Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2016. gada marts

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2016. gada 18. martam 15.00 pēc Viduseiropas laika

Monetārā politika

Monetārās politikas nestandarta pasākumi

Padome 2016. gada 10. martā pieņēma lēmumu par pasākumu kopumu, kas vērsts uz cenu stabilitātes mērķa sasniegšanu. Pasākumu kopums ietver arī "Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas" – aktīvu iegādes programmas (AIP) papildu komponenta – uzsākšanu, AIP ietvaros veikto iegāžu kopējā mēneša apjoma palielināšanu līdz 80 mljrd. euro ar 2016. gada aprīli un četru jaunu ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (ITRMO II) uzsākšanu ar 2016. gada jūniju. Sīkāka informācija par šiem pasākumiem pieejama trijos attiecīgos paziņojumos presei, kas tajā pašā dienā tika publicēti ECB interneta vietnē.

Centrālo banku atbilstība monetārās finansēšanas un privileģētas piekļuves aizliegumam

Padome 2016. gada 16. martā atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību, kas uztic ECB uzdevumu monitorēt, kā ES centrālās bankas ievēro minētā līguma 123. un 124. pantā un ar tiem saistītajās regulās noteiktos aizliegumus, apstiprināja attiecīgo pārskatu par 2015. gadu. Sīkāka informācija par to tiks sniegta ECB 2015. gada pārskata, kas tiks publicēts 2016. gada 7. aprīlī ECB interneta vietnē, atsevišķā sadaļā.

Ārējā komunikācija

ECB 2015. gada pārskats

Padome 2016. gada 14. martā apstiprināja ECB 2015. gada pārskatu, kurš 2016. gada 7. aprīlī tiks iesniegts Eiropas Parlamentam un publicēts ECB interneta vietnē 23 oficiālajās Eiropas Savienības valodās.

Tirgus operācijas

Caurredzamības prasību noteikšana dažiem netirgojamiem parāda instrumentiem

Padome 2016. gada 3. martā nolēma noteikt caurredzamības prasības netirgojamiem parāda instrumentiem, kas nodrošināti ar atbilstošām valsts sektora kredītprasībām (valsts sektora DECC), lai tos varētu izmantot kā atbilstošu nodrošinājumu standarta Eurosistēmas kredītoperācijās. Sīkāka informācija sniegta attiecīgajās ECB interneta vietnes sadaļās.

Kipras emitēto vai garantēto tirgojamo parāda instrumentu atbilstības kritēriju izmaiņas

Padome 2016. gada 16. martā, piemērojot Pamatnostādnes ECB/2014/31 8. panta 2. punktu, nolēma ar 2016. gada 1. aprīli atcelt lēmumu par Eurosistēmas kredītspējas sliekšņa obligāto prasību piemērošanas apturēšanu Kipras emitētajiem vai pilnībā garantētajiem tirgojamiem parāda instrumentiem. Tādējādi ar minēto datumu šiem parāda instrumentiem atkal tiks piemērotas obligātās kredītspējas sliekšņa prasības. Atbrīvojums no prasību piemērošanas ļāva šos instrumentus izmantot kā nodrošinājumu un iegādāties Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, neraugoties uz to, ka tie neatbilda obligātajām kredītreitinga prasībām. Tiesību akts, ar ko tiek īstenots šis Padomes lēmums (Lēmums ECB/2016/5), tika pieņemts 2016. gada 16. martā un ir pieejams ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Eiropas Komisijas Zaļā grāmata par neliela apjoma finanšu pakalpojumiem

Padome 2016. gada 11. martā apstiprināja Eurosistēmas atbildi saistībā ar Eiropas Komisijas Zaļo grāmatu par neliela apjoma finanšu pakalpojumiem (Green Paper on retail financial services). Pēc tam atbilde tika nosūtīta Eiropas Komisijai. Eurosistēmas atbilde pieejama ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par turpmākiem grozījumiem attiecībā uz atbildīgas kreditēšanas prasībām Ungārijā

