krav til gennemsigtighed for visse ikkeomsættelige gældsinstrumenter

Den 3. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet at opstille krav til gennemsigtighed for ikkeomsættelige gældsinstrumenter med sikkerhed i belånbare gældsfordringer udstedt af den offentlige sektor, som ønskes anvendt som sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets regelmæssige kreditoperationer. Der gives mere information om dette på de relevante sider på ECB’s websted.

Ændringer vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, der udstedes eller garanteres af Cypern

Den 16. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet i kraft af artikel 8, stk. 2, i retningslinje ECB/2014/31, pr. 1. april 2016 at suspendere Eurosystemets minimumsgrænseværdier for kreditkvalitet for omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller fuldt garanterede af Republikken Cypern. Som følge heraf vil minimumsgrænseværdierne for kreditkvalitet igen gælde for disse gældsinstrumenter fra denne dato. Dispensationen gjorde det muligt at anvende disse instrumenter som sikkerhed og at anvende dem i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske operationer, selv om de ikke havde den påkrævede minimumskreditvurdering. Afgørelse ECB/2016/5, der gennemfører Styrelsesrådets afgørelse, blev vedtaget 16. marts 2016 og er tilgængelig på ECB's websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Europa-Kommissionens grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet

Den 11. marts 2016 godkendte Europa-Kommissionen Eurosystemets et svar på Europa-Kommissionens grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet, som efterfølgende blev sendt til Europa-Kommissionen. Eurosystemets svar er offentliggjort på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om yderligere ændringer for så vidt angår krav til ansvarlig långivning i Ungarn

Den 22. februar 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/8 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om kreditorhierarkiet i kreditinstitutter i Frankrig

Den 23. februar 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/7 på anmodning af det franske økonomi- og finansministerium

ECB's udtalelse om foranstaltninger til fremme af en smidig funktionsmåde for bestyrelsen og personaleudvalget i Central Bank of Cyprus

Den 23. februar 2016 vedtog Styrelsesrådet CON/2016/9 på anmodning af den cypriotiske finansminister.

ECB's udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Den 3. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/10 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB udtalelse om a) et forslag til en forordning om fælles regler for securitisering og om oprettelse af en europæisk ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og b) et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Den 11. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/11 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om finansielle instrumenter, der er godkendt til pengepolitiske operationer i Rumænien

Den 16. marts 2016, vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/12 på anmodning af Banca Naţională a României.

ECB's udtalelse om obligatoriske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i Rumænien
Den 16. marts 2016, vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/13 på anmodning af Banca Naţională a României.

ECB's udtalelse om Banque de Frances erhvervelse af ejendomsretten til Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer

Den 16. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/14 på anmodning af det franske finans- og økonomiministerium.

Corporate governance

ECB's afgørelse om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank

Den 4. marts 2016 vedtog Den Europæiske Centralbank afgørelse ECB/2016/3 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse med forebyggelse af svig, korruption og anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser. Afgørelsen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Nyt medlem af ECB's Revisionsudvalg

Den 10. marts 2016 besluttede Styrelsesrådet at udnævne Patrick Honohan som medlem af Revisionsudvalget for en treårig periode med virkning fra 1. april 2016.

Etablering af et markedsinfrastrukturudvalg og ændring af Betalingsformidlingskomiteens titel

Den 16. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet med virkning fra 1. april 2016 at etablere et markedsinfrastrukturudvalg (Market Infrastructure Board (MIB)) til at understøtte Eurosystemet i driften og udviklingen af markedsinfrastrukturtjenester. Generaldirektør Marc Bayle, GD Markedsinfrastruktur og Betalinger, blev udnævnt som formand for MIB fra 1. april 2016 til 31. januar 2017. Det blev samtidig besluttet at ændre navnet på Eurosystemets/ESCB's Betalingsformidlingskomite til "Markedsinfrastruktur- og Betalingskomiteen" for bedre at afspejle komiteens fremtidige ansvarsområder, og at udnævne Mark Bayle til formand for komiteen indtil 31. december 2016. Retsakten i forbindelse hermed, retningslinje ECB/2016/6 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system), blev vedtaget 16. marts 2016 og bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Banktilsyn

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed

Den 14. marts 2016 vedtog Styrelsesrådet årsrapporten om ECB's tilsynsvirksomhed og godkendte, at den blev sendt til Europa-Parlamentet, Rådet, Eurogruppen, Europa-Kommissionen og de nationale parlamenter i deltagerlandene. Rapporten bliver snart offentliggjort på ECB's websted.