Padome 2016. gada 22. februārī pieņēma Atzinumu CON/2016/8 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu kreditoru hierarhiju Francijā

Padome 2016. gada 23. februārī pieņēma Atzinumu CON/2016/7 pēc Francijas finanšu un publisko pārskatu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par pasākumiem, kas veicina Central Bank of Cyprus Direktoru padomes un Personāla komitejas raitu darbību

Padome 2016. gada 23. februārī pieņēma Atzinumu CON/2016/9 pēc Kipras finanšu ministra lūguma.

Atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz atbrīvojumiem preču tirgotājiem

Padome 2016. gada 3. martā pieņēma Atzinumu CON/2016/10 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par a) priekšlikumu regulai, ar ko nosaka vienotu noteikumus par vērtspapīrošanu un izveido vienkāršas, pārredzamas un standartizētas vērtspapīrošanas Eiropas regulējumu, un b) priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām

Padome 2016. gada 11. martā pieņēma Atzinumu CON/2016/11 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par monetārās politikas operācijām atbilstošiem finanšu instrumentiem Rumānijā

Padome 2016. gada 16. martā pieņēma Atzinumu CON/2016/12 pēc Banca Naţională a României lūguma.

ECB atzinums par obligātajām prasībām kredīta pārvedumiem un tiešajiem debetiem Rumānijā

Padome 2016. gada 16. martā pieņēma Atzinumu CON/2016/13 pēc Banca Naţională a României lūguma.

ECB atzinums par to, kā Banque de France iegūst juridiskās īpašuma tiesības uz Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer

Padome 2016. gada 16. martā pieņēma Atzinumu CON/2016/14 pēc Francijas finanšu un publisko pārskatu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB Lēmums par noteikumiem un nosacījumiem izmeklēšanai, ko Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai veic Eiropas Centrālajā bankā

Padome 2016. gada 4. martā pieņēma Lēmumu ECB/2016/3 par noteikumiem un nosacījumiem izmeklēšanai, ko Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai veic Eiropas Centrālajā bankā, lai novērstu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Lēmums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB Audita komitejas locekļi

Padome 2016. gada 10. martā nolēma apstiprināt Patriku Honohanu (Patrick Honohan) Audita komitejas locekļa amatā uz trim gadiem, sākot ar 2016. gada 1. aprīli.

Tirgus infrastruktūras valdes izveide un Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas pārdēvēšana

Padome 2016. gada 16. martā apstiprināja Tirgus infrastruktūras valdes izveidi ar 2016. gada 1. aprīli. Tirgus infrastruktūras valdes uzdevums būs sniegt atbalstu Eurosistēmai tās tirgus infrastruktūras pakalpojumu darbībā un attīstīšanā. Valdes priekšsēdētāja amatā ar 2016. gada 1. aprīli uz termiņu līdz 2017. gada 31. janvārim tika apstiprināts ECB Tirgus infrastruktūras un maksājumu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Marks Beils (Marc Bayle). Padome arī nolēma pārdēvēt Eurosistēmas/ECBS Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteju par "Tirgus infrastruktūras un maksājumu komiteju", kas labāk atspoguļo komitejas turpmāko atbildības jomu, kā arī apstiprināja Marku Beilu (Marc Bayle) komitejas priekšsēdētāja amatā līdz 2016. gada 31. decembrim. Attiecīgais tiesību akts (Pamatnostādne ECB/2016/6, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)) tika pieņemts 2016. gada 16. martā un tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Gada pārskats par uzraudzības darbību

Padome 2016. gada 14. martā apstiprināja ECB gada pārskatu par uzraudzības darbību un deva atļauju to nosūtīt Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eurogrupai, Eiropas Komisijai un iesaistīto dalībvalstu parlamentiem. Ziņojums drīzumā būs pieejams ECB interneta vietnē